AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 3

 

 Palaamme Danielin kirjaan kappaleeseen 12 ja jakeeseen 6:

  

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" Daniel 12:6

 

Tässä tapahtumassa profeetalta kuin Moosekselta kysyttiin milloin Danielin Kirjassa olevat tapahtuvat tulevat täyttymykseensä. Mikä oli hänen vastauksensa?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta" - me tiedämme jo, että tämä näky/ilmestys puhuu profeetasta kuin Mooses. Hänet oli symbolisoitu pellavaan puettuna miehenä kuvaamaan kuinka Jumala valitsi hänet olemaan Hänen profeettansa (Sakarja 3) ja olemaan Hänen enkelinsä tai sanansaattajansa, joka ilmentää Hänen oikeamielisen sanomansa.

 

"sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Tässä on toinen arvoituksellinen sanoma, joka voidaan ymmärtää ainoastaan silloin, kun valittu Jumalan profeetta tulee.

 

Mitä tämä "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa." oikein tarkoittaa? Mitä merkitsee ja kuinka se tulee tapahtumaan?

 

Maestro Evangelista sanoo: Kun on sanottu "yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa" - se tarkoittaa ja ilmaisee ajan kolmea jaksoa tai osaa, joista Jumala puhui osoittaen Hänen sanansa täyttymisen kronologiaa tai jaksottaista järjestyksellistä toteutumista.

 

Millä tavalla se alkoi?

 

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who

is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,

and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones.

Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, " - Tässä mainittu "miekka" symbolisoi Jumalan sanaa profeetan kuin Mooseksen suussa (Jesaja 49:1-3). Tämä on se kohta, jolloin Jumala tulee lähettämään Hänen aidon profeettansa ilmoittamaan totuuden miehestä, jonka Hän oli lähettänyt paimentamaan Hänen aikaisempaa kansaansa Israelia - eli hän oli Jeesus.

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'" Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen." Matteus 26:31

 

Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus myönsi, että hän on ennalta ilmoitettu "paimen", joka joutuu tai tulee lyödyksi. Ensimmäinen osa/jakso on aika, jolloin Jeesus epäonnistui, eikä hän totellut Jumalan ohjeita. Hän oli Jumalan hylkäämä kuolemaan julman kuoleman.

 

"lampaat" - Apostolit ja Jeesuksen seuraajat silloisena elettynä aikana, he jatkoivat ylläpitäen hänne valheellisia opetuksiaan.

 

"Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." - Jumalan viha on suuri ihmisiä kohtaan, jotka Jumala katsoo kuuluvan näihin mainittuihin pienempiin. Keitä ovat nämä ihmiset? 

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut Lakia tai Profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei Laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa (rikkoo) yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä (tekemään samoin), se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." Matteus 5:17-19

 

Nuo yllä olevat jakeet ovat Jeesuksen sanoja, silloin kun hän ei vielä ollut syyllistynyt väärintekoon. Jeesuksen mukaan ne ihmiset "jotka rikkovat Jumalan lait" ja "sillä tavalla opettavat ihmisiä tekemään samoin" ovat kutsutut "pienimmäksi" tai "vähäisimmiksi".

 

Jumalan Käskyjen mukaisesti, voimmeko me muuttaa lakia?

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

Kuka tahansa, joka muuttaa, lisää tai poistaa Jumalan Käskyistä, on ja tulee kutsutuksi "pienimmiksi tai vähäisemmiksi". On myös kirous, joka on siihen liitetty.

 

Kuka muutti Jumalan Käskyt (joita ihmiset seurasivat ja noudattivat), joita voidaan kutsua "pienimmiksi tai vähäisemmiksi"?

 

Kuka oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt ja muutti sen kahteen. Se mikä tässä on pahinta, on se, että apostolit ja uskonnot tekivät näistä kahdesta Jeesuksen käskystä yhden heidän perusopetuksistaan.

 

Keitä ovat "pienimmät, vähäisimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet näitä opetuksia ja laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

 

Jumalan viha on valtava näiden ihmisten yllä, koska he eivät ole käyttäneet viisauttaa ja ymmärrystään, jonka Hän on heille suonut. Nämä ihmiset ovat ylistäneet miestä, jota Jumala rankaisi erittäin julmalla kuolemalla!

 

Mitä heille tulee tapahtumaan?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - tämä on aika, jolloin kaikki heidän petoksensa ja valheelliset opetuksensa ovat paljastetut, he tulevat kaikki tuhoutumaan, samoin kuin kaikki ne, jotka ovat tiukasti heihin kahliutuneet.

 

Miten tulee käymään säästyneenä olevalle jäännökselle kolmesta osasta?

 

"Ja sen kolmannen osan Minä vien tuleen; Minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi Minun nimeäni, ja Minä vastaan heille. Minä sanon: Se on Minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat Minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

He ovat ne ihmiset/se kansa, joka tuntee ja on ottanut opikseen Jumalan ilmestykset ja lopulta huutavat turvakseen Hänen Nimeään. He tulevat perustamaan Jumalan uuden kansan. He tulevat olemaan kykeneviä tuntemaan Jumalan Nimen, koska he ovat kuunnelleet profeettaa kuin Moosesta tai lukeneet hänen ilmestyksensä.

 

Tämä siksi, että kun palaamme lukemaan Danielin kirjan 12:7:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Me voimme nyt ymmärtää, että Danielin kirjaan kappaleeseen kirjoitetut profetiat tulevat täyttymykseensä ja tulemaan ymmärretyksi sitten kun Jumalan profeetta ilmestyy ja ilmoittaa aidon Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen identiteetin ja tehtävän.

 

"Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Sitten kun Jumalan Nimi on tunnettu, nuo jotka väittävät olevansa Jumalan pyhää kansaa, kuten Kristityt, Muslimit ja Juutalaiset, he tulevat kaikki paljastetuiksi väärien väitteiden tai vaatimusten asettajiksi (asianomistajiksi), koska ne aidot yksilöt, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvaksi Hänen aitoon ja todelliseen Israelin kansaan, ovat ne, jotka kutsuvat turvakseen Hänen Nimeään.

 

Tuleeko tämä täyttymään?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." - Se tulee tapahtumaan ennalta määrättynä aikana… Me lähestymme nyt tuota suurta päivää, sillä Jumalan aito Nimi on jo julkistettu Jumalan profeetan kuin Mooseksen kirjoitusten kautta.

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" Daniel 12:8

 

Tämä todistaa sen, että Raamatulliset profeetat, jotka Jumala oli käskenyt kirjoittamaan profetiat, eivät edes itse ymmärtäneet niitä. Miksi?

 

"Niin hän sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." Daniel 12:9

 

Koska kaikki se, mitä he ovat kirjoittaneet, on ollut Jumalan tarkoittamana tulla selitetyksi profeetan kuin Mooseksen kautta.

 

"sinetöityinä lopun aikaan asti" - Tämä lopun aika ei puhu maailman lopusta, vaan Saatanan petoksen tulevasta lopusta, joka tulee tapahtumaan sitten kun profeetta kuin Mooses tulee ja ilmoittaa Jumalan aidon ja toden opetuksen Raamatusta.

 

Tämä on myös selitys sille, kun nuo teologit lukevat sen, mitä profeetta Daniel on kirjoittanut kappaleeseen 12 jakeeseen 2 (jossa lukee "Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan.") ja käyttivät sitä kuin todisteena ylläpitämään heidän valheellista ymmärrystään kuolemanjälkeisen elämän olemassaolosta, se asetetaan nyt häpeään. Jumala ei laittanut Hänen sanojaan noiden saarnaajien tai teologien suuhun tehdäkseen kyseisiä selityksiä. He ainoastaan tekivät siten, heidän omien tulkintojensa ja ymmärryksensä pohjalta.

 

Siten, kaikille saarnaajille, teologeille ja pastoreille, jotka tekivät kyseisiä vääriä Raamatullisia selityksiä ja opetuksia, te olette nyt paljastetut todellisiksi vääriksi profeetoiksi. Nyt on tullut teidän aikanne tehdä anteeksipyyntö teidän seuraajiltanne ja palauttaa kaikki rahalahjoitukset, jotka te olette hyväksyneet ja vastaanottaneet heiltä. Katukaa ja palatkaa ylistämään aitoa Raamatullista Israelin Jumalaa!

 

Mitä jos jotkut ihmiset eivät hyväksy tätä ilmestystä, jonka Jumala on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen suuhun ja jopa väittävät ja vaativat mitätöidäkseen hänet (vaikka he tietävät sisällään, että heidän ymmärryksensä koskien Raamatun kirjoituksia perustuu heidän omiin opintoihinsa) ja että se ei ole Jumala, joka on laittanut sen kaltaiset selitykset heidän suuhunsa. Kun heillä ei ole Jumlalta saatua auktoriteettia alun alkaenkaan, niin millä tavalla Jumala paljastaa minkälaisen luonteen he omaavat?

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand." Daniel 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina. Yksikään jumalattomista ei ymmärrä, mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." Daniel 12:10

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina." - Kaikkien näiden tapahtuvien tuhojen ja sotien keskellä ihmiset tulevat joko jatkamaan pysyen järkähtämättöminä heidän omissa uskonnollisissa vakaumuksissaan tai antavat aikaa ajatella asiaa.

 

"mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina" - Nuo, jotka ovat syvällisesti pahoja tulevat näkyvästi osoittamaan heidän pahuutensa tappamalla viattomia siviilejä piiloutuen uskontoonsa. Tätä tapahtuu juuri nyt noiden Islamististen fundamentalistien tai militanttien toimesta, jotka mestaavat ihmisiä ja lataavat sitten videot Internettiin maailman todistettavaksi.

 

Opettaja Evangelista sanoo, mikäli nuo Islamistiset fundamentalistit ajattelevat iskevänsä tai kylvävänsä lisää pelkoa ja kauhua maailman ihmisten sydämiin heidän julmuuksillaan - he ovat väärässä. Totuus on, että mitä enemmän he nostattavat vihaa heidän katselijoidensa sydämissä, niin sitä enemmän he rohkaisevat heitä hävittämään jokaisen heidän ryhmänsä jäsenen maan päältä.

 

Nämä fundamentalistit eivät voi enää paeta heidän uskontonsa taakse oikeuttaakseen heidän tappamisiaan, aito profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Raamatun kautta tässä artikkelissa ja muiden www.thename.ph ja www.thenameonline.info olevien artikkeleiden kautta sen, kuinka heidän perustajansa Muhammed ei ollut Jumalan profeetta. Siten heidät on nyt paljastettu olevan kylmäverisiä tappajia ja heitä on rangaistava lain mukaan heidän rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan.

 

Kristillistä opetusta on myös syyttäminen, koske heidän valheellinen opetuksensa koskien Jumalaa antoi alun ja myös synnytti Islaminuskon. Mikäli heidän opetuksensa olisi ollut totta, niin tätä uskonnollista selkkausta ja hajotusta ei olisi koskaan tapahtunut. Heitä on myös rangaistava lain mukaisesti petoksesta ihmiskuntaa kohtaan.

 

"Yksikään jumalattomista ei ymmärrä" - Tämä on se tapa, kuinka Jumala paljastaa kaikille maailman ihmisille niiden ihmisten todellisen luonteen, jotka kieltävät Hänen sanansa, jonka Hän on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen suuhun. Heidän kykenemättömyytensä hyväksyä se, että heillä ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia sekä heidän haluttomuutensa hyväksyä se, kuinka vääriä ja valheellisia heidän uskonnolliset vakaumuksensa ovat, paljastaa heidän olevan pahoja ja kieroja ihmisiä.

 

"mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." - Nämä ovat ihmisiä, jotka käyttivät heidän ymmärrystään hyväksyessään Jumalan aidon Nimen sekä opetuksen (kuten on ilmoittanut kyseinen profeetta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info), ovat katsotut ja havitut tahrattomiksi ja puhdistetuiksi sekä viisaiksi, koska he ovat käyttäneet heidän ymmärrystään lukiessaan nettisivuston artikkeleita. Onko se totta?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

"minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni" - On täysin selvää, että nuo jotka hyväksyvät Hänen aidon Nimensä ovat niitä, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluviksi viisaiden yksilöiden joukkoon.

 

Mitä tulee tapahtumaan uskonnoille ja kirkoille?

 

"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää." Daniel 12:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination

that causes desolation is set up, there will be 1,290 days." Daniel 12:11 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Siitä ajasta lähtien, jolloin päivittäinen uhri on lakkautettu ja kauhistus, joka aiheuttaa hävityksen, on perustettu, tulee olemaan 1,290 päivää." Daniel 12:11

 

"Ja siitä ajasta lähtien, jolloin päivittäinen uhri lakkautettu" - Uskonnot ja kirkot, jotka ovat instituutioita, jotka vaativat ihmisten antavan rahalahjoituksia Jumalalle (kuten on paljastanut aito Jumalan profeetta), heidät tullaan poistamaan. Ihmiset pääsevät nyt ymmärrykseen siitä, että Jumala ei tarvitse ylistyksen taloja; heidän täytyy ainoastaan tunnustaa ja hyväksyä Hänen aito Nimensä sekä totella Hänen käskyjään!

 

Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei tule enää olemaan eläinten tappamista. Nyt, kun Jumala on ilmoittanut sen tosiasian, minkä takia Hän loi eläimet, niin eläinten tappamista ruuaksi ei enää tulla hyväksymään ja sietämään.

 

"ja kauhistus, joka aiheuttaa hävityksen, on perustettu," - Tämä tarkoittaa sitä, että aidot syylliset - Jeesus, hänen apostolinsa sekä uskonnot, jotka aikaansaivat hävityksen koko ihmiskunnan yllä, tulevat paljatetuiksi. Vaikka niiden ensireaktio, jotka kuulivat Maestro Evangelistan ilmetykset, tulevat luokittelemaan ja leimaamaan hänet antikristukseksi, he tulevat lopulta valaistuksi ja samanaikaisesti asetetuiksi häpeään tehtyään sen kaltaisia kommentteja luettuaan artikkelit www.thename.ph ja www.thenameonline.info. He tulevat löytämään totuuden koskien sitä, kuinka Jeesus epäonnistui olemaan "Kristus" tai "voideltu yksilö" ja millä tavalla Jumala jälleenohjasi tuon tehtävän Opettaja Evangelistalle.

 

Perustuen Jumalan omiin sanoihin 2. Samuel 7:2-14 kirjassa ja käyttäen maalaisjärkeä/yleistä tietoutta, niin Apostoleiden opetus koskien AntiKristusta osoittautuu olevan valetta. Jeesus ei ole edes kirjaimellinen Jumalan Poika. Hänen joutumisensa ihmisten käsien kautta hakatuksi, ruoskituksi ja ristiinnaulituksi todisti hänen EPÄONNISTUNEEN hänen velvollisuutensa täyttämisessä olemalla Kristus (tulee Kreikan sanasta "Christos", joka tulee Heprean kielan sanasta "Messiah", tarkoittaen Voideltua Yksilöä) tai Daavidin sukulinjasta tulevaa valittua ilmoittamaan ja esittelemään aidon Jumalan Nimen hän kanssaisraelilaisilleen.

 

Totuus kuuluu, Jeesus itse varotti meitä ettemme seuraisi niitä opetuksia, että hän olisi täyttänyt hänen tehtävänsä olemalla kristus ja myös varotti ennaltakertoen tulevasta temppeleiden tuhosta, joiden sanoman ylläpitäjät sanovat hänen olleen Kristus.

 

Lue seuraavien linkkien kautta klikkaamalla:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html ja  http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusreal-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/oikea-jeesuksen-sanansaattaja-27.3.2013

 

Kaikille ihmisille, jotka ovat kuulleet Maestro Evangelistan selityksistä/ilmestyksistä, me suosittelemme, että he ensin lukevat täydellisesti kaikki profeetan kuin Mooseksen ilmestykset annettujen webbisivujen kautta ennen kuin tekevät minkäänlaisia kommentteja sitä vastaan. Muutoin he voivat paljastaa olevansa ihmisiä, joilla on köyhä ja mitätön lukemisen ymmärtämisen kyky.

 

Ja ystävällisenä muistutuksena - tässä on sananlasku Kuningas Salomolta:

 

"Jos kuka vastaa, ennenkuin on kuullut, on se hulluutta ja koituu hänelle häpeäksi." Sananlaskut 18:13

 

He who answers before listening - that is his folly and his shame.

Proverbs 18:13 NIV

 

Jatkamme lukemistamme Danielin kirjasta Kappaleesta 12 jakeesta 12:

 

"Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää." Daniel 12:12

 

"Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa 1,335 päivää." - Tämä osoittaa, että on olemassa ennalta määrätty aika jolloin Jumala tuo tai saattaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmestymään maailmanlaajuiseen keskiöön/valokeilaan ja tulee koko maailman sekä nähdyksi että kuulluksi.

 

Ja:

 

"Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." Daniel 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance." Daniel 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinua koskien, meni sinun tietäsi loppuun asti. Sinä lepäät, ja sitten aikojen/päivien lopulla sinä nouset vastaanottamaan sinulle varatun perintöosan." Daniel 12:13

 

Sitten kun profeetta kuin Mooses tulee ja ilmoittaa Jumalan sanat, niin maailman ihmiset saavat ymmärryksen, että Raamatussa olevat profeettojen kirjoitukset, ja erityisesti juuri Danielin, on todella Jumalalta. Tästä syystä on mainittu, että heillä tulee olemaan heidän varattu perintöosansa. Se ei tarkoita heidän nousevan haudoistaan, vaan se on enemmänkin heidän maineensa puhdistamisen päivä, joka tulee osoittamaan, että heidän kirjoittamansa ei ole heidän omaa mielikuvitustaan, kuten vapaa-ajattelijat sanovat. Se tarkoittaa myös sitä, että heidät tullaan tunnustamaan olleensa Jumalan aitoja ja ainoita tosia palvelijoita!

 

Koska profeetta kuin Mooses on nyt tullut ja on jo selittänyt meille Danielin kirjoitusten tarkoituksen, niin siitä seuraa, että meidän täytyy myös havahtua ymmärtämään, että hänen profetiansa yllä ollut sinetti on nyt vapautettu ja avattu. Onko se totta?

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (Ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

Minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Se "Enkeli", jonka profeetta Johannes (Ilmestyskirjan) oli nähnyt näyssä/ilmestyksessä, on profeetta kuin Mooses. Tästä syystä me nyt kykenemme tarttumaan siihen merkitykseen, joka on kirjoitettu Danielin kirjaan, koska se mies, joka on ollut Jumalan valitsema ja Jumalan opettama Hänen sanojensa ymmärtämiseen Raamatun kirjoituksista, on nyt tullut.

 

"Ylistä Jumalaa." - Yksin Jumalaa, ei Jeesusta. Tämä on profeetan kuin Mooseksen sanoma, kuten hän on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen Raamatusta aikaisemmin ilmoitetuilla webbisivustoilla. Nyt kun "Enkeli" tai profeetta kuin Mooses on täällä selittämässä Jumalan sanojen merkityksen, jonka profeetat ovat kirjoittaneet, niin se tarkoittaa sitä, että sinetöidyt profetiat (erityisesti ne, jotka Daniel antoi - (Daniel 12) ovat nyt tulleet avatuiksi sineteistään.

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas (oikeudenmukainen), tehköön edelleen vanhurskautta (oikeudenmukaisesti), ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." Ilmestyskirja 22:10-11

 

"Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja" - sen vuoksi, että profetioiden täyttyminen on nyt tullut tapahtuvaksi meidän aikanamme, aloittaen sen täyttymisellä, minkä Jumala sanoi kauan sitten Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa, joka on kuin hän. Erilaista heidän välillään on se, että tuleva profeetta on puhuva Jumalan Nimessä.

 

Kuten me voimme lukea Ilmestyskirja 22:8-9, niin sanoma tulevasta Enkelistä (joka on myös profeetta kuin Mooses), on "Ylistää Jumalaa"! Kuinka koko maailma voi todella ylistää yhtä aitoa Jumalaa, kun suurin osa uskontokunnista opettaa ihmisiä ylistämään Jeesusta?

 

Jumalan sanojen tarkoitus on nyt vapautettu lukinneesta sinetistään Hänen kauan sitten lupaamansa profeetan kuin Mooseksen selitysten kautta.

 

 

 

 

 

"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu." Ilmestyskirja 22:12-13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End." Revelation 22:12-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä tulen pian! Minä tuon palkan mukanani, ja Minä annan jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Minä ole Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:12-13

 

Nuo, jotka opiskelivat Jumalan sanaa, tulkitsivat sen niin että tässä puhuva on, Jeesus. Heidän selityksensä on vastakkainen sille, mitä on kirjoitettuna seuraavassa jakeessa:

 

"Minä ole Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:13

 

Tämän keskeisin sanoma on, että se Yksi, joka puhuu tässä jakeessa, ei ole koskaan muuttunut, eikä muutu; siten ollen kyseessä ei ole Jeesus, kuten uskonnot saarnaavat, koska se Yksi, joka on puhunut tässä jakeessa, ei ole koskaan muuttanut Itseään ihmisen muotoon.

 

Kuka on todellinen ja aito "Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu."?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?" 4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?" 4. Moos.23:19

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi" - Kuten voimme lukea, Jumala ei ole ihminen, niin että Hän valehtelisi. Siten ollen Hän ei voi tehdä Itseään ihmiseksi tai muutoin Hän tekisi Itsestään valehtelijan. Tämä tuo selkästi esille tosiasian, että Jumala on Jumala aikojen alusta lähtien ja että Hän ei ole koskaan muuttanut Hänen jumalista olemustaan/olemistaan.

 

Kuinka me voimme tietää, että aito "Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu" ja se aito Yksi, joka on tulossa, on Jumala, ei siis Jeesus?

 

"Minä olen A (Alpha) ja O (Omega)", sanoo HERRA Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

Kuten me voimme lukea - se aito "Alpha ja O Omega", ja aito tuleva Yksi ja ainoa on Herra Jumala Kaikkivaltias! Se on toistettu uudelleen…

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä." - He symboloivat Jumalan Enkeleitä tai sanansaattajia, jotka Hän on lähettänyt aikaisemmin Hänen profeetoilleen (Vanhan Testamentin kirjoittajille), heidän kirjoittaakseen Hänen sanansa.

 

Mitä he julistavat?

 

"Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

Jumalan pyhät yksilöt itse todistavat, että kyseessä on Jumala, ei Jeeus, joka on, joka oli ja joka on TULEVA!

 

Heidän todistuksensa oli todistettu, kun profeetta kuin Mooses (josta me olemme lukeneet Sakarja 3:1-8) aikaisemmilla sivuilla, jolle Jumala antoi tittelin olla enkeli kuin he ovat) on ilmoittanut meille Raamatun kirjoitusten kautta aidon Jumalan ja aidon Jeesuksen. Todella, Jumalan enkelit todistavat totuudeksi, että kyseessä on Jumala, joka on tulossa, ei se ole Jeesus.

 

Jo pelkästään se tosiasia, että me nyt tiedämme kyseessä olevan Jumala, joka on aito yksi joka on tulossa ja se ainoastaan tarkoittaa sitä, että Jumala on nyt tullut aloittaakseen ja käynnistääkseen Hänen tuomionsa jokaisen ihmisyksilön kohdalla/yllä, sen suhteen mitä he ovat tehneet Hänen sanaansa kohtaan Raamatun kirjoituksissa.

 

Me olemme nyt nähneet sen, kuinka Jumala täytti Hänen säädöksensä olemalla ensimmäinen ja viimeinen, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestysten kautta.

 

Hän (Jumala) oli "Ensimmäinen" tai "Alpha", koska kyseessä on HÄN, joka käski Moosesta kirjoittamaan Hänen sanansa aloittaen 1. Mooseksen kirjasta (Genesiksestä). Hän on myös VIIMEINEN tai "Omega", koska Hänen sanansa koskien profeettaa kuin Moosesta, joka tulee selittämään Hänen sanansa (erityisesti ne, jotka ovat kirjoitetut Ilmestyskirjaan), jotka ovat tulleet täyttymykseensä meidän aikanamme.

 

Mitkä ovat ne tapahtumat, jotka tapahtuvat näinä päivinä ja ovat merkkeinä siitä, että Jumala on nyt tullut julistamaan Hänen tuomionsa meidän yllemme?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi" Jesaja 64:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you" Isaiah 64:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi!" Jesaja 64:1

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas" - Jumala on taivaassa.

 

"että vuoret vapisisivat sinun edessäsi!" - me olemme eläviä todistajia tästä maailmasta, joka on nyt lyöty vitsauksilla, kuten maanjäristykset, vulkaaniset purkaukset sekä maanvyörymät. Nämä ovat merkkeinä siitä, että Jumalan tuomio on nyt yllämme.

 

Jatkaaksemme:

 

"niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!" Isaiah 64:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:2

 

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen" - Tätä kutsutaan nyt Maailmanlaajuiseksi lämpenemiseksi ja tämä on se ilmiö, joka aiheuttaa kaikki vakavat sään häiriöt eripuolilla maailmaa sijaitsevissa maissa.

 

Miksi?

 

"tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" - Ne katastrofit/täystuhot, joita me silminnäkijätodistamme tapahtuviksi, ovat merkkeinä siitä, että Jumala on tehnyt Hänen aidon Nimensä tunnetuksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta niille, jotka ovat vääryydellä puhuneet Hänestä.

 

Kuinka me voimme tietää, että Jumala on johdonmukainen lähettäessään profeetan kuin Mooseksen, jota ihmisten tulisi kuunnella, kun kyseessä on Hänen sanansa?

 

Muistakaamme, että Jumalalla on Hänen Kymmenen Käskyään tai liittonsa tuotuna Hänen profeettansa Mooseksen välityksellä. Koska Jumala tulee lähettämään profeetan kuin Mooses, niin siitä seuraa se, että Viimeinen Profeetta on se, jonka Jumala on lähettänyt saattamaan meidät ymmärtämään Hänen liittonsa.

 

Puhuiko Jumala Hänen Liittonsa tulevasta sanansaattajasta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - se on selvää, Jumala lähetti meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa ja Maestro Evangelistall on todella AUKTORITEETTI puhu Jumalan sanoista.

 

"joka valmistaa tien minun edelläni" - Jumala tulee keskuuteemme sanoman kautta, jonka Hän on laittanut Hänen profeettansa suuhun koskien Hänen Nimeään.

 

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä" - on tuleva aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Se tulee olemaan aika, jolloin maailma on kaaoksessa, johtuen sodista, tuhoista, kuivuudesta, vitsauksista sekä muista täystuhoista ja katastrofeista. Eikä tämä ole juuri nyt elämämme aika?

 

"liiton sanansaattaja" - todella, Jumala tulee lähettämään Hänen liittonsa sanansaattajan. Miksi Jumala lähettäisi Hänen liittonsa sanansaattajan?

 

Mitä koskien tämä liitto, jonka Jumala antoi Moosekselle, tarvitsee tulla selitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme?

 

 "Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

Se, mitä täytyy tulla selitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme koskien Jumalan Liittoa, on laki Hänen Nimeään koskien. Kuinka me voimme todella sanoa seuraavamme liittoa, mikäli me emme tunne Hänen Nimeään?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Profeetta kuin Mooses tulee ilmestymään näkyvästi ja on kaikkien ihmisten nähtävissä koskien näitä ilmestyksiä. Koko maailma on jo tiedotettu hänen ilmestyksistään webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

Opettaja Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuu Raamatun kirjoituksiin ja on kiistämätön. Sanotut ilmestykset todistavat, että hän todella on ennalta mainittu profeetta ja siten ollen se yksi, jota ihmisten tulisi kuunnella, kun tarkasteltavana on Jumalan sana.

 

Sen mitä Jumala on sanonut koskien tulevaa liiton sanansaattajaa, joka on myös profeetta kuin Mooses, Jumala tahtoo meidän ymmärtävän, ettei yksikään teologi, saarnaaja tai muu yksilöihminen omaa enää minkäänlaista oikeutta puhua Hänen liitostaan!


 Jatkaaksemme:

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men, who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten Herralla on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." Malakia 3:3-4

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Tämä Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa. Ongelma on, että he saarnaavat väärää jumalaa ilman itsensä edes sitä tietämättä, sillä he ovat olleet heidän uskontojensa pettämiä. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo ja valitsevat palvella aidon Jumalan Nimeä, he tulevat olemaan osa "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistetut kuin Kulta ja Hopea.

 

"Sitten Herralla on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." - Oikeamieliset uhrilahjat eivät tarkoita eläinuhreja, vaan enemminkin tuoda selkeästi esille se tarkoitus, miksi Jumala loi meidät ja se on olla Hänen kuvanaan oikeamielisyydessä. Tämä tarkoittaa, että me ilmennämme ja tuomme olemuksellamme todeksi todellisen ymmärryksen Jumalan sanasta 1. Mooseksen kirjassa olla tappamatta eläimiä; ja soveltaen meidän viisauttamme sekä ymmärrystämme Jumalan ylistämisessä, pelkäämällä Hänen aitoa Nimeään, ja tottelemalla Hänen käskyjään, kuten on selittänyt Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

 

Tietäköön koko maailman ihmiset mitä tulee tapahtumaan meidän elämällemme Maassa, mikäli ja sitten kun me ymmärryksellä kuuntelemme sanomaa, jonka tuo Jumalan aito profeetta kuin Mooses.

 

Onko se totta, että Jumala on niin johdonmukainen ja päättäväinen Hänen vihassaan uskonnollisia saarnaajia kohtaan?

 

"Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: Niin sinut surmatkoon Herra, Herra! Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen." Jesaja 65:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"You will leave your name to my chosen ones as a curse; the Sovereign LORD will put you to death, but to his servants he will give another name." Isaiah 65:15 NIV 

 Suora suomennos:

"Sinä jätät sinun nimesi minun valituilleni kiroukseksi; Ylivertainen HERRA tulee antamaan teille kuolemantuomion, mutta hänen palvelijoilleen hän on antava toisen nimen." Jesaja 65:15

"Sinä jätät sinun nimesi minun valituilleni kiroukseksi; Ylivertainen HERRA tulee antamaan teille kuolemantuomion" - Ei ole olemassa kirjaimellista "helvettiä", vaan muisto siitä, kuinka nämä uskonnolliset saarnaajat pettivät ihmiskuntaa, se tullaan aina muistamaan. Tämä selittää sen kuinka identifioida nuo, jotka olivat kirjoitetut Daniel 12:2, jotka tulevat nousemaan "häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan".

 

"Joka maassa itsensä siunaa, siunaa itsensä totisen Jumalan nimeen, ja joka maassa vannoo, vannoo totisen Jumalan nimeen; sillä entiset ahdistukset ovat unhotetut ja peitossa minun silmiltäni." Jesaja 65:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos 

 

"Whoever invokes a blessing in the land will do so by the God of truth; he who takes an oath in the land will swear by the God of truth. For the past troubles will be forgotten and hidden from my eyes." Isaiah 65:16 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuka tahansa lausuu siunauksen maassa, tekee hän sen totuuden Jumalan mukaan; hän joka ottaa/tekee valan maassa, on vannova sen totuuden Jumalan mukaan. Sillä menneisyyden ongelmat ovat unohdetut ja piilotetut minun silmissäni." Jesaja 65:16

 

"totuuden Jumala" - Kyseessä ei ole selittämätön usko ja mysteeri. Aito Jumala on nyt oleva tunnettu, koska se yksi, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on nyt tullut. Uskontojen väärät opetukset tekivät Hänestä hämmennyksen, salaisuuksian ja sekasorron Jumalan ihmisten mielissä.

 

Sitten kun me kaikki liittoudumme yhteen ja tunnustamme aidon Jumalan Nimen sekä olemme uskollisia Hänen sanalleen, jonka Hän on käskenyt (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) Maestro Eraño M. Evangelistan ilmoittamaan meille Raamatun kautta tässä artikkelissa sanotun webbisivuston kautta, niin mitä Jumala tulee takaamaan meille?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvän ja yltäkylläisen elämän kaikille ihmisille taivaassa vai täällä maassa? Ilmiselvästi tällä maaplaneetalla! Tämä symbolisoi uutta asennetta ja ajattelutapaa kun tarkastelemme tietämystä Jumalasta, sillä silloin ei enää ole uskomuksia mysteereihin ja ihmeisiin.

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy." Isaiah 65:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vaan olkaa iloisia ja riemuitkaa ikuisesti siitä mitä Minä luon, sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys." Jesaja 65:18

 

"sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys." - Tämä ei ole se Jerusalem Lähi-Idässä, vaan juurikin se ´Uusi Jerusalem´, joka on maan nimi, joka on nyt tunnettu nimellä Filippiinit tai Filippiinien Saarivaltio. Kyseessä on Filippiinit, jossa Hänen Nimensä on tehty ensin tunnetuksi ja sieltä Hän on kutsunut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan.

 

Juutalaisilla, Muslimeille eikä Kristityillä ole mitään syytä enää taistella Jerusalemista Lähi-idässä, sillä se ei enää ole se Jerusalem johon kyseinen profetia viittaa. Kuten on kirjoitettu, on jo Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit, sillä aito Jumalan Nimi on julistettu ja tehty tunnetuksi siellä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people; the sound of weeping and of crying will be heard in it no more." Isaiah 65: 19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä riemuitsen Jerusalemista ja mielissäni iloitsen kansastani; itkun ja tuskanhuudon ääntä ei siellä enää kuulla." Jesaja 65:19

 

Tämä on aidon Jumalan lupaus Hänen uudelle kansalleen, kaikille jotka kutsuvat ja rakastavat Hänen Nimeään. Ei ole enää kärsimystä eikä kuolemaa tauteihin, sotien kautta eikä täystuhojen aiheuttamina. Ei ole enää kirousta!

 

Kuinka me tiedämme, että tämä tapahtuu jo maailmassa ja että tämä Jumalan lupaus ei ole eikä ole koskaan ollutkaan tarkoittanut kuolemanjälkeistä elämää taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat?

 

"siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee sata vuotiaana, ja vasta sata vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed. " Isaiah 65: 20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee sata vuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65:20

 

"joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - elää yksilön elämä täydellä mitallaan täällä maan päällä. Tämä tulee olemaan elämä täysin siunattuna; erittäin pitkä, terveellinen ja yltäkylläinen, mutta ei ikuisesti kestävä elämä.

 

Lue millä tavalla Jumalan palvelijan jäljellä olleita vuosia maassa on kuvattu:

 

"Tämän jälkeen Job eli vielä sataneljäkymmentä vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." Job 42:16-17

 

"Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." - Tällaista on se elämä täynnä siunauksia oleva; pitkä ja täyttymyksen antava elämä meitä jokaista varten täällä Maassa, se ei ole taivaassa kuolemamme jälkeen.

 

Jälleen tämä todistaa oikeaksi ja todeksi se, mitä Job sanoi seuraavassa:

 

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 NIV

 

Suora suomennos:

         

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

 

Job puhuu, että vaikka taivaat katoavat, niin ihminen ei nouse ylös enää hänen haudastaan. Tämä saattaa häpeään tai huonoon valoon uskontojen omat tulkintansa siitä, että kuolleet tulisivat aidosti tulemaan takaisin eläviksi ja että Jumala tulee kirjaimellisesti tuhoamaan nykyiset taivaat.

 

Koska me olemme lukeneet Jesajan kirjasta 65:20, että yksikään vanha ihminen ei kuole elämättä täyteen hänen elinvuosiaan, niin se tarkoittaa sitä, että on yhä todellinen kuolema, mutta korkeassa iässä ja tapahtuu ilman sairauksia ja tauteja. Nyt on ymmärrettävä, että Jumalan lupaus uudesta taivaasta ja uudesta maasta tapahtuu tällä maa-planeetalla, ei kuvitteellisessa "kuolemanjälkeisessä elämässä".

 

Kuinka me tiedämme, että Jumalan liitto ei tapahdu kuolemanjälkeisessä elämässä, vaan täällä tällä Maa-planeetalla?

 

"Halleluja! Ylistä, minun sieluni, Herraa. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän. Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin." Psalmi 146:1-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Praise the LORD. Praise the LORD, O my soul. I will praise the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in princes, in mortal men, who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground; on that very day their plans come to nothing." Psalm 146:1-4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ylistä HERRAA. Ylistä HERRAA, Oi minun sieluni. Minä tulen ylistämään HERRAA koko elämäni; minä laulan ylistystä minun Jumalalleni niin kauan kuin elän. Älä aseta luottamustasi prinsseihin, kuoleviin miehiin, jotka eivät pysty pelastamaan. Kun heidän sielunsa erkanee ruumiista, he palaavat maahan; tuona kyseisenä päivänä heidän suunnitelmansa tulevat tyhjiksi." Psalmi 146:1-4

 

"minä laulan ylistystä minun Jumalalleni niin kauan kuin elän." - Niin kauan kuin me elämme täällä maassa, meillä on ait0 suhde Jumalan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen, ei ole enää huolenaihe.

 

"Kun heidän sielunsa erkanee ruumiista, he palaavat maahan; tuona kyseisenä päivänä heidän suunnitelmansa tulevat tyhjiksi." - Tämä kirjoitettu jae Jumalalta ainoastaan osoittaa sen, että meidän "huolenaiheemme" elämän suhteen tulisi olla nauttiminen elämästä. Sitten kun me kuolemme, meidän aivotoimintamme lakkaa ja kaikki ajattelu loppuu. Kuka tahansa elävä henkilö, joka puhuu kuolemanjälkeisestä kokemuksesta (tai kuolemanläheisestä) tai vielä pahempaa, jos vieläpä puhuu siitä, minkälaista elämä tulee olemaan niin kutsutussa kuolemanjälkeisyydessä, osoittaa ainoastaan kaksi asiaa: Hän puhuu ainoastaan valhetta tai hänen oman mielensä mielikuvituksen harhaluulosta. Jumalan sana Psalmissa 146:1-4 todistaa ja vakuuttaa vielä enemmän, että apostolien opetukset koskien kuolemanjälkeistä elämää, ei ole totta.

 

Lukeakseen profeetan kuin Mooseksen ilmestyksen tästä aiheesta, klikkaa seuraavaa linkkiä:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html ja

http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Lähde ja perusta uskontojen opetukselle koskien kuolemanjälkeistä elämää on nyt mitätöity ja pirstottu palasiksi Jumalan Omilla sanoilla. Tämä on ainoastaan esimerkki siitä, mitä sinä tulet vielä lukemaan koskien sitä, mitä Jumala on laittanut sanoiksi Hänen profeettaansa kuin Moosesta varten koskien totuutta Jeesuksesta ja hänen apostoliensa kirjoituksia tällä annetulla webbisivustolla.

 

Jatkamme:

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn." Jesaja 65:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands."

Isaiah 65:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja muiden asua, tai istuta ja muut sen syövät. Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät; Minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä."Jesaja 65:21-22

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja täällä maassa, ei taivaassa.

 

"he kasvattavat viinitarhoja" - ei kukaan voi kasvattaa viinitarhoja taivaassa.

 

"Sillä niin kuin ovat puiden päivät," - meidän elämänkaaremme tulevat pidennetyiksi tässä maailmassa, ei taivaassa! Pidennetyt siksi, että ihmiset tulevat nyt panemaan täytäntöön sen, mitä Jumala on säätänyt Genesiksessä, 1. Mooseksen kirjassa kauan sitten - tarkasti pitäytyen syövät hedelmiä ja vihanneksia!

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune;

for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them." Isaiah 65:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat HERRAN siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

 

"ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan" - Tämä ei todellakaan tarkoita elämää "kuolemanjälkeisessä", vaan täällä Maassa. Ja kun se on kirjoitettu, heidän jälkeläisensä heidän kanssaan, niin se ainoastaan tarkoittaa sitä, että ihmiset tulevat edelleen rakastumaan ja menemään naimisiin toistensa kanssa ja saavat lapsia, ainoastaan tällä kertaa se tulee tapahtumaan erittäin rauhallisessa maailmassa.

 

Tämä osoittaa tulevaan siunaukselliseen, yltäkylläiseen ja rauhalliseen elämään koko maailmaa silmälläpitäen ja on totta sitten kun kaikki yhdistyvät tottelemaan ja noudattamaan Jumalan lakeja, jonka me olemme ymmärtäneet Hänen liittonsa sanansaattajan kautta, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista.

 

Tulevatko meidän rukouksemme Jumalalle viimeinkin vastatuiksi?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." Jesaja 65:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear."

Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

 

Kyllä, Jumala tulee olemaan meidän kaikkien kanssa, koska Hänen Nimensä on nyt meidän kanssamme, emmekä me ole enää Saatanan voiman ja auktoriteetin alaisina.

 

Missä Jumala oli aikaisemmin? Hän on taivaassa!

  

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God.  God is in heaven and you are on earth, so let your words be few." Ecclesiastes 5:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"ole kerkeä kieleltäsi, älä ole sydämeltäsi harkitsematon tokaistaksesi yhtään mitään Jumalan edessä. Jumala on taivaassa ja sinä olet maassa, joten olkoon sanasi harvat." Saarnaaja 5:1-2

 

Tällä kertaa, Jumala tulee olemaan Hänen kansansa kanssa, koska me kaikki olemme tietoisia Hänen Nimestään!

 

Minkälaista elämään se tulee olemaan meille?

 

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:23-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox,

but dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy

on all my holy mountain," says the LORD." Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä, mutta tomu on oleva käärmeen ruokaa. He eivät tee pahaa eivätkä tuhoja Minun pyhällä vuorellani, " sanoo HERRA." Jesaja 65:25

 

Todellakin, rauhallista elämää kaikille!

 

Nyt me voimme ymmärtää miksi on kirjoitettu: "Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä," - se on siksi, että me alamme nyt toimeenpanemaan ja soveltamaan Jumalan säädöstä 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30, eli emme enää syö lihaa, vaan ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia sekä koulutamme eläimet syömään kasveja.

 

Kun eläimet ovat koulutetut syömään kasveja, me olemme silloin siirtyneet aikakauteen, jossa väkivalta on loppunut, ei enää tappamisia eikä sotia.

 

Kuinka me voimme tietää kyseessä olevan profeetta kuin Mooses, joka tulee johdattamaan ja näyttämään paikkamme tähän aikakauteen, joka pitää sisällään mahtavan rauhantilan koko ihmiskunnalle?

 

Muistakaamme, että yksi titteleistä, jonka Jumala antoi profeetalle kuin Mooses, oli "Oksa".

 

Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi:

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit." Isaiah 11:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juurestaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid.

 

"juuri" - tämä on Jeesus, kuten on näytetty toteen Ilmestyskirjassa 22:16.

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja HERRAN pelon (tuntemuksen) henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana. Tästä syystä OKSA on myös profeetta kuin Mooses.

 

"HERRAN pelon (tuntemuksen) henki" - Kuten on kirjoitettu Sananlaskut 9:10 - "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

Maestro Evangelista on jo saattanut ihmiset tietoisiksi ja ymmärtämään Aidon Jumalan ja Hänen Käskynsä.

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä." Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa HERRAN pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille. Jatkamme:

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.  Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa (pieni lapsi heitä johdattaa)." Jesaja 11:5-6

 

"Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Todella, se on profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt osoittamaan meille meidän paikkamme elämässä Hänen maailmassaan, maailmassa, joka on Hänen siunauksensa alainen, uudet taivaat ja uusi Maa.

 

Me todistamme nyt Jumalan lupauksen koskien "uusia taivaita ja uutta Maata", se tulee täyttymään meidän aikanamme Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan toimesta. Jumala tulee tekemään sen selkeäksi meidän omien silmiemme edessä.

 

Tämän Jumalan uuden järjestyksen ilmestyksen ohella, tarvitsemmeko me ylistyksen paikkoja?

 

Palaamme takaisin siihen, mitä oli kirjoitettu Danielin kirjaan 12:11 - minkä takia päivittäinen uhri tullaan poistamaan?

 

Kenen käsky se on? 

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

 

Ei tule olemaan mitään tarvetta ylistyksen paikoille. Me kykenemme rukoilemaan suoraan Jumalalle kutsumalla Hänen Nimeään. Se tulee olemaan yksi-yhteen-suhde Jumalan ja Hänen kansansa välillä!

 

Kuten on kirjoitettu seuraavaan:       

 

"Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä Kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti." Psalmi 145:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will exalt you, my God the King; I will praise your name forever and ever.

Every day I will praise you and extol your name forever and ever."

Psalm 145:1-2 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä ylistän sinua, minun Jumalani ja Kuninkaani; Minä ylistäen kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti." Psalmi 145:1-2

 

"Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti." - Me voimme lukea, että Jumalan Nimi on oleva ylistettynä jokaisena päivänä. Ja kun se kirjoitettu "joka päivä", niin siitä loogisesti seuraa, että sinun ei tarvitse mennä ylistyksen taloon enää, ylistääksesi Jumalaa. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on aito tieto ja tuntemus Hänen Nimestään, kun sinä kuuntelet ja otat tarkasti huomioon Jumalan sanat kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta ja sinulla tulee olemaan henkilökohtainen ystävyyssuhde Hänen (Jumalan) kanssa.

 

Jatkamme Jesaja 66:2:

 

"Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Jesaja 66:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word." Isaiah 66:2 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jesaja 66:2

 

Nyt me voimme ymmärtää tämän profeetan kuin Mooseksen ilmestyksen kautta, kuinka Jumala on kaiken luoja. Me olemme nyt aidossa ystävyyssuhteessa kaikki voimaisen Jumalan kanssa ja siten ollen me emme tarvitse ylistyksen taloja.

 

"Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." - Yksi erityinen ja selkeä esimerkki miehestä, joka todella pelkää Jumalaa, on Hänen profeettansa kuin Mooses. Hän on täyttänyt kaiken, minkä Jumala on käskenyt hänen julistaa Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Miksi uhraamiset tullaan poistamaan, kuten on kirjoitettu Danielin kirjaan 12:11?

 

 

 

"Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niin kuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä," Jesaja 66:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;" Isaiah 66:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:3

 

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan;" - Härän tai naudan liha on hyvin yleinen ihmisten syömä liha. Koska Jumala viittaa ja yhdistää kyseisen eläimen tappamisen olevan sama kuin tappaisi toisen ihmisen, niin kuinka paljon suurempi vääryys on myös muiden eläinten tappaminen ruuaksi?

 

Jumalan Sanan myötä yllä olevassa kappaleessa (Jesaja 66:3), me nyt tiedämme eläimen elämän tärkeyden (1. Mooseksen kirja 1:29, Job 12:7-13). Jumala Itse tekee sen selväksi, että Hän on murheellinen ja pahastunut eläinuhrauksen takia sekä ruuaksi eläinten tappamisen takia.

 

Meidän nykyisenä aikanamme, vaikka ihmiset eivät tee tai anna eläinuhreja, vaan enemminkin rahalahjoituksia, niin se ei ole silti mitään Jumalalle.

 

Jumala on jo tehnyt selväksi sen, että Hän ei enää vaadi ylistyksen taloja, sillä me voimme nyt kutsua suoraan Hänen Nimeään, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Moses sanotuilla webbisivuilla. Koska Jumalalla ei ole mitään tarvetta minkäänlaiseen ylistyksentaloon meidän aikanamme, niin mitä varten Hän (Jumala) tarvitsisi tai vaatisi sellaisia rahalahjoituksia?

 

Mitä jaetta saarnaajat käyttivät perustellakseen järkevästi lihan syömisen?

 

Luemme seuraavasta:

 

"Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: raavas, lammas ja vuohi, peura, gaselli, metsäkauris, vuorikauris, musta antilooppi, keihäsantilooppi ja betsoari-vuohi," 5. Moos. 14:4-5

 

Lukemalla nuo yllä olevat jakeet sekä muita jakeita Mooseksen Laista koskien Jumalan sallimisesta Hänen kansansa syödä lihaa, nuo saarnaajat ovat olettaneet, että Jumala antoi heille täydellisen selvyyden asiaan.

 

Sen mitä nämä saarnaajat eivät panneet merkille, oli se, että Jumala antoi perussäännökset muinaisille Israelilaisille eläinten syömistä koskien, silloin he olivat vain suuri heimo, joka lähti Egyptistä vaeltaen erämaassa kohti Luvattua Maata. He eivät olleet vielä asettuneet (aivan kuten Nooa tulvan jälkeen) ja heillä ei ollut vielä mahdollisuutta istuttaa viljelykasveja. Jumala antoi heille käskyn minkälaisia eläimiä he voivat syödä selviytyäkseen ja mitä eivät voi. (5. Mooseksen kirja 14).

 

Jotta ymmärtäisimme minkälaisessa tilanteessa he olivat aikaisemmin, luemme seuraavan:

 

"Sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan." 4. Moos. 21: 4-5

 

"Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan?" - Tämä on tapahtuma Israelilaisten matkan varrelta Luvattuun Maahan. He olivat erämaassa ja matkansa aikana kävivät kärsimättömiksi ja syyttivät Moosesta heidän surkeasta tilastaan.

 

Mitä Jumala teki silloin kun Israelilaiset syyttivät Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka vain ja ainoastaan noudatti Jumalan käskyä johdattaa Israelilaiset Luvattuun Maahan?

 

"Silloin HERRA lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: Me teimme syntiä, kun puhuimme HERRAA ja sinua vastaan. Rukoile HERRAA, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta." 4. Moos. 21: 6-7

 

"Silloin HERRA lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli." - Jumala rankaisi kärsimättömiä Israelilaisia lähettämällä myrkkykäärmeitä.

 

"Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: Me teimme syntiä, kun puhuimme HERRAA ja sinua vastaan. Rukoile HERRAA, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." - Sen mitä tapahtui, oli, että Israelilaiset pyysivät anteeksiantoa Moosekselta, eli me voimme havaita, että silloin kun pilkkaamme aitoa Jumalan profeettaa, me pilkkaamme myös Jumalaa, sillä profeetta ainoastaan toimii ja tekee Jumalan käskemällä tavalla.

 

Minkä hoidon Jumala määräsi tuona aikana? 

 

"Silloin HERRA sanoi Moosekselle: Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon." 4. Moos. 21: 8-9

 

"Silloin HERRA sanoi Moosekselle: Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon." - Koska he asuivat erämaassa siihen aikaan, niin siellä ei ollut yrttejä saatavilla. Jumala käytti ihmettä parnantaessaan katuvia Israelilaisia käskemällä Moosesta tekemään pronssisen käärmeen, jotta nuo käärmeenpureman saaneet katsoessaan käärmettä, parantuisivat.

 

Tämä tapahtuma osoittaa meille ainoastaan sen, minkä takia Jumala antoi perussäännökset Israelilaisille koskien lihan syömistä. He olivat yhä heidän matkallaan tai vaelluksellaan ja siten eivät olleet vielä saapuneet Luvattuun Maahan viljelemään ruuaksi kelpoisia viljakasveja.

 

Kun tarkastelemme pronssikäärmettä, niin muut uskonnot mainitsevat tai vetoavat siihen puolustaessaan heidän omaa oppiaan tekemällä tai luomalla epäjumaliaan ja odottavat ihmeitä tapahtuvan kyseisten epäjumalien kuvien palvonnan ja kunnioittamisen kautta. Ovatko he oikeassa, kun ovat vedonneet siihen? Luemme asiasta:

 

"Israelin kuninkaan Hoosean, Eelan pojan, kolmantena hallitusvuotena tuli Hiskia, Juudan kuninkaan Aahaan poika, kuninkaaksi. Hän oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentä yhdeksän vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abi, Sakarjan tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein HERRAN silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt." 2. Kun. 18:1-3

Tässä me voimme lukea tapahtuman, joka käytiin Kuningas Hiskian valtakaudella, jonka oli sanottu tehneen sitä, mikä on hyvää Jumalan silmissä. Mikä oli eräs hänen teoistaan?

"Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat (pyhät kivet), hakkasi maahan asera-karsikon (pylväät) ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan." 2. Kun. 18:4

"(Hän) löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan." - Aivan kuten meidän aikanamme, kaikkien näiden tautien ja vitsausten tappaessa ihmiskuntaa, ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen pyytäen ihmettä tapahtuvaksi. Jumala on näyttänyt meille, että Hän salli Hiskian tuhota pronssikäärmeen, koska Jumala ei tahdo ihmisten luottavan ihmeisiin kun kyseessä on itsensä parantaminen. Jumala tahtoo ihmisten ymmärtävän, että Hän on toiminut aikaisemmin sillä tavalla, koska Hän on opettanut Israelilaisille heidän läksynsä erämaavaelluksella.

Ymmärtääksemme, että siitä ajasta lähtien Jumala ei ole suvainnut eikä anna anteeksi ihmeparantamisia, niin lukekaamme mitä tapahtui Kuningas Hiskiaalle itselleen:

"Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Näin sanoo HERRA: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi: Oi HERRA, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi! Ja Hiskia itki katkerasti." Jesaja 38:1-3

"Näin sanoo HERRA: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane." - Kuningas Hiskia oli joutunut kohtaamaan elämäänsä uhkaavan sairauden. Kuningas oli myös pettynyt myös saamansa viestin johdosta, jonka hän oli saanut Jumalan profeetta Jesajan kautta.

 

Tässä me voimme havaita toisenkin totuuden: Jo pelkästään se tosiasia, että kun hän kuuli hänen välittömästä kuolemastaan, osoittaa sen, että siinä ei ole mitään totuutta mitä uskonnot ja heidän perustajansa (Jeesus ja Muhammed) saarnaavat koskien kuolemanjälkeistä elämää. Sen kaltainen valheellinen opetus on lisätodiste, kuinka he ovat johdattaneet ihmiskunnan harhaan tottelemasta Jumalan käskyjä.

Jatkaaksemme:

Kun Jumala näki mitä Kuningas Hiskia teki - Hän lähetti Hänen profeettansa Jesajan antamaan toisen sanoman:

 "Mutta Jesajalle tuli tämä HERRAN sana: Mene ja sano Hiskialle: 'Näin sanoo HERRA, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta;" Jesaja 38:4-5

Jumala takasi vielä viisitoista elinvuotta Kuningas Hiskialle. Kuinka se tapahtui?

 "Ja Jesaja käski tuoda viikunakakkua ja hautoa paisetta, että hän tulisi terveeksi." Jesaja 38:21

Me voimme lukea, että Jumala ei käyttänyt ihmettä (kuten oli kertonut aikaisemmin Hänen profeetalleen valmistamaan pronssisen kuvan) kuten Hän oli menetellyt Mooseksen kanssa. Me voimme lukea, että profeetta Jesaja kertoi Kuninkaan palvelijoiden valmistaa luonnollisen yrttihoidon hänen parantamisekseen eli näin sovellettiin lääketiedettä, ei turvauduttu ihmeeseen. Tämä menettely lisäsi viisitoista vuotta Kuninkaan elämään.

Takaisin aiheeseen koskien lihan syömistä: Me voime lisäksi ymmärtää nyt, että koska Kuningas parani yrttihoidon kautta, niin se osoittaa, että tällä kertaa Israelilaiset olivat asettuneet (toisin kuin Mooseksen aikana). Tällä kertaa he olivat jo kasvattaneet viljelykasveja ja olivat voineet lopettaa lihan syömisen. Ongelma on se, että he eivät koskaan kiinnittäneet huomiotaan Jumalan sanoille. Kuten on kirjoitettu:

 

 "22. Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, 23. vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa." Jeremia 7:22-24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"..but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you. But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward."  Jeremiah 7:23-24 NIV

Suora suomennos:

"..mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte. Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." Jeremia 7: 23-24

Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." - se, mitä tapahtui, on, että he (Juutalaiset) eivät koskaan oikein ymmärtäneet Jumalan käskyjä ja säädöksiä koskien erityisesti sitä, mitä Jumala sanoi Nooan aikana (1. Moos. 9:1-6) koskien eläinten syömistä. Mikäli he olisivat niin tehneet, he olisivat pysyneet järkähtämättöminä totellen Jumalan säätämää alkuperäistä säädöstä 1. Mooseksen kirjassa 1:29, eli syöneet ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, joiden myötä on tuloksena pitkä ja terve elämä.

Lukekaamme Jumalan sanat Nooalle:

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." 1. Moos. 9:1-3

Tässä tapahtumassa Nooan kanssa, Jumala muistuttaa meitä siitä, mitä Hän sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:28-29.

Kuitenkin, se mitä me emme huomanneet, on se, että (kuten Adamille) tämä on myös testi meille kaikille. Uskonnot olivat se taho, jotka esittelivät itsensä kuin Jumalan edustajina. Ottakaamme selvää, mikäli he toimittivat Jumalan sanoman meille suoraan ja ehdottoman tarkasti, kuten Jumala sen halusi.

Tulvan jälkeen kaikki Nooan alueen ympäriltä oli tuhoutunut, eikä siellä ollut kasveja. Uskonnot järkeilivät ja perustelivat asian niin että Jumala salli lihan syömisen.

Nyt kuitenkin, käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme saadaksemme varmasti selville salliko Jumala todella meidän syödä lihaa:

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen." 1. Moos. 9:4-6

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä." - Ihmiset ajattelivat, että lihan syöminen oli sallittua, kun siitä erotti pois sen elämänveren.

Kuitenkin, kun me tarkasti luemme mitä Jumala sanoi: "Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä.." - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei koskaan lyönyt laimin meidän muistuttamisestamme mitä seuraamuksia on lihan syömisestä. Ihmiset ja eläimet tulevat kärsimään muiden eläinten lihan syömisestä. Syynä sille on, että se aiheuttaa negatiivisen reaktion meidän kehossamme.

 

Tästä syystä Jumala sanoi Jesajan kirjassa 66 Jakeessa 3, että… "Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen". Jumala tekee selväksi meille, että Hänen aikaisempi Israelin kansa ei koskaan ymmärtänyt Hänen sanojaan Nooan aikana (1. Moos. 9:1-6), eikä myöskään Hänen säädöstään koskien sitä, mitä ihmisten ja eläinten tulisi ainoastaan syödä, kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan 1:29-30!

 

Meidän elämämme tulivat lyhemmiksi ja kehomme enemmän alttiiksi taudeille, kun me kuuntelimme Juutalaisten kirjanoppineiden ja uskontojen saarnaajien väärää ymmärrystä sekä harhaanjohtavia selityksiä koskien eläinten lihaa ja siitä Jumalan antamaa sanaa.

 

Tämä profeetan kuin Mooseksen ilmestys perustaa sen tosiasian, että Jumala antaa meille nyt mahdollisuuden pidempään elämään täällä Maassa ja olla Hänen siunauksensa alaisena.

 

Mitä tapahtuu jos ihmiset eivät kuuntele Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun? Mitä Jumala tulee tekemään heille?

 

"niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista." Jesaja 66:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"so I also will choose harsh treatment for them and will bring upon them what they dread. For when I called, no one answered, when I spoke, no one listened. They did evil in my sight and chose what displeases me." Isaiah 66:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"niin tulen myös Minä toimittamaan heille ankaran kohtelun ja tuon heidän yllensä, mitä he ovat pelänneet. Sillä silloin kun Minä kutsuin, yksikään ei vastannut, kun Minä puhuin, kukaan ei kuunnellut. He toimittivat pahaa Minun nähteni ja valitsivat sen mikä ei ollut Minun mieleeni." Jesaja 66:4

 

"niin tulen myös Minä toimittamaan heille ankaran kohtelun ja tuon heidän yllensä, mitä he ovat pelänneet." - Jumala on jo tehnyt ja asettanut Hänen säädöksensä noiden ylle, jotka eivät kuuntele sanomaa, jonka Hän antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle.

 

"Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä: Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden, sanovat: Osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne! Mutta he joutuvat häpeään." Jesaja 66:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hear the word of the LORD, you who tremble at his word: "Your brothers who hate you, and exclude you because of my name, have said, 'Let the LORD be glorified, that we may see your joy!' Yet they will be put to shame." 

Isaiah 66:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa HERRAN sana, te jotka vapisette pelosta hänen sanastaan: "Teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja poissulkevat teidät nimeni tähden, ovat sanoneet, ´Olkoon HERRA kunniaan nostettu, että näkisimme sinun ilosi!´ Heidät asetetaan vielä häpeään." Jesaja 66:5

 

Tämä on Jumalan sanoma niille, jotka pysyvät uskollisina kutsuen Hänen (Jumalan) aitoa Nimeä ja pysyvät uskollisina Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle, eivät altistu tai joudu houkutelluiksi heidän läheisten sukulaistensa tai kumppaneidensa kautta ylistämään väärää jumalaa. Ne, jotka vihaavat Jumalan uutta kansaa (uusia ihmisiä) heidän kantamansa totuuden tähden koskien Jumalan nimeä sekä aitoa Jeesusta, tulee Jumala asettamaan häpeään.

 

"Metelin ääni kaupungista! Ääni temppelistä! Herran ääni: hän maksaa palkan vihollisillensa!" Jesaja 66:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hear that uproar from the city, hear that noise from the temple!

It is the sound of the LORD repaying his enemies all they deserve."

Isaiah 66:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuule tuota kaupungista kantautuvaa sekasorron ääntä, kuule tuota melua temppelistä! Kyseessä on HERRAN ääni, maksaen takaisin hänen vihollisilleen kaiken minkä he ansaitsevat." Jesaja 66:6

 

Tämä symbolisoi Jumalan sanaa laittaen/alistaen häpeään kaikki nuo, jotka saarnasivat vääryyttä Hänen sanaansa kohtaan.

 

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen." Jesaja 66:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son." Isaiah 66:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän; ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan." Jesaja 66:7

 

Tämä kuvaa profeetan kuin Mooseksen tuloa ja toistaa 1. Mooseksen kirjassa 3:15 ilmoitetun taistelun naisen siemenen ja käärmeen (Saatanan) ja hänen siemenensä välillä. Nyt, ainoastaan tällä kerralla, nainen symboloi Jumalan Uutta Israelia, ei aikaisempaa. Ymmärtääkseen tämän, luemme seuraavaan:

 

Milloin he lopulta kohtaavat toisensa?

 

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä." Ilmestyskirja 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun,

with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head."

Revelation 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoista tähtinen kruunu päässään." Ilmestyskirja 12:1

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle" - sanomat, jotka ovat annetut ja ovat nähdyt maailman ihmisten keskuudessa yhtäaikaisesti sateliitti-TV:n ja Internetin kautta.

 

"Nainen" - Se sama nainen, joka on aikaisemmin ilmoitettu 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Jo pelkästään se tosiasia, että profetia 1. Mooseksen kirjassa 3:15 on yhä mainittuna Ilmestyskirjassa, tarkoittaa sitä, että käärmeen pään murskaaminen tai Saatanan paljastaminen ei saanut täyttymystään Jeesuksen aikana.

 

"kaksitoista tähtinen kruunu päässään" - ketä tämä nainen symboloi?

 

Keitä olivat ne, jotka olivat symboloitu tähdiksi aikaisemmassa profetiassa?

 

"Ja Abram sanoi vielä: Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä HERRAN sana: Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." 1. Moos. 15:3-5

 

Ne, jotka saivat lupauksen Jumalalta, että tulevat olemaan lukuisia kuin tähdet taivaalla, ovat Abrahamin jälkeläisiä Iisakin kautta. Israelin kansa, he tulevat olemaan niitä, joille Jumala oli luvannut heidän olevan lukuisia kuin tähdet!

 

Siten ollen mainittu nainen tässä symbolisoi ihmisiä, jotka tulevat olemaan kutsuttuja Israelilaisiksi - onko se totta?

 

"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

  

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander,    unfaithful Daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

 

 

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos.

 

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man." Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä; Asettakaa sydämenne kohti valtatietä, siihen tiehen, jota te menitte. Palaa takaisin, Oi neitsyt Israel, Palaa takaisin näihin sinun kaupunkeihisi. Kuinka kauan aiot vielä reissata, Oi sinä luopumuksen tytär? Sillä Herra on luonut uuden asian maassa - Nainen ja mies käsittävät toisiaan. " Jeremia 31:21-22

 

 "Neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - niitä ihmisiä, jotka kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä.

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä" - niin että emme enää oli eksyksissä tai vääräänjohdettuina totuudesta.

 

"Nainen ja mies käsittävät toisiaan. " - tämä on se merkki, että Jumalan antama lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee saamaan täyttymyksensä aikana, jolloin naisen asema/status on miehen kanssa yhtäläinen.

 

Me voimme nähdä tämän tapahtuvan ympäri maailmaa kokoontuvien naisryhmien noustessa vaatimaan heidän oikeuksiaan tasa-arvoiseen asemaan miehen kanssa.

 

Miksi tämä uusi Israel on symboloitu Neitsyeksi?  Mikä symboloi aikaisempaa Israelia?

 

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

"sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille AVIOMIES, " julistaa HERRA." - Maestro Evangelistan mukaan, kun Jumala sanoi, että Hän oli kerran aviomies aikaisemmalle Israelille, niin Jumala tahtoo meidän ymmärtävän, että aivan kuten Aviomies antaa hänen nimensä vaimolleen, Jumala myös teki saman kun Hän antoi Hänen Nimensä aikaisemmalle Israelin kansaan kuuluville.

 

Kun aikaisemmat Israelilaiset ylistivät muita jumalia, he toistivat heidän esivanhempiensa synnit, joka sai Jumalan jälleen kerran pyyhkimään heidän mielistään pois tuntemuksen ja tietämyksen koskien Hänen Nimeään. (Jeremia 44:24-26).

 

Koska Jumala sanoi, että Hän oli aikaisemmin AVIOMIES Israelilaisille, niin Jumala osoittaa sen, että se avioliitto, jonka Hän tulee tunnustamaan, tulee olemaan aidon miehen (aviomies) ja aidon naisen (vaimon) liitto. Se on Avioliitto vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, ei koskaan samaa sukupuolta olevan kanssa on Jumalan virallinen määräys tai toimeksianto.

 

Jumala teki uuden Liiton ja olla osallinen Hänen liitostaan kuulua Hänen kansaansa, täytyy tunnustaa Hänen Nimensä, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses.

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä."" Jeremia 31:33-34

"Sillä he kaikki tuntevat minut" - tunnustamalla ja hyväksymällä Jumalan Nimen, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo, me tulemme osaksi Uutta Jumalan Liittoa - Uusi Israel (Sakarja 13:9).

 

Palaamme seuraavaan:

 

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. Do I bring to the moment of birth and not give delivery?" says the LORD. "Do I close up the womb when I bring to delivery?" says your God.  "Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her; rejoice greatly with her, all you who mourn over her." Isaiah 66:7-10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän; ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan. Onko kukaan aikaisemmin kuullut tällaisesta? Kuka on koskaan aikaisemmin nähnyt tämänkaltaista? Voiko maa syntyä päivässä tai kansakunta olla esiinnostettuna hetkessä? Silti ei aikaakaan kun Siion on synnyttämässä kuin hän antaisi elämän hänen lapsillensa. Tuonko Minä syntymän hetkelle, enkä anna synnyttää?" sanoo teidän HERRANNE. Suljenko Minä kohdun, kun Minä tuon synnyttämisen hetkelle? sanoo teidän Jumalanne. "Iloitkaa Jeruslemin kanssa ja olkaa iloisia hänen puolestaan, kaikki te, jotka rakastatte häntä; riemuitkaa suuresti hänen kanssaan, kaikki jotka hänen puolestaan surette."  Jesaja 66:7-10

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän" - Tässä ei ole kyseessä lunnollinen tapahtuma - se kertoo tulevasta tapahtumasta. Tämä kaikki liittyy ja kertoo Uuden Israelin, Jumalan Uuden Kansan syntymästä.

 

"ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan." - symbolisoi Maestro Evangelistan kutsumusta silloin, kun tuli Jumalan kutsumaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä. Hän oli ensimmäinen, joka tuli osaksi Jumalan uutta kansaa. Jumalan Uuden Israelin ensisyntyinen!

 

"Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa?" - koska sitten kun koko maailman ihmiset kuuntelevat Jumalan sanaa, jonka Jumala on käskenyt Maestro Evangelistaa ilmoittamaan Raamatun kautta; hyväksyvät sekä tunnustavat sen, minkä vuoksi Jumala on lähettänyt hänet julistamaan; tuona hetkenä me tulemme kaikki olemaan Jumalan kutsumina Hänen kansaansa, Hänen Uusi Israelinsa - Jumalan uusi valtio/kansa!

 

Ennen tuota suurta tapahtumaa, lukekaamme mitä tulee tapahtumaan ensin:

 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

"Valtavan kokoinen punainen lohikäärme" - nainen ja käärme olivat vastakkaikkain toisiaan Eedenin Puutarhassa. Maestro Evangelista sanoo, että lohikäärme (käärme) on yhä mainittuna Ilmestyskirjassa ja se tarkoittaa, että Eedenin Puutarhassa alkanut kamppailu (1. Mooseksen kirjassa) on yhä käynnissä. Se ei ole vielä asettunut.

 

"seitsemän päätä" - Tässä mainittu lohikäärme ei ole enää Saatana tai Jeesus, vaan nuo jotka jatkavat petosta, jonka Jeesus ja hänen apostolinsa levittivät. "Seitsemän" tarkoittaa montaa (tai jatkuvuutta, aivan kuten seitsemänpäiväinen viikko), yksi pääuskonto levittäytyi tai hajottautui muiksi uskonnoiksi, kirkoiksi ja uskomuksiksi.

 

Kyseessä ei ole mikään muu kuin Kristillisyys, sillä se on saarnannut ylistystä sille yhdelle, jolle Saatana (Paholainen) antoi hänen voimansa, eli Jeesukselle. Siitä lähti jakaantumaan useita ja erilaisia lahkoja Katolilaisuus, Protestanttilaisuus, Uudelleensyntyneet, Ortodoksit, Babtistit, Jeesuksen Kristuksen Kirkko jne.

 

 Tämä pitää sisällään myös Islamin, sillä se myös peläten kunnioittaa ja saarnaa Jeesuksen tulosta.

 

Kysymme Muslimeilta keneen he uskovat?

 

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

 

   Marian pojan, Jeesuksen perintö:

 

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

 

 Monet ihmiset eri maissa, kutsuvat Jeesusta turvakseen ja malttamattomina odottavat hänen paluutaan, ja niin tekevät myös Muslimit.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Saatanan enkelit ovat juuri uskonnot! He ovat sitä, mitä "Lohikäärme" symboloi; he ovat niitä, jotka pettävät ihmiskuntaa.

 

 Mikäli uskonnolliset saarnaajat mitätöivät tämän ilmestyksen asettamalla vastalauseen tai kyseenalaistavat sen, että minkä takia on juuri nyt meidän aikanamme kun tämä ilmestys koskien Jeesusta on tehty tunnetuksi (meille profeetan kuin Mooseksen kautta), on turhuutta ja itsensä pettämistä. Me voimme lukea, että "naisen jälkeläinen" (joka on mainittu Jumalan taholta 1. Moos. 3:14-15) ei ollut Jumalan lähettämä samalla aikakaudella kuin Jeesus (mies, joka valitsi olla Saatanan jälkeläinen). Jumalan lopullinen ja viimeinen valittu yksilö, Hänen profeettansa kuin Mooses tulee ilmestymään aikakaudella, jolloin Saatanan petos on jo julistettu "Seitsemän pään" tai uskontojen toimesta.

 

Kyseessä on meidän aikakautemme!

 

Jeesus ei ole tässä se varsinainen vihollinen, vaan nuo joille hän on siirtänyt Saatanan voiman, ennen kuin hän kuoli. Jeesus maksoi hinnan hänen omista väärinteoistaan. Kyseessä ovat nyt uskontojen johtajat, sillä he ovat Saatanan petoksen sanansaattajia!

 

Jatkamme:

 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

"pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä" - aikaisemmat Jumalan ihmiset.

 

"nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi" - uskonnot ovat valmistautumassa Jumalan lähettämän miehen ilmestymiselle, hänen joka on kutsuttu olemaan Hänen Uuden Israelinsa ensisyntyinen. Jumalan profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), hän on Maestro Eraño Martin Evangelista. 

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

 

Miksi on kirjoitettu Ilmestyskirja 12:5: "ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Mitä tämä tarkoittaa?

 

Kuka on tämä kyseinen "Lapsi", johon on viitattu tässä kappaleessa?

 

Jo kauan aikaa ihmiset ovat asetetut uskomaan Kristillisten saarnaajien toimesta, että tämä kappale koskien "Lasta" Ilmestyskirjan luvussa 12 kertoo Jeesuksesta. Kuitenkin Maestro Evangelista sanoo, että kyseinen kappale on kirjoitettu kauan jälkeen Jeesuksen kuoleman ja siten ollen se ei ole enää Jeesus, johon on viitattu tässä kappaleessa.

 

Oppikaamme nyt mikäli tässä kappaleessa viitattu ja tarkoitettu "Lapsi" on suunnattu tarkoittamaan Jeesusta vai puhuuko Jumala miehestä, jonka Hän tulee lähettämään ja tuomaan esiin Hänen aidon sanomansa meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 12:5:

 

 "Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

 

"poikalapsen" - Tuleva profeetta kaikille kansakunnille oli kuvattu olevan Lapsi. Se ei johdu siitä, että hän olisi kirjaimellisesti lapsi, vaan mies jolla ei ole Raamatullisesti hyödynnettävää kykyä tai perehdytystä siitä, kuinka selittää Jumalan sanaa, mutta hän on suoraan Jumalan opettama. Jumala laittaa Hänen sanansa valitun yksilön suuhun ja ohjaa häntä selittämään Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista ja ilmoittaa totuudet, erityisesti Hänen Nimensä.

 

"joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla;" - Koska Profeetta kuin Mooses (joka on myös symbolinen "PoikaLapsi"), Opettaja Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti Jumalalta ilmoittaa Hänen suuri Nimensä ja Hänen aito sanomansa Raamtun kirjoituksista; johdattaa maailman ihmiset ulos ja pois Jumalan kirouksesta paljastamalla uskontojen väärät opetukset.

 

"rautaisella valtikalla" - Symboloi Jumalan Sanaa profeetan kuin Mooseksen suussa (Viittaus: Jesaja 11:3-4)

 

Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin koko maailma voi tulla ja olla yksi Israelin kansa Jumalan alaisuudessa, niin profeetan kuin Mooseksen täytyy ensin paljastaa uskonnot Jumalan sanalla tai (symbolisella rautaisella valtilla) hänen suussaan. Tämä on nyt alkanut hänen ilmestystensä kautta annetuilla webbisivuilla.

 

Profeetta kuin Mooses tulee lukemaan meille selityksen seuraavien jakeiden kautta:

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? ".

Psalmi 2:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?"
Psalm 2:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?" Psalmi 2:1

 

Ongelmien ja levottomuuksien aikaa - me voimme nähdä nyt TV:stä ja Internetistä, kuinka nämä tapahtumat ottavat valtaa ja tilaa meidän aikanamme. Kyseessä ei ole enää Jeesus eikä Salomon, sillä tämä profetia puhuu meidän nykyisestä modernista aikakaudestamme, jolloin ihmiset voivat nyt nähdä vallitsevana aikana, kuinka maailman johtajat kokoontuvat.

 

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".

Psalmi 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together
against the LORD and against his Anointed One."Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters."
Psalm 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

 

Tämä on se mitä uskonnot tekevät tällä hetkellä. Tämä esitys/paljastus osoittaa sen, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle mainitun mahtavan auktoriteetin (Hänen profeettanaan kuin Mooses) puhua Hänen Nimessään. Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan ilmestyksiä, jotka Maestro Evangelista esittää maailman ihmisille.

 

Mitä Jumala sanoo heille?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying
I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille" - Ei ole merkitystä mitä he vehkeilevät Maestro Evangelistaa vastaan, Jumala vaan asettaa heidät häpeään, sillä nämä ilmestykset eivät ole syntyneet Maestron oman etsinnän tuloksena, vaan ovat Jumalalta. Maestro Evangelista ainoastaan ja selkeästi julistaa sen, mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa. Kyseessä on Jumala, jota he avoimesti vastustavat ja uhmaavat, ei Maestro Evangelista!

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat kokevat tällä hetkellä. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, niin sitä enemmän he näyttävät koko maailmalle etteivät he ole Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta jo kauan aikaa.

 

Lisättynä siihen ne suuret tuhot ja katastrofit, jotka Jumala on laittanut heidän koettavakseen. Kirkot ja ylistyksen talot, jotka nyt tuhoutuvat luonnollisissa täystuhoissa, on todiste siitä, että Jumala ei ole heidän kanssaan! 

 

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Maestro Evangelista on saattanut päätökseen sen, mitä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset (Salomo ja Jeesus) epäonnistuivat tekemään. Siten ollen, luvattu palkinto olla Kuningas tai johtaja on nyt Jumalan lahjoittama ojennettu hänen ylleen. Se ei tarkoita ainoastaan Israelissa, vaan kaikkien maiden ylle, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille kansakunnille!

 

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Tämä on nyt Filippiinit, sillä juuri sieltä Jumalan profeetta on lähtöisin. Filippiinit tulevat nyt olemaan kutsuttu nimellä UUSI JERUSALEM, sillä tästä kyseisestä maasta Jumalan aito Nimi on tehty tunnetuksi koko maailmalle. (2. Kuningasten kirja 21:7, Ilmestyskirja 3:12, Jesaja 24:14-15, 30:27)

 

Mikä tärkeä titteli on nyt Jumalan antamana osoitettu kuulumaan Maestro Evangelistalle?

  

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father. Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet Minun Poikani" - symbolinen Maestro Evangelistan voitelu modernin ajan puhemieheksi Jumalalle. Palkinto tai titteli tulla kutsutuksi "Jumalan Poika", jonka Daavidin jälkeläiset Salomo ja Jeesus epäonnistuivat saavuttamaan, sillä he eivät menestyksellisesti tehneet Jumalan Nimeä tunnetuksi (Viittaus: 2. Samuel 7:12-14), on nyt Jumalan antamana ojennettu Maestrolle, kuin hänen palkintonaan.

 

Se erilaisuus profeetan kuin Mooseksen ja Salomon sekä Jeesuksen (Daavidin jälkeläisten) välillä on se, että hänen ei tarvitse esitellä Jumalan Nimeä, Jumalan Nimelle rakennetun temppelin tai Huoneen kautta. Hän on muukalainen, ei Juutalainen ja siten ollen vapaa Jumalan valasta Jeremiaan kirjassa 44:24-26. Tämän keskeisin sanoma on, että hän voi ilmoittaa aidon Jumalan Nimen, sanojen kautta, jotka Jumala käski hänen lukea Raamatusta.

 

Todistuksena ovat hänen tehtävän täyttämisestään ovat ilmestykset, joita sinä luet tästä artikkelista ja tulet lukemaan kaikista artikkeleista edellämainittuilta webbisivustoilta, että Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, mitä Jumala on käskenyt hänen näyttää Raamatun kautta.

 

Onko se totta, että Jumala puhui aikaisemmin tulevasta palvelijasta (joka ei ole Daavidista polveutuva), jolle Hän tulee antamaan auktoriteetin istua Daavidin valtaistuimella?

 

"Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi (viittasi), vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä (ojennan sinun auktoriteettisi hänelle), niin että hän on oleva isänä (isä) Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. "Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja (minkä) hän avaa, eikä (ei) kukaan sulje, ja (minkä) hän sulkee, eikä (ei) kukaan avaa." Jesaja 22:20-22

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day I will summon my servant, Eliakim son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority over to him. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the house of Judah. I will place on his shoulder the key to the house of David; what he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Isaiah 22:20-22 NIV

 

Profetia Jesajan kirjassa 22:20-22 ei ole saanut täyttymystään aikaisemmin, vaan on yhä tapahtuva, koska profeetta kuin Mooses on nyt täällä persoonassa Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun viittasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja ojennan sinun auktoriteettisi hänelle," - Tämä on vahvistus sille, että Jumalalta koskien miestä, joka ei ole Kuningas Daavidin jälkeläinen, mutta Jumala on antava hänelle auktoriteetin hallita Daavidin valtaistuimelta.

 

"hän on oleva isä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle" - Tässä mainittu Jerusalem ei ole enää se vanha Jerusalem Lähi-Idässä, vaan kyseessä on Uusi Jerusalem (tai maa), jossa Jumalan Nimi on ilmoitettu/paljastettu. Se puhuu ihmisistä, jotka eivät ole verilinjassa Jaakobin kanssa, mutta tulevat olemaan Jumalan tarkastelemina Hänen kansansa, kun he kaikki kutsuvat ja tunnustavat Hänen Nimensä.

 

"ja Juudan suvulle" - Juudan suku/huone tarkoittaa tämän päivän Juutalaisia, jotka myös tulevat tunnustamaan Jumalan aidon Nimen (jonka Jumala on ilmoittanut) Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 

"hän on oleva isä" - sen takia, että hän tulee olemaan "isä" uudelle Israelille - uudelle Jumalan kansalle.

 

 Onko se totta, että tämä profetia koskien miestä, jolle Jumala tulee antamaan "Daavidin Avaimen" on vielä tapahtuva meidän nykyisenä aikanamme?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:" Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the

words of him who is holy and true, who holds the key of David.

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."

Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - Mies, johon tässä on viitattu, on aito Jumalan valitsema yksilö/henkilö.

 

Se tarkoittaa sitä, että ne aikaisemmat, jotka ovat tulleet aikaisemmin, eivät täyttäneet heille annettua tehtävää Jumalalta koskien Jumalan Nimeä. He olivat Salomo ja Jeesus. Webbisivulinkit ovat tämän artikkelin lopussa. 

 

"joka kantaa Daavidin avainta" - Asia on selkeä. Koska nuo kaksi Daavidin jälkeläistä ovat epäonnistuneet, niin seuraava valituksi tuleva ei enää kuulu heidän sukulinjaansa. Tuleva profeetta ei ole enää "Daavidin poika tai jälkeläinen", vaan ainoastaan "avaimen" kantaja/haltija.

 

Hän ei tule Daavidin huoneesta tai verilinjasta; hän on "muukalainen".

 

Kuinka tärkeä on "avain"? Maestro Evangelista sanoo: Tämä on sama tilanne kuin talon rakentamisessa. Kun se on saatettu valmiiksi, niin se on se ainoa kerta, kun avain on annettu omistajalle. Mikäli ei ole avainta, edes omistaja ei kykene astumaan taloon. Koska Pyhä Raamattu on jo loppuun kirjoitettu; hän "joka kantaa Daavidin avainta" on ainoa yksilö, jolla on valtuutus avata ja toimittaa sen sisältö.

 

Jatkaaksemme:

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot ja kirjanoppineet eivät kykene mitätöimään Maestro Eraño M. Evangelistan aitoa opetusta, joka on paljastettu Pyhän Raamatun kautta.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - Sen vuoksi, että hänellä on mitä Jumala kutsuu "vähäiseksi voimaksi", niin se tarkoittaa, että Jumala on taannut hänelle luonteenlujuuden vahvuuden ja päättäväisyyden kohdata ja läpiviedä tehtävän ilmoittaa Hänen suuri Nimensä.

 

"sinä olet ottanut vaarin minun sanastani" - Se tarkoittaa, että hän on se ainoa Jumalan valitsema olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Mooseksen kirja 18:18-19) ja hän on julistanut ne sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa koskien Hänen aitoa sanomaansa Raamatun kirjoituksissa.

 

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt." - Maestro Evangelista on ainoa henkilö, joka on täyttänyt hänelle annetun tehtävän eikä hän ole kieltänyt Aidon ja Toden Jumalan Nimeä sekä on ilmoittanut sen maailman ihmisille.

 

Koskien Juutalaisten väitettä ja vaatimusta, että he ovat yhä Jumalan kansa: Onko olemassa totuuspohjaa heidän väitteelleen?

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa!

 

Tällä kertaa, he tulevat kokemaan tappion tai kärsimään paljon tulevissa sodissa, aina siihen asti kunnes he tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen tykönsä.

 

"jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat" - Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala nimitti Juutalaisia valehtelijoiksi sekä olevan Saatanan synagogasta, tarkoittaa sitä, että he eivät voi enää väittää Jumalan tarkastelevan heitä Hänen ainoana kansanaan tai Hänen Israelinaan.

 

"tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." - mikäli he eivät katso eteensä ja etsi neuvoa aidolta profeetalta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelista, niin hän ei silloin voi näyttää heille kuinka he voivat palata Jumalan tykö.

 

"Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." - Tämä vahvistaa sen, että se mies "Eljakimin, Hilkian poika", johon Jumala on viitannut profetiassa Jesaja 22:20-22, ei ole tullut täysin täytäntöönpannuksi kirjaimellisen "Eliakimin" aikana. Se tapahtuu nyt muukalaisen persoonassa (jonka Jumala on tarkoittanut olemaan Hänen "profeettansa kuin Mooses"), joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä ja hän on se yksi, joka kykenee näyttämään heille millä tavalla he voivat palata Jumalan tykö ja saavuttaa rauhan ja levon heidän kansalleen, jota he ovat pitkään toivoneet. 

 

Tänä päivänä Juutalaiset yhä odottavat heitä varten tulevaa "Vapauttajaa", "Daavidin poikaa". Silloin kun he hylkäsivät Jeesuksen, joka tuli Daavidin huoneesta (joka teki tilanteen vain pahemmaksi ylistämällä Saatanaa ja siten ollen tarkoituksenmukaisesti valitsi olla pelastamatta hänen kansaansa), niin siellä ei ole enää yhtään tai ketään tulossa heidän kansansa keskuudesta.

 

Heidän tulisi kuunnella profeettaa kuin Moosesta (tai "muukalaista"), joka kantaa "Daavidin avainta", jotta he tulisivat taas Jumalan taholta katsotuiksi olevan Hänen kansansa.

 

Palaamme seuraavaan:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

Tästä syystä Ilmestyskirjasta 12:5 me voimme lukea, että "hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." - koska profeetta kuin Mooses (joka on myös symbolinen lapsi) oli, toisin kuin Salomo ja Jeesus (jotka tiesivät olevansa Jumalan valittuja kun he olivat vielä nuoria) ja tultaisiin antamaan titteli "Jumalan Poika" mikäli yksikään heistä olisi täyttänyt tehtävän saattaa Jumalan Nimi tunnetuksi. Opettaja Evangelistan ollessa kyseessä (vaikka oli aikaisempi Kristitty) tuli yhtäkkiä Jumalan kutsumaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja tuli välittömästi Jumalan opettamaksi koskien Hänen aitoa Nimeään sekä tosi opetuksia Raamatun kirjoituksista!

 

Tämä Maestro Evangelistan kutsuminen olemaan ja toimimaan Hänen profeettanaan kuin Mooses on luettavissa webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info olevista artikkeleista.

  

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (valtakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

Maestro Evangelista tulee näyttämään koko ihmiskunnalle Raamatun kirjoituksissa olevan Jumalan sanan kautta, kuinka me voimme tehdä meidän maailmastamme paremman paikan elää tulevia sukupolvia ajatellen.

 

Mitä hän tulee tekemään uskonnoille ja kirkoille, jotka ovat levittäneet Saatanan opetuksia?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla;" - Symboloi Jumalan sanaa Profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan suussa. Jumalan sana on se, millä hän tulee murskaamaan käärmeen petoksen, jota ovat levittäneet uskonnot (Viittaus: Jesaja 11:3-4 ja 1. Moos. 3:15)

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth." 

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat." Psalmi 2:10

 

 Kuninkaiden, maailman johtajien, laintekijöiden ja maiden tuomarien tulisi hakea neuvoa Maestro Evangelistalta kuullakseen ja oppiakseen aidon Jumalan "Sanan" ja Käskyt. Kuinka he voivat olla huomioituina aitoina ja oikeamielisinä johtajina, jos heidän tuntemuksensa Jumalasta perustuu uskontojen opetuksille, jotka saarnaavat Saatanan petosta, joka johdattaa ihmiset pois oikeamielisyydestä?

 

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Serve the LORD with fear and rejoice with trembling.Psalm 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten" Psalmi 2:11

 

 Miksi "palvelkaa HERRAA Pelolla"? Mitä me tarkoitamme "HERRAN pelolla"?

 

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

 

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on se hetki ja aika, jolloin me tulemme tuntemaan Jumalan.

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." - sanoessamme pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulisi myös tuntea Hänen aito Nimensä.

 

Siten, jotta maailman johtajat voisivat todella sanoa "pelkäävänsä Jumalaa" heidän täytyy tuntea Jumalan aito Nimi ja noudattaa Hänen Käskyjään! Jumala on jo lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, (Viimeisen Profeetan) Maestro Evangelistan julistamaan Raamatun kautta Jumalan sanan ja Profetioiden todellisen merkityksen.

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.

Psalm 2:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." - He ovat niitä ihmisiä, jotka seuraavat ja noudattavat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - miksi tämä ohje?

 

Mitä Jumala on sanonut aikaisemmin?

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAAN TILINTEKOON nuo jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tästä syystä meidän tulee kuunnella se minkä Maestro Evangelista puhuu Jumalan sanasta, koska hän ei puhu omiaan, vaan ainoastaan sen mukaisesti, minkä Jumala on laittanut hänen suuhunsa ja jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Luemme uudelleen Jesaja 66:7-10:

 

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. Do I bring to the moment of birth and not give delivery?" says the LORD. "Do I close up the womb when I bring to delivery?" says your God.  "Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her; rejoice greatly with her, all you who mourn over her." Isaiah 66:7-10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän; ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan. Onko kukaan aikaisemmin kuullut tällaisesta? Kuka on koskaan aikaisemmin nähnyt tämänkaltaista? Voiko maa syntyä päivässä tai kansakunta olla esiinnostettuna hetkessä? Silti ei aikaakaan kun Siion on synnyttämässä kuin hän antaisi elämän hänen lapsillensa. Tuonko Minä syntymän hetkelle, enkä anna synnyttää?" sanoo teidän HERRANNE. Suljenko Minä kohdun, kun Minä tuon synnyttämisen hetkelle? sanoo teidän Jumalanne. "Iloitkaa Jeruslemin kanssa ja olkaa iloisia hänen puolestaan, kaikki te, jotka rakastatte häntä; riemuitkaa suuresti hänen kanssaan, kaikki jotka hänen puolestaan surette."  Jesaja 66:7-10

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän" - Nainen tässä symboloi Jumalan lupausta koskien Uutta Israelia tai Jumalan Uutta Kansaa, josta Hän kertoi aikaisemmin kauan sitten. Jumala lupasi kauan sitten, että nuo jotka tulevat kutsumaan Häntä Nimeltä ovat Hänen kansansa. Nyt kun profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan Nimen, niin maailman ihmisillä (oli sitten Juutalainen tai ei), on nyt mahdollisuus ja pääsy todelliseen ja aitoon tuntemukseen Jumalasta. He voivat kutsua Hänen aitoa Nimeään ollakseen ja kuuluakseen Hänen uuteen ja AITOON Israeliin!

 

Sitten kun koko maailma hylkää uskontojen opetukset, tunnustaa Jumalan sanan kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa ja tulevat Jumalan kansaksi Hänen Nimensä kautta, niin mitä seuraavaksi tapahtuu?

 

"että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta.
12 Sillä näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään. " Jesaja 66:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"For you will nurse and be satisfied at her comforting breasts; you will drink deeply and delight in her overflowing abundance." For this is what the LORD says: "I will extend peace to her like a river, and the wealth of nations like a flooding stream; you will nurse and be carried on her arm and dandled on her knees." Isaiah 66:11-12 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä te tulette hoidetuiksi ja kylläisiksi hänen lohduksen rinnoistaan; te juotte antaumuksella ja nautitte hänen ylitsevuotavasta yltäkylläisyydestään." Sillä tämä on se mitä HERRA sanoo: "Minä tulen ulottamaan rauhan hänen yllensä kuin joen ja kansojen hyvinvoinnin kuin tulvivan virran; te tulette ravituiksi ja kannetuiksi hänen käsivarsillaan ja hyväillyiksi hänen polvillaan." Jesaja 66:11-12

 

"te juotte antaumuksella ja nautitte hänen ylitsevuotavasta yltäkylläisyydestään." Ja "Minä tulen ulottamaan rauhan hänen yllensä kuin joen ja kansojen hyvinvoinnin kuin tulvivan virran" - Selkeästi, tämä ei viittaa ja osoita elämään Taivaassa, vaan tällä Maa Planeetalla. Sitten kun koko maailma on yhdistynyt Jumalan aidon Nimen alaisuuteen (kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses), niin rauha ja yltäkylläisyys tulevat seuraamaan.

 

Jatkamme:

 

"Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. " Jesaja 66:13

 

Tämä puhuu Uudesta Jerusalemista - Filippiineistä. Ihmiset kaikkialta maailmasta eivät enää katso tulevaisuuttaan ajatuksissaan hauras ote toivosta, vaan todellisella ja selkeällä odotuksella, koska he ovat nyt vakuuttuneita siitä, että kun he tottelevat Jumalan käskyjä, meidän maailmamme tulee olemaan parempi paikka asua.

 

"Te näette sen, ja teidän sydämenne iloitsee, ja teidän luunne virkistyvät kuin vihanta ruoho; ja HERRAN käsi tulee tunnetuksi hänen palvelijoissansa, mutta vihollistensa hän antaa tuntea vihansa. " Jesaja 66:14

 

Tässä Jumala saattaa meidät näkemään, kuinka Hän tulee panemaan täytäntöön Hänen asetuksensa 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28. Jumalan siunaukset niille, jotka kuuntelevat Hänen profeettaansa sekä hänen kumppaneitaan ja kirous niille jotka eivät.

 

Mikä toinen merkittävä Jumalan lupaus tulee täytetyksi Hänen profeettansa kuin01 Mooseksen palvelustyössä koskien Hänen suurta ja Pyhää Nimeään?

 

"Sillä katso, HERRA tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa (raivossa) ja nuhtelunsa tulenliekeissä. " Jesaja 66:15

 

Tämä symboloi Jumalan sanaa profeetta Elian paluusta henkilöityneenä Hänen profeettaansa kuin Moosekseen.

 

Kuinka me tiedämme, että Jumala todella lupasi profeetta Elian symbolisen paluun?

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

Elia ei palaa enää lihassa, ainoastaan hänen merkkinsä, "profeetallinen Elia".

 

Onko se totta, että se aito Elia ei enää palaa takaisin?

 

 "Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:11-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:11-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:11-12

 

Se aito Elia, joka eli silloin ei se, joka on tulossa palaamaan, sillä ei ole olemassa todellista kuolleitten ylösnousemusta.

 

Mikäli ei ole olemassa kirjaimellista kuolleitten ylösnousemusta, niin minkä takia on kirjoitettu, että profeetta Elia tulisi takaisin? Mikä tulee palaamaan? Luemme uudelleen:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

Ainoastaan tapahtumat koskaan palaavat, eivät ihmiset.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli profetia tai Jumalan lupaus ei tapahtunut sinä aikana, Jumala ei tule pysähtymään ennen kuin se on täytetty toisena aikana ja toisissa olosuhteissa.

 

Mitä tapahtui profeetta Elian aikana? 

 

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille (häilytte kanden vaihtoehdon välillä)? Jos HERRA on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään." 1. Kun. 18:20-21

 

Tämä on se aika, jolloin Jumala kysyy ihmisiltä valitsevatko he Hänet vai muut tuntemattomat jumalat. Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten kautta www.thename.ph ja www.thenameonline.info, ihmiset voivat nyt valita ketä seurata. Uskontojen opetusta, eli Jeesuksen ylistämistä sekä väärien nimien, joita he ovat keksineet Jumalalle, tai ylistämään Jumalan Nimeä, jonka Hän on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

 

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle." - Tämä on se, mitä maailman kuninkaiden ja johtajien pitäisi tehdä kaikesta muusta välittämättä.  Heidän tulisi saattaa julkinen julistus jossa kaikkien uskontojen saarnaajien tulisi kohdata profeetta kuin Mooses, niin että kaikki maailman ihmiset voisivat nähdä heidän omin silmin kuka todella kantaa Jumalan aitoa sanaa.

 

Jatkaaksemme:

 

"Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt HERRAN profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä." 1. Kun. 18:22

 

Kuten Maestro Eraño Martin Evangelista, hän on ainoa Jumalan profeetta asettuneena vastaan suuri joukko uskontoja. Hän on se ainoa, joka kantaa aitoa Jumalan Nimeä meidän aikanamme!

 

Mikä on sääntö tälle odottamattomalle kohtaamiselle?

 

"Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan HERRAN nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala." Kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Niin on hyvä". 1. Kun. 18:23-24

 

Haasteena tulee olemaan heidän kunnioitettavien jumaliensa kutsuminen nimeltä. Ne jumalat (tai jumala), joka tulee vastaamaan heidän arvostettujen profeettojensa kutsuun, tulee olemaan aito ja tosi Jumala.

 

Ne, jotka ovat opettaneet vääriä nimiä Jumalalle, ovat juuri kuin Baalin profeetat meidän aikanamme. He ovat ne väärät profeetat, sillä he ovat laittaneet meidät uskomaan, että heidän julistamansa jumala on aito Jumala, kun todellisuudessa se on väärä jumala. Nämä ovat ne ihmiset, jotka saattoivat ihmiskunnan kärsimään, sillä he ovat tehneet ja ohjanneet meidät kutsumaan heidän keksimillään väärillä nimillä Jumalaa.

 

Kuinka me tiedämme sen mitä on kirjoitettu Jesajan kirjaan 66:16 viittaa symboliseen profeetta Elian paluuseen?

 

Millä tavalla Jumala otti pois Hänen palvelijansa Elian? 

 

"Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen." 2. Kun. 11

 

Kuten me voimme lukea, Jumala otti pois Hänen profeettansa Elian tulisilla vaunuilla. Se, mitä on kirjoitettu Jesaja 66:15, "Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli;" se ilmaisee mittelön tai taistelun uudelleen tapahtumista, joka käytiin Elian aikana koskien Hänen Nimeään. Tällä kertaa se tapahtuu persoonassa Hänen profeettansa kuin Mooses, joka on profeetallinen toinen Elia.

 

Miksi on olemassa tarve Jumalan Nimen tulemisesta tunnetuksi?

 

Luemme uudelleen Malakia 4:5:

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

"ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." - Mitä tulee tapahtumaan, kun suuri ja peljättävä Jumalan päivä tulee?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastus), niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:31-32

 

Syy minkä takia symbolinen "Elia" on lähetetty, on jotta hän ilmoittaisi Jumalan Nimen meille, niin että me voisimme kutsua Jumalan Nimeä pelastaaksemme itsemme ja estääksemme kyseisen pelottavan päivän tulemisen. Maesto Evangelistan tulemisen myötä Jumalan Nimi on tullut ilmoitetuksi.

 

Nyt kun maailman ihmiset ovat tulleet tiedotetuiksi aidon Jumalan profeetan ilmoituksella koskien Jumalan aitoa Nimeä Raamatun kirjoituksista (edellämainittujen webbisivujen kautta), eli meille jokaiselle on nyt annettu Jumalan taholta mahdollisuus. Tunnustaa ja kutsua Hänen aitoa Nimeään ja tulla pelastetuksi sekä elää Hänen siunauksensa alaisena; tai jatkaa uskontojen tekemien väärien nimien kutsumista ja pysyä Hänen kirouksensa alaisena ja tuhoutua jatkuvissa katastrofeissa, sodissa, täystuhoissa ja vitsauksissa.

 

Kuinka me voimme tietää, että profeetta Elian tulo ei tullut selkeästi ilmoitetuksi ja tapahtuneeksi persoonassa Jeesus tai Johannes Kastaja kuten uskonnot väittävät?

 

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

 

Miksi on niin että kun aito profeetallinen Elia tulee, niin hän tulee sovittamaan sopusointuun "isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen"? Tämä tarkoittaa sitä, että on ollut yksi, joka käänsi lasten sydämet pois isiensä tyköä. Tapahtuiko tämä Jeesuksen aikakaudella?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan,

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                     

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 

"kaste" - Hänen oli kuoltava rangaistuksena hänen väärinteoistaan, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan siitä, että hän tulisi kärsimään rangaistuksen, kuten oli profetoitu ja kuolemaan siihen.

 

Onko se totta, että Jeesus tuli tuomaan ongelmia eikä rauhaa?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään,"kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan," Luukas 12:51-52

 

Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ongelmat aina siitä päivästä lähtien kun hän tuli hänen kansansa tykö ja levitti pahuuden maailmaan! Minkälaisen hajotuksen hän aiheutti?

 

"(he ovat jakautuneina) isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:53

 

Siinä mitä Jeesus on sanonut, me voimme lukea, että lasten sydänten kääntäminen heidän vanhempiaan VASTAAN ja vanhempien kääntäminen heidän lapsiaan VASTAAN tapahtui ainoastaan hänen aikanaan! Hän oli se, joka jakoi ja erotti heidät, koska hän opetti väärää opetusta Jumalasta! Tämä tarkoittaa sitä, että profetia koskien symbolisen profeetta Elian paluuta ei tapahtunut hänen aikanaan, eikä myöskään persoonassa Johannes Kastaja!

 

Lopulta, luemme uudelleen sen, mitä Jumala sanoi koskien symbolisen profeetta Elian paluuta:

 

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi (tai muutoin Minä tulen ja isken maata kirouksella)." Malakia 4:6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers; or else I will come and strike the land with a curse."

Malachi 4:6 (NIV)

 

"tai muutoin Minä tulen ja isken maata kirouksella" - mikäli me emme kuuntele Jumalan profeettaa kuin Moosesta (Maestro Evangelistaa), joka ilmoitti Hänen suuren Nimensä mahtavuuden (kuten profeetta Elia teki aikaisemmin), niin Jumala antaa meidän elää Hänen kirouksessaan ikuisesti.

 

Profeetta Elian aikana, se ´tuli´, jota Jumala käytti todistamaan, että Hänen profeettansa Elia todella oli Hänen profeettansa, oli kirjaimellisesti tulta. Meidän sukupolvemme aikana, profeetan kuin Mooseksen aikakaudella, minkälainen on tuo "tuli", jonka me näemme Jumalalta?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the LORD comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

 Se "tuli", jonka me tulemme näkemään, on Jumalan Sana! Näitä ovat ne Jumalan sanat, jotka me tulemme kuulemaan profeetan kuin Mooseksen Raamattuilmestysten kautta koskien Jumalan Nimeä!

 

 "Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa" - Kaukaa, koska maailman ihmiset tulevat kuulemaan aidon ilmestyksen koskien Jumalan Nimeä kaukaisesta Saarivaltiosta Idästä webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

  

"Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon." Jesaja 66:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"For with fire and with his sword the LORD will execute judgment upon all men, and many will be those slain by the LORD."Isaiah 66:16

 

Suora suomennos:

 

"Sillä tulella ja Hänen miekallaan HERRA tulee langettamaan tuomionsa ihmiskunnan ylle ja monet tulet olemaan niitä, jotka kaatuvat HERRAN lyömiä." Jesaja 66:16

 

Tämä on se millä tavalla Jumala tulee kutsumaan tililille/vastuuseen ne ihmiset, jotka eivät kuuntele Hänen sanomaansa, jonka Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan Hänen Nimessään. Jumala hylkää heidät ja he joutuvat kärsimään kaikista sodista ja täystuhoista.

 

Jatkamme:

 

"Jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat puutarha-menoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä (rottia), niistä kaikista tulee loppu (he kaikki kohtaavat loppunsa samanaikaisesti), sanoo HERRA." Jesaja 66:17

 

"Jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat puutarha-menoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä rottia" - Tämä viittaa ihmisiin, jotka yhä seuraavat heidän omia kuvitelmiaan koskien Jumalan sanaa, eivätkä kuuntele Jumalan sanomaa (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta), erityisesti koskien Hänen (Jumalan) säädöstä mitä ruokaa tulee syödä elääkseen pitkän ja terveen elämän.

 

"Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani." Jesaja 66:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"And I, because of their actions and their imaginations, am about to come and gather all nations and tongues, and they will come and see my glory. 

Isaiah 66:18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä, heidän tekojensa ja mielikuvituksensa tähden, tulen ja kokoan kansakunnat ja kielt ja he tulevat näkemään Minun kunniani." Jesaja 66:18

 

"tulen ja kokoan kansakunnat ja kielt ja he tulevat näkemään Minun kunniani." - Todella, Jumala on se, joka on tulossa, ei kirjaimellisesti, vaan Hänen sanansa kautta jonka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun. Kaikki maailman ihmiset tulevat näkemään Jumalan kunnian ja loiston Raamatun kirjoituksista Hänen suuren Nimensä ilmestyksen kautta, joka on julkaistu webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.  

 

Jatkaaksemme: 

 

"Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa." Jesaja 66:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"I will set a sign among them, and I will send some of those who survive to the nations-to Tarshish, to the Libyans and Lydians (famous as archers), to Tubal and Greece, and to the distant islands that have not heard of my fame or seen my glory. They will proclaim my glory among the nations.

Isaiah 66:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa, ja Minä lähetän joitakin selvinneistä kansakuntia varten - Tarsisiin, Libyalaisille ja Lyydialaisille (kuuluisia jousiammunnasta), Tuubaliin ja Kreikkaan sekä kaukaisille saarille, jotka eivät ole kuulleet minun maineestani tai nähneet minun kunniaani. He tulevat julistamaan minun kunniaani kansojen keskuudessa." Jesaja 66:19

 

"Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa" - Mikä tulee olemaan tämä merkki Jumalalta?

 

Luemme siitä:

 

 "Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta. Ja kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan, niin minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäviksi oikeuteni: se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät." Hesekiel 20: 9-12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But for the sake of my name I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations they lived among and in whose sight I had revealed myself to the Israelites by bringing them out of Egypt. Therefore I led them out of Egypt and brought them into the desert. I gave them my decrees and made known to them my laws, for the man who obeys them will live by them. Also I gave them my Sabbaths as a sign between us, so they would know that I the LORD made them holy." Ezekiel 20:9-12 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta Minun Nimeni tähden, Minä tein sen, mikä saisi sen pysymään olemasta häväisty kansojen keskuudessa, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden silmissä MINÄ olin ilmoittanut itseni Israelilaisille tuomalle heidät pois Egyptistä. Siksi MINÄ johdatin heidät erämaahan. MINÄ annoin heille MINUN säädökseni ja saatoin heidät tuntemaan minun lakini, sillä niitä totteleva mies elää niiden mukaisesti. MINÄ annoin heille myös minun Sapattini merkiksi meidän välisestä suhteestamme, niin että he voisivat tietää ja tuntea, että MINÄ, HERRA tein heidät pyhäksi." Hesekiel 20: 9-12

"Mutta Minun Nimeni tähden" - Jumala korosti, että Hän antoi tärkeän merkityksen Hänen aikaisemmalle kansalleen Israelille aikaisemmin, ainoastaan Hänen Nimensä takia. Israelilaiset kantavat Jumalan Nimeä, mutta eivät ole tienneet sitä heidän syntinsä, eli epäjumalanpalvonnan takia, jonka ilmoitti profeetta Jeremia Jeremiaan kirjassa 44:24-26.

 

"MINÄ annoin heille myös minun Sapattini MERKIKSI meidän välisestä suhteestamme, niin että he voisivat tietää ja tuntea, että MINÄ, HERRA tein heidät pyhäksi." - Merkki siitä, mitä Jumala puhui Jesajan kirjassa 66:19 kertoo Hänen Sapatistaan ja samanaikaisesti Hänen Nimestään.

 

Luemme uudelleen:

 

"Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa, ja Minä lähetän joitakin selvinneistä kansakuntia varten - Tarsisiin, Libyalaisille ja Lyydialaisille (kuuluisia jousiammunnasta), Tuubaliin ja Kreikkaan sekä kaukaisille saarille, jotka eivät ole kuulleet minun maineestani tai nähneet minun kunniaani. He tulevat julistamaan minun kunniaani kansojen keskuudessa." Jesaja 66:19

 

 "Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa," - Tämä merkki on Jumalan Sapatti ja Hänen Nimensä. Tämä on se, mitä Hänen profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut, ja jonka voi lukea nyt koko maailma Internetissä.

 

"ja Minä lähetän joitakin selvinneistä kansakuntia varten" - Keitä ovat nuo, joihin Jumala viittaa "selvinneinä"?

 

Luemme uudelleen Sakarja 13:8-9: 

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo HERRA: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - tämä kuvaa niitä, jotka tuhoutuvat kaikissa näissä katastrofeissa, sodissa ja täystuhoissa tapahtuen nykyaikana. Heitä ovat ne ihmiset, jotka eivät tunnusta Hänen aitoa Nimeään, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

Keitä ovat nämä selvinneet/pelastuneet?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Ne "jotkut selvinneistä kansakuntien keskuudessa" tai pelastuneet, kuten on mainittu Jesaja 66:19 kertoo niistä, jotka tuntevat ja ottavat opikseen Jumalan ilmoituksesta ja lopulta kutsuvat Hänen Nimeään. He kykenevät tuntemaan Jumalan Nimen, koska he ovat kuunnelleet profeettaa kuin Moosesta tai lukeneet hänen ilmestyksensä. He ovat ensimmäinen joukko Jumalan uutta Israelia ja ovat katsotut olevan Jumalan pelastuksen piirissä.

 

Nyt me voimme täydellisesti ymmärtää sen, mitä on kirjoitettu Jesaja 66:19:

 

"Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa, ja Minä lähetän joitakin selvinneistä kansakuntia varten - Tarsisiin, Libyalaisille ja Lyydialaisille (kuuluisia jousiammunnasta), Tuubaliin ja Kreikkaan sekä kaukaisille saarille, jotka eivät ole kuulleet minun maineestani tai nähneet minun kunniaani. He tulevat julistamaan minun kunniaani kansojen keskuudessa." Jesaja 66:19

 

"Minä tulen asettamaan merkin heidän keskuuteensa" - Jumalan Nimi ja Hänen säädöksensä koskien Hänen Sapattiaan. Sillä vaikka sinä kuinka väität noudattavasi Jumalan Sapattia, mutta jos et tunne Hänen aitoa Nimeään (jonka saa tietoonsa ainoastaan kuuntelemalla Hänen profeettaansa kuin Moosesta), niin se ei ole mitään, koska jotta on todella Jumalan tunnustama kuulumaan uuteen Israelin kansaan, sinun täytyy tuntea Hänen aito Nimensä, kuten olemme lukeneet Sakarjan kirjasta 13:9.

 

Sitten kun me tunnustamme Jumalan Nimen, me voimme kaikki nauttia meidän elämästämme seuraamalla noudattaen Jumalan käskyjä pitämällä täyden levon Sapatin päivänä ja meidän Planeettamme nauttii levosta Sapatin vuonna.

 

Mikäli te avaatte teidän mielenne asialle juuri nyt, te ymmärrätte seuraavan:

 

Annettu ilmestys tässä artikkelissa on Jumalan sanoma (ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses) ja me olemme lukeneet kuinka tärkeä Jumalan Sapatti on, ei ainoastaan ihmisille, vaan myös meidän planeetallemme. Me voimme sovaltaa sen todeksi ainoastaan liittymällä yhteen Jumalan Nimen tunnustamalla. Sinä huomaat, että tämä kyseinen artikkeli, jota sinä luet, on täyttymys sille, mitä Jumala sanoi Jesajan kirjassa 66:19.

 

Minä lähetän joitakin selvinneistä kansakuntia varten - Tarsisiin, Libyalaisille ja Lyydialaisille (kuuluisia jousiammunnasta), Tuubaliin ja Kreikkaan sekä kaukaisille saarille, jotka eivät ole kuulleet minun maineestani tai nähneet minun kunniaani. He tulevat julistamaan minun kunniaani kansojen keskuudessa." - Tämä kappale/jae osoittaa ihmisiin ympäri maailmaa, jotka ensimmäisinä kokonaisuudessaan lukivat ilmestyksen suuresta Jumalan Nimestä (profeetan kuin Mooseksen webbisivuilta) ja hyväksyivät sen täydestä sydämestään. He jakoivat sen minkä he ovat oppineet Internetin kautta tiedottamalla muita ihmisiä eri maista koskien Jumalan aitoa Nimeä ja opetuksia Raamatusta!

 

Mistä nämä ihmiset oppivat Jumalan aidosta ja pyhästä Nimestä?

 

 "Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä." Isaiah 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Isaiah 24:14-15

 

"Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." - Sen vuoksi, että Maestro (Opettaja) Evangelista, mies, jonka Jumala valitsi Hänen profeetakseen kuin Moosekseksi ilmoittamaan Hänen Nimensä tulee saarivaltiosta Idästä - Filippiineiltä!

 

Jatkamme:

 

"Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana HERRALLE hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo HERRA, niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa HERRAN temppeliin." Jesaja 66:20

 

Tämä on se mitä tulee tapahtumaan sitten, kun koko maailma kokonaisuudessaan ymmärtää ja havaitsee profeetan kuin Mooseksen tulon tärkeyden meidän aikanamme. He tulevat Filippiineille, sillä se on oleva nyt nimetty "Uudeksi Jerusalemiksi", koska Jumalan aito Nimi oli ensimmäiseksi tunnettu tässä maassa.

 

Kirjoittivatko myös toiset Jumalan profeetat tästä mahtavasta tapahtumasta?

 

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat." Miika 4:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In the last days the mountain of the LORD's temple will be established as chief among the mountains; it will be raised above the hills, and peoples will stream to it." Micah 4:1 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viimeisinä päivinä HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa; se tulee kohoamaan kaikkien kukkuloiden yli ja ihmiset tulevat jatkuvana virtana sitä kohden." Miika 4:1

 

"Viimeisinä päivinä" - Saatanan petoksen viimeiset päivät Maassa, ja häntä edustavat uskonnot.

 

"HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa" - ei kirjaimellinen vuori eikä temppeli. Tämä symbolisoi sitä, kuinka ihmiset kaikkialta maailmasta tulevat näkemään Jumalan aidon opetuksen Hänen Nimesään koskien webbsivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Jatkamme: 

 

"Monet pakanakansat (kansakunnat) lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme HERRAN vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin (huoneeseen), että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista HERRAN sana." Miika 4:2

 

Aito Jumalan profeetta on Filippiineillä, Uudessa Jerusalemissa. Hän ei ole perustamassa uutta uskontoa, vaan on tiedottamassa jokaista Raamatun kirjoituksissa olevasta Jumalan sanomasta. Tämän takia on kirjoitettu Jesaja 66:20, että maailman ihmiset menevät Uuteen Jerusalemiin.

 

Ja:

"Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Miika 4:3

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." Micah 4:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana. He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi. Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan."  Miika 4:3

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana" - Maestro Evangelistan sanoma, aidon profeetan kuin Mooseksen, tulee täysin ja kaikkinensa lopettamaan uskonnolliset vastakkainasettelut tai lahkojen sodat tapahtumasta tämän päivän maailmasta. Nämä uskonnot, jotka väittävät tekevänsä kyseiset tappamiset Jumalalle, tulevat nyt paljastetuiksi, että he eivät kuulu Jumalalle.

 

Maestro Evangelista toteaa, että meidän täytyy ajatella seuraavaa:

 

Kristittyjen sanoma on "Rakasta vihollistasi" (Matteus 5:38-39). Kun taas näinä päivinä me kuulemme Islamististen fundamentalistien väittävän Internetin kautta, että "tappakaa epäuskoiset ja saattaakaa koko maailma hyväksymään Islam".

 

Seuraus näistä on jatkuva uskonnollisten verilöyly: Yksi uskonto rohkaisee heidän vihollisiaan tappamaan heitä, kun toinen uskonto usuttaa sen seuraajia tappamaan ei-uskovat tai vääräuskoiset. Nämä uskonnolliset sodat loppuvat aidon profeetan kuin Mooseksen sanomalla koskien Jumalan Nimeä.

 

"He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi." - Mikäli Jumalan sanoma koskien eläinten huolehtimisesta ja ainoastaan hedelmien ja vihannesten syömisestä on otettu kaikkialla opiksi, niin ihmiset ympäri maailmaa keskittyvät kasvattamaan hedelmiä ja vihanneksia.

 

"Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan." - Siellä tulee olemaan rauha, sillä kaikki ovat liittoutuneita ainoastaan yhden Jumalan Nimen alaisuuteen.

 

Sitten kun me kaikki kuuntelemme ja tunnustamme profeetan kuin Mooseksen tuoman sanoman Jumalan aidosta Nimestä, niin meidän maailmamme tulee astumaan aidon rauhan, yltäkylläisyyden ja oikeamielisyyden aikakauteen!

 

Palaamme takaisin Jesaja 66:21: 

 

"Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra." Jesaja 66:21-23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

And I will select some of them also to be priests and Levites," says the LORD. 

"As the new heavens and the new earth that I make will endure before me,"

declares the LORD, "so will your name and descendants endure. From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me, " says the LORD." Isaiah 66:21-23 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä tulen valitsemaan muutamia heistä olemaan pappeina ja Leeviläisinä," sanoo HERRA. "Aivan kuten uudet taivaant ja uusi maa, jonka Minä teen, se tulee pysymään minun edessäni," julistaa HERRA, "niin myös teidän nimenne ja jälkeläisenne tulevat pysymään. Jokaisesta Uudesta Kuusta toiseen ja jokaisesta Sapatista toiseen, koko ihmiskunta on tuleva ja kumartaa minun edessäni, " sanoo HERRA." Jesaja 66:21-23

 

"Aivan kuten uudet taivaant ja uusi maa, jonka Minä teen, se tulee pysymään minun edessäni," - Kuten me olemme lukeneet aikaisemmin, Uudet Taivaat ja Uusi Maa symbolisoi meidän maailmaamme ilman Saatanan petosta. Se on maailma, jossa kaikki ihmiset elävät Jumalan aidon opetuksen alaisina ja pysyvät ikuisesti Jumalan siunaamina.

 

"niin myös teidän nimenne ja jälkeläisenne tulevat pysymään." - Tämä tarkoittaa sitä, että aina siitä päivästä eteenpäin meidän maailmamme tulee säilymään yhtenä Israelin kansana Jumalan alaisuudessa.

 

"Jokaisesta Uudesta Kuusta toiseen ja jokaisesta Sapatista toiseen, koko ihmiskunta on tuleva ja kumartaa minun edessäni, " sanoo HERRA." - Tämä tarkoittaa, että ihmiskunnan yllä ei tule enää olemaan kirousta.

 

Kuten on kirjoitettu: 

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa."

Ilmestyskirja 22:3-4

 

Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "eräs toinen enkeli" tuo, on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - koska Jumalan Nimi on oleva tunnettu kaikkien maailman ihmisten keskuudessa, ja kirous, jonka Jumala sääti 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28 tulee poisnostetuksi ja me tulemme kaikki elämään Jumalan siunauksen alaisina.

 

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooseksen tulo (Jumalan aikaisemmin kertomana 5. Moos. 18:18-19), joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään on todiste siitä, että profeettojen Jumala todella elää!

 

"Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on kaupungissa, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Lammas symbolisoi profeetan (kuin Mooseksen) uskollisuutta sanoman julistamisessa, jonka Jumala on ilmoittanut hänelle (kuten se on kirjoitettu Raamattuun) ja selittää sen merkityksen ihmisille.

 

Millä tavoin Jumalan Nimi tulee olemaan sinetöitynä ihmisten mieliin ja sydämiin?

 

AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 4