KATSOKAA TARKASTI, JUMALAN UUSI LIITTO!

14.10.2014

 

Webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info olevien artikkeleiden kautta me olemme lukeneet, kuinka Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut aidon ja toden Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen Raamatun kirjoituksista. On myös korostettu, että hän ei ole kyennyt tekemään kyseisiä ilmestyksiä omien Raamattututkimustensa ja opintojensa pohjalta. Kaiken on ilmoittanut hänelle Jumala! Kyseessä on Jumala Itse, joka on laittanut tarkat ja täsmälliset sanat hänen suuhunsa. Mahdollistaen häntä tekemään kyseiset selkeät Raamatun sisällön paljastavat ilmestykset, ja se on merkki siitä, että hän on se profeetta "kuin Mooses", jonka Jumala lupasi, 5. Mooseksen kirja 18:18-19. Siten ollen hän on mies, jota Jumala tahtoo meidän ainoastaan kuuntelevan, kun kyseessä ovat Hänen sanansa Raamatun kirjoituksissa, ja erityisesti hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Pyhää Nimeä.

(Huomio: Mikäli tämän artikkelin lukijalla ei ole minkäänlaista tietoa Jumalan Nimestä ja aidosta Jeesuksesta, jonka Opettaja Evangelista on ilmoittanut Raamatun kirjoitusten kautta - ystävällisesti vieraile missä tahansa ilmoitetuista linkeistä alapuolella).

SAAKOON KOKO MAAILMAN NYT TIETÄÄ, KUINKA HE OVAT PILKANNEET JUMALAN PYHÄÄ NIMEÄ.

http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN, Osa 2

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theend-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/laittomuuden-ja-pahan-loppu-2014

USKOTTOMUUS JA TOTTELEMATTOMUUS JUMALAN ERITYISTÄ SÄÄDÖSTÄ KOHTAAN AIHEUTTI USKONTOJEN JAKAANTUNEISUUDEN TOISIAAN VASTAAN

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unfaithful-en.html) tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuepauskollisuus-jumalan-erityista-asetusta-kohtaan-aiheutti-uskonnolliset-kiistat-ja-hajaantuneisuuden-23.9.2014-

Jumalan Nimen on jo ilmoittanut itse profeetta kuin Mooses - mies, jolle Jumala on antanut tietämyksen ja auktoriteetin tehdä sen tunnetuksi Raamatun kirjoitusten kautta, Opettaja Evangelista.

Mikä on se Jumalan lupaus, jonka Hän teki kauan sitten (Hänen aikaisempien profeettojensa kautta), joka tulee saamaan täyttymyksensä meidän nykyisen sukupolvemme aikana?

Jumala sanoi seuraavalla tavalla:

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The time is coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Jeremiah 31:31 (NIV)

 Suora suomennos:

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa." Jeremia 31:31

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa." - Jumala sanoi, että on tuleva aika, jolloin Hän tulee tekemään uuden liiton Israelin Huoneen ja Juudan Huoneen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on tekemässä uuden yksimielisyyssopimuksen Hänen kansansa kanssa.

Tuleeko se olemaan sama liitto, jonka Jumala teki niiden Israelilaisten kanssa heidän Egyptin erämaataivalluksen jälkeen?

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD." Jeremiah 31:32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies" - Jumala sanoi, että se ei ole sama liitto, jonka Hän antoi Hänen kansalleen Israelille aikaisemmin, koska he olivat uskottomia Hänen lakejaan kohtaan ja seurasivat muita jumalia.

Juutalaisten uskottomuuden takia, me nyt huomaamme, että menettivät heidän luotettavuutensa, rehellisyytensä ja korkean moraalinsa aikaisemman Jumalan liiton aikana. Siten he eivät voi enää väittää olevansa Jumalan "valittu" kansa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että on muutamia lakeja tuossa ensimmäisessä liitossa, jotka eivät enää tule olemaan sisällytettynä Uuteen Liittoon. Me tulemme oppimaan ne myöhemmin.

Jatkamme:

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon (huoneen) kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon (huoneen) kanssa niiden päivien tultua" - Huomaa, että Jumala puhuu nyt yhdestä huoneesta tai yhdestä kansasta - yksinomaan Israelin Huoneesta.

Viittaako Jumala tässä ainoastaan Juutalaisiin Hänen kansanaan Israel, vai tuleeko Hän tarkastelemaan myös muita ihmisiä kuuluvaksi Hänen kansaansa Israeliin? Me opimme sen myöhemmin.

"sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - Osoittaako tai viittaako Jumala tässä yhä niihin lakeihin, jotka Hän antoi Moosekselle?

Luemme seuraavasta:

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel." Malachi 4:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, säädökset ja lait, jotka Minä annoin hänelle Hooreb-vuorella kaikelle Israelille." Malakia 4:4

Me voimme lukea yllä olevasta jakeesta, että Jumala muistuttaa pitämään aina mielessä lait, jotka Hän antoi profeetta Moosekselle Horeb-vuorella. Tämän keskeisin sanoma on, että se "laki", jonka Hän tulee laittamaan sen Kansan mieliin ja sydämiin, joiden kanssa Hänellä on oleva "uusi liitto", ovat yhä ne samat käskyt, jotka Hän antoi Moosekselle - se ainoana lisänä, että Hän tulee tekemään asian selkeämmäksi ja käytännössä sovellettavaksi meidän aikanamme, niin että ne eivät koskaan tule poistumaan mielistämme ja sydämistämme.

Millä tavalla profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestys koskien suurta Jumalan nimeä, voi olla merkki siitä, että Jumala on nyt saattamassa meidän aikanamme Hänen lupauksensa täyttymään koskien uutta liittoa?

Luemme uudelleen Jeremia 31:33:

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon (huoneen) kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." - Kuinka Jumala voi tehdä meistä Hänen kansaansa/ihmisiään?

Luemme Jumalan sanat Sakarjan kirjasta 13:9:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" - Me voimme ymmärtää Jumalan ehdon, että jotta voimme kuulua osaksi Hänen uutta Israeliaan tai uutta liittoaan; meidän tulee kutsua Hänen aitoa ja tosi Nimeään!

Kuinka me voimme oppia tuntemaan tosi Jumalan Nimen?

Luemme mitä Jumala sanoi seuraavassa:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala sanoi, että Hän lähettää profeetan kuin Mooseksen, jonka suuhun Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa. Tämä tuleva profeetta on puhuva ainoastaan sen, minkä Jumala häntä käskee puhumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen tietämyksensä ja tuntemuksensa kyetä selittämään Jumalan sanoma ei perustu tarkoituksenmukaiseen tai tarkasti harkittuun tutkimukseen Jumalan sanaa kohtaan, kuten teologit ja Raamattututkijat tekevät. Jumala on tuo yksi, joka tulee opettamaan Hänen viimeistä profeettaa kaikille kansoille, Opettaja Eraño Martin Evangelistaa.

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala antoi kyseisen varoituksen, osoittaa, että mitä tulee Hänen Nimeensä, meidän tulisi kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Moosesta.

Tämä vahvistaa sen, että profeetan kuin Mooseksen ilmestys koskien Jumalan Nimeä on todiste siitä, että Jumala tekee Hänen lupauksensa koskien "Uutta liittoa" tapahtumaan meidän aikanamme!

Nyt, kun profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo valaissut meitä Jumalan aidosta Nimestä, niin mitkä Jumalan lait, jotka ovat löydettävissä aikaisemmasta liitosta, eivät enää astu voimallisiksi uudessa liitossa?

"Mutta kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, jakaa teille perinnöksi, ja kun hän on suonut teidän päästä rauhaan kaikista vihollisistanne joka taholta, niin että asutte turvassa, silloin viekää siihen paikkaan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä käsken teidän viedä: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne anti, niin myös kaikki parhaat lupausuhrinne, jotka te lupaatte HERRALLE." 5. Moos. 12:10-11

"Mutta kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, jakaa teille perinnöksi," - Jumala antoi tämän käskyn aikaisemmille Israelilaisille.

"silloin viekää siihen paikkaan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä käsken teidän viedä: polttouhrinne ja teurasuhrinne" - Me voimme lukea, että kyseessä ei ole Jumala, joka asuu temppelissä, vaan Hänen Nimensä! Siten ollen, me voimme ymmärtää, että temppeli oli rakennettu tekemään tai saattamaan Israelilaiset tuntemaan Jumalan Nimi.

Aikaisemmat Israelilaiset toisivat heidän poltto- ja teurasuhrinsa temppeliin, joka kantaa Jumalan Nimeä.

Miksi on tarve rakentaa tämä temppeli Jumalan Nimelle?

 Minkä takia Jumala tarvitsisi Huoneen rakennettavan Hänen Nimeään varten? Miksi ei voisi paljastaa ja ilmoittaa sitä suoraan?

Mikä sille on syynä?

Minkä takia Jumalan kansa ei koskaan tuntenut Jumalan Nimeä?

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

Tämä teki Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta".

Käyttäen meidän ymmärrystämme, me voimme havaita, että tämä idolien, epäjumalien palvonta ja ylistäminen on samaan rinnastettavissa kuin tämän päivän Maria, Jeesuksen äiti, joka on saanut tittelin "maan ja taivaan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot), ja joka on yhä kunnioitettu ja arvostettu tänä päivänä.

Mikä on Jumalan tuomio heille?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

Heidän epäjumalanpalvontansa takia, Jumala vannoi valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala otti Juutalaisilta pois todellisen tuntemuksen Hänen Nimeään kohtaan. Siten ollen, se niin kutsuttu nimi, heidän (Juutalaisten) uskonnollisten auktoriteettien tekemä kuvaamaan Jumalaa, kuten YHWH, ei ole aito Jumalan Nimi.

He tekivät kyseisiä selityksiä piilottaakseen sen tosiasian, että he joutuivat Jumalan rankaisemiksi, niin että he eivät voi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään.

Kuinka me voimme tietää, että rangaistus, jonka Jumala puhui Jeremia 44:25-26, on ainoastaan muistutus rangaistuksesta, jonka Jumala antoi Juutalaisille koskien Hänen Nimeään?

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Whatever is has already been, and what will be has been before; and God will call the past to account." Ecclesiastes 3:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Kun Israelilaiset Jeremiaan aikana toistivat saman synnin ylistämällä muita jumalia (aivan kuten heidän esi-isänsä tekivät heidän taivalluksensa aikana Egyptissä), Jumala siirsi ja sovelsi saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

Kuinka me tiedämme, että vaikka he yhä olivat heidät matkallaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalan ylistyksellään?

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

"Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä." - Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jo aikana, jolloin Israelin kansa oli yhä Egyptissä, he jo ylistivät valheellisia, vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä he joutuivat Jumalan kiroamaksi, niin että he (Juutalaiset) eivät voisi enää koskaan mainita Hänen Nimeään.

Kun Jumala vannoo valan Itselleen, tapahtuuko ja toteutuuko se varmasti?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 Suora suomennos:

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

"Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan" - Tämä tarkoittaa sitä, että nimi YHWH, jolla Juutalaiset kuvaavat Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, koska Jumala on rangaistuksena pyyhkinyt/tyhjentänyt heidän tuntemuksensa ja tietämyksensä koskien Hänen Nimeään. Siten Jumalan siunaus ei ole enää heidän kanssaan - he ovat Jumalan kirouksen alaisina.

Vaikka Mooses kysyi Jumalalta lupaa ilmoittaa Hänen Nimensä suoraan Israelilaisille, Jumala ei koskaan sallinut sitä. Kuitenkin, Jumala kertoi Mooseksen antamaan vihjeen siitä, mikä Hänen Nimensä on:

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että Minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

Mooseksen tehtävä oli tuoda hänen kanssaisraelilaisensa pois Egyptistä. Nyt, kuulkaamme hänen kysymyksensä:

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

Hän kysyi lupaa ilmoittaa Nimi hänen kansalleen. Mikä li Jumalan vastaus Moosekselle?

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka Minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

Profeetta Mooses (koska oli Juutalainen) oli Jumalan asettaman valan alaisuudessa, että yksikään Juutalainen ei voi enää sanoa Hänen Nimeään, (Vala, jonka Jumala toi julki profeetta Jeremiaan kautta (Jeremias 44:24-26) eikä hänelle annettu lupaa ilmoittaa Nimeä. Mikäli he kysyisivät Nimeä, niin vastaus, jonka Mooses saattoi antaa Israelin lapsille, oli: "MINÄ OLEN".

 "Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin" - vastaus "MINÄ OLEN" oli tarkoitettu ainoastaan Israelilaisille, ei kenellekään muille ihmisille. Se oli vain sanonta, että mikäli Israelilaiset käyttäisivät heidän ymmärrystään, he voisivat tietää, kuinka tosi ja Pyhä Jumalan Nimi oli heidän kanssaan kaiken tämän aikaa.

Mooses itse ei ollut sallittu astumaan luvattuun maahan, koska hän oli ollut tottelematon Jumalalle (4. Mooseksen kirja 20) ja sen vuoksi hänelle ei annettu enää auktoriteettia Jumalalta, valaistakseen lisää Israelilaisia Hänen Nimensä suhteen.

Luemme, miten Mooseksen epäonnistuminen tapahtui:

"Mutta kansalla ei ollut vettä; niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin: Jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat HERRAN edessä! Minkätähden toitte HERRAN seurakunnan (kansan) tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne?" 4. Mooseksen kirja 20:2-4

Tässä me voimme lukea kuinka Israelin kansa valitti Jumalalan profeetta Moosekselle ja hänen veljelleen Aaronille (heidän matkansa aikana) sen jälkeen, kun Jumala oli vapauttanut heidät kauan kestäneestä orjuuden ajastaan Egyptissä. Heidän valituksensa takia profeetta Mooses kysyi Jumalalta, mitä hänen tulisi tehdä (Katso 4. Mooseksen kirja 20:5-6) ja tämä on Jumalan hänelle antama käsky:

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Ota sauva ja kokoa seurakunta (yhteisen asian ajama joukko), sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon (kansan) ja sen karjan." 4. Mooseksen kirja 20:7-8

Me voimme lukea, että Jumala käski Mooseksen ottamaan hänen veljensä ja kokoamaan yhtä mielinen joukko ja "puhumaan" kalliolle, niin että kaikki Israelilaiset voisivat nähdä ja juoda siitä tulevaa vettä. Tämä tapahtuma on erilainen, kuin oli ensimmäinen kerta, jolloin Israelilaiset valittivat Moosekselle (Katso 4. Mooseksen kirja 17:3-7), jolloin Jumala käski Moosesta käyttämään hänen sauvaansa ja iskemään kalliota, jotta siitä tulisi vettä ulos.

Luemme mitä Mooses teki:

"Niin Mooses otti sauvan HERRAN kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan (yhteisen asian ajaman joukon) kallion eteen, ja hän sanoi heille: Kuulkaa nyt, te niskurit (kapinalliset)! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda." 4. Mooseksen kirja 20:9-11

"Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa" - Mooses ei totellut Jumalan selkeää ja yksinkertaista käskyä "puhua" kalliolle. Mooses löi kalliota KAHDESTI.

Mitä Jumala sanoi Moosekselle (ja Aaronille) jälkeenpäin?

"Mutta HERRA sanoi Moosekselle ja Aaronille: Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa (kansaa) siihen maahan, jonka minä heille annan." 4. Mooseksen kirja 20:12

Jumala ei antanut Moosekselle toista mahdollisuutta korjata hänen virhettään. Suuri profeetta Mooses, hänen vihansa tähden Israelilaisia kohtaan, ei luottanut siihen, mitä Jumala oli hänelle käskenyt, eli ainoastaan puhua kalliolle. Sen sijaan, hän luotti hänen sauvaansa. Hän unohti, että se mikä oli tärkeää, oli Jumalan sana. Seuraus siitä oli, että Jumala ei koskaan sallinut hänen astua Luvattuun Maahan.

Meidän ei pidä ajatella, että Jumala oli niin anteeksiantamaton Moosekselle, koska Mooses vain käyttäyityi hätäisesti vihansa tähden valittavia ja mutisevia Israelilaisia kohtaan. Totuus on, että Mooses oli aikaisemmin tehnyt erittäin häpeällisen teon vihansa tähden.

Luemme siitä:

"Kun minä olin noussut vuorelle vastaanottamaan kivitaulut, sen liiton taulut, jonka HERRA oli tehnyt teidän kanssanne, olin minä vuorella neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä (leipää) ja juomatta (vettä). Ja HERRA antoi minulle ne kaksi kivitaulua, joihin oli kirjoitettu Jumalan sormella, ja niissä oli kaikki ne sanat, jotka HERRA oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, silloin kun seurakunta (yhteisen asian ajama joukko) oli koolla." 5. Mooseksen kirja 9:9-10

Profeetta Mooses antaa uudelleen selontekonsa siitä, kuinka hän vastaanotti Jumalalta kaksi kivitaulua, jotka sisälsivät Jumalan Pyhät käskyt. Nämä ovat ne Kymmenen Käskyä, jotka Jumala oli Itse kirjoittanut kivitauluihin.

Se, mitä on kirjoitettuna tauluihin, oli Jumalan omaa kirjoitusta! Me voimme vain ajatella, kuinka pyhä se on ja me huolehdimme sellaisesta vaikka mikä olisi.

Mutta mitä Mooses teki:

"Silloin minä käännyin ja astuin alas vuorelta, vuoren palaessa tulena; ja minulla oli käsissäni ne kaksi liitontaulua. Ja niin minä näin, että te olitte rikkoneet HERRAA, teidän Jumalaanne, vastaan: olitte tehneet itsellenne valetun vasikankuvan, pian poikenneet siltä tieltä, jota HERRA oli käskenyt teidän vaeltaa. Silloin minä tartuin molempiin tauluihin ja heitin ne käsistäni ja murskasin ne teidän silmienne edessä." 5. Mooseksen kirja 9:15-17

Hänen vihansa vimmassa Israelilaisten epäjumalanpalvonnan takia, Mooses heitti ja rikkoi taulut, joissa oli Jumalan omaa kirjoitusta. Tekemällä siten, Mooses teki syvän vääryyden, koska hän ei kunnioittanut Jumalan omaa käden jälkeä.

Palaamme takaisin tapahtumaan 4. Mooseksen kirja 20:1-12, ja me voimme nähdä minkä takia Jumala oli niin anteeksiantamaton Moosekselle ja se johtui hänen epäkunnioituksestaan Jumalan omaa käden jäljen kirjoitusta kohtaan, kun hän antoi vihansa päästä voitolle itsestään, joka johti hänet valitsemaan olemaan tottelematon Jumalan käskylle puhua kalliolle.

Tämä on syy sille, että minkä takia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 Jumala teki sen selväksi Moosekselle, että se on oleva profeetta kuin "hän", joka tulee olemaan se yksi, jonka Jumala tulee lähettämään ja suoraan ilmoittamaan Hänen Nimensä. Se on aivan kuin Jumala sanoisi Moosekselle, että kuinka hän (Mooses) ei ole juuri se profeetta Israelilaisille, jolla on lopullinen auktoriteetti koskien myös Hänen liittoaan.

Me olemme lukeneet webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info aikaisemmin mainittujen artikkelien kautta, että kuin Maestro Evangelista (profeetta kuin Mooses) on valaissut meitä koskien sanontaa "MINÄ OLEN", kun hän ilmoitti meille Jumalan Nimen.

Koska Jumalan Nimi on nyt profeetan kuin Mooseksen ilmoittama, ihmiset voivat nyt tunnustaa Jumalan suoraan ja kaikki lait koskien polttouhreja sekä uhrilahjoja, eivät tule enää olemaan voimallisia tai päteviä Uudessa liitossa.

Ja kun siellä ei tule enää olemaan polttouhreja eikä uhrilahjoja, niin siitä voi loogisesti päätellä, että siellä ei tule myöskään olemaan enää kirkkoja tai temppeleitä rakennettuna Jumalalle.

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä" Jesaja 66:1-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD says: "Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;" " Isaiah 66:1-3 NIV

Suora suomennos:

"Näin sanoo HERRA: "Taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Missä on talo, jonka te rakentaisitte minulle? Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani. Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:1-3

"Näin sanoo HERRA: "Taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Missä on talo, jonka te rakentaisitte minulle?" - Jumala saattaa meidät havainnoimaan ja ymmärtämään, että meillä ei ole oikeutta tai velvoitetta (velvollisuutta) rakentaa Hänelle temppeliä, sillä kaikki asiat taivaassa ja maassa ovat Hänen luomiaan. Syy sille, miksi Jumala tarkoitti temppelin rakennettavaksi, ei ollut tarkoitettu Hänen asuinpaikakseen, vaan jotta hänen Nimensä olisi tullut tunnetuksi Israelilaisille.

Ne, joille Jumala antoi kyseisen tehtävän toimitettavaksi, olivat Daavidin jälkeläiset, Salomo ja myöhemmin jatkettiin Jeesukselle (2. Samuel 7:12-14). Kuitenkin, he molemmat epäonnistuivat, koska he olivat tottelemattomia Jumalan mandaatille.

Salomo kykeni rakentamaan huoneen Jumalan Nimelle. Hän epäonnistui tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi sen kautta hänen kanssaisraelilaisilleen, kun hän rakensi temppeleitä hänen vaimojensa muille jumalille, joka aiheutti hänen kanssaihmistensä harhaanjohtamiseen ja siten epäonnistumaan hänen tehtävässään. (1. Aikakirjat 22:7-13, I. Kuningasten kirja 11:1-13)

Jeesuksen ei enää täytynyt rakentaa Huonetta Jumalan Nimelle, sillä sen oli jo aikaisemmin rakentanut hänen isoisänsä Salomo. Kuitenkin, se mitä hän teki, oli pahempi väärinteko kuin mitä Kuningas Salomo oli tehnyt. Hän väitti olevansa kirjaimellinen Jumalan Poika ja levitti opetusta, että temppeli täytyy rakentaa hänen omalle nimelleen, näin tehden itsestään kuin Jumala on. Ja vielä lisäksi, Jeesus jopa seurasi Saatanaa sekä opetti hänen (Saatanan) opetuksia ihmisille kumoamalla Jumalan Käskyt.

(Lisäselvennykseksi: Klikkaa linkkiä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014)

Ennen kuin me luemme esimerkin Jeesuksen pahasta teosta, niin luemme mitä Jumala sanoi aikaisemmin koskien Hänen käskyjään:

 

Mikä oli Jumalan tarkka ja ehdoton laki koskien Kymmentä Käskyä? Salliko Jumala kenenkään muuttavan tai jopa poistavan Käskyistä muuttamalla niitä uudella setillä käskyjä?

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

Käskyt, jotka olivat annetut Moosekselle, (Jumalan puhemiehenä hänen aikanaan) täytyisi pitää koskemattomina, ei muutoksia tai uudistuksia sallita tehtäväksi. Käskyjen täytyy pysyä juuri sellaisina kuin ne ovat.

Mitä Jeesus teki Jumalan Käskyille, jotka täytyy pysyä ja pitää muuttumattomina ja tarkasti noudatettuina, ilman lisäyksiä ja muutoksia?

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Matteus 22:34-38

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. " Matthew 22:34-38 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky." Matteus 22:34-38

Oli annettu käsky olla ainoastaan käyttämättä Jumalan Nimeä väärin.

"Rakasta Herraa sinun Jumalaasi" - Tätä ei ole kirjoitettu yhteenkään Jumalan Kymmeneen Käskyyn!

Tämä oli se suuri petos, jonka Jeesus teki hänen kansalleen hänen aikanaan! Hän petti ja johdatti heitä harhaan uskomaan käskyyn, joka ei ollut osa Suurta Jumalan Kymmentä Käskyä!

Mitä on todellisuudessa kirjoitettu Kymmeneen käskyyn koskien Jumalaa?

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

This was the only commandment: Respect and do not misuse the Name of God! Again, "Love the Lord your God"- Jesus just made up his first commandment. What was the next greatest commandment according to Jesus?

" Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:39-40

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:39-40 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22: 22:39-40

Edellä mainittua ei ole koskaan kirjoitettu Jumalan Kymmeneen Käskyyn!

Jeesus on täydellisesti uudelleen laatinut ja vaihtanut Jumalan Kymmenen Käskyä ja vaihtanut sen hänen omiin kahteen käskyynsä. Hän on selkeästi keksinyt nämä kaksi käskyä pettääkseen hänen kansaansa. Hänen tuli johdattaa heidät (tuntemaan Jumalan Nimi), eikä johtaa heitä harhaan!

Ja mikä kaikkein pahinta, nämä kaksi Jeesuksen käskyä olivat (ja yhä ovat) saarnatut Kristittyjen pastoreiden toimesta kuin Jumalan uutena liittona. Ihmiskunta on seurannut tätä, koska se mitä Jeesus sanoi koskien "Rakkautta" on kaunis ja kiva asia kuulla.

Kysymys kuuluu: Oliko Jeesuksen saarnaaminen koskien Jumalan lakeja todellakin peräisin Jumalalta?

Mikä oli säädös koskien kirousta (joka oli asetettu jo aikaisemmin), että mikäli lakeja, jotka Jumala antoi Moosekselle, ei noudateta?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Jumala Itse on varottanut, että katastrofaaliset tapahtumat ja vitsaukset, jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä, tulevat tapahtumaan kaksi kertaa voimakkaammin ja lisänä vitsaukset, joita ei ole aikaisemmin rekisteröity, mikäli me emme tottele Jumalan Käskyjä, emmekä pelkää Hänen Nimeään.

Me olemme todistaneet meidän aikanamme erittäin voimallisten vitsausten leviämisen, kuten on Ebola virus, AIDS, SARS (hullunlehmän tauti), Lintuinfluenssa, MERS - koronavirus (Lähi-idän hengityselinsairaus) ja olemme myös joutuneet kokemaan tuhoisia myrskyjä, metsäpaloja sekä maanjäristyksiä, joita ei koettu Mooseksen aikana.

Me voimme ymmärtää, että kaikki kärsimykset halki historian aina tähän päivään ovat seurausta tottelemattomuudesta Jumalan käskyjä kohtaan. Miksi? Koska me emme ole ylistäneet aitoa Jumalan Nimeä ja olemme olleet tottelemattomia Hänen käskyilleen seuraamalla Jeesuksen opetuksia!

Koska me joudumme nyt kokemaan Jumalan rangaistuksen, mitä Jumala tahtoo heidän ymmärtävän?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Mooseksen kirja 11:26-28

Me olemme nyt todistaneet vitsauksia, tuhoja ja katastrofeja, kuten Jumala on maininnut (profeetta Mooseksen kautta) koska me olemme olleet tottelemattomia Hänen Käskyjään kohtaan. Asia on selvä, eikä sitä voida enää kiistää, että me elämme nyt Jumalan kirouksen alaisina! Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetukset koskien Jumalan lakeja ei ole Jumalalta, heidän opetuksensa on petosta!

Lukekaamme apostoliden väite koskien Jeesuksen ylistämistä ja ajatelkaamme itse onko se, mitä he ovat kirjoittaneet, todellakin Jumalalta:

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu (hirtetty)" Gal. 3:13

Me voimme lukea yllä olevasta jakeesta, että apostoli Paavali väitti, että Jeesus kuoli pelastaakseen meidät Mooseksen Laissa olevalta Jumalan kiroukselta. Mikäli se on totta, että Jeesus kuoli sen takia, että me emme joutuisi kärsimään Jumalan kirouksesta, niin siitä loogisesti seuraa se, että Jumala ei salli enää yhdenkään kärsivän lisää ainoastakaan kirouksesta, jotka Hän on säätänyt aikaisemmin.

Avatkaamme silmämme ja mielemme tämän päivän tapahtumien todellisuuteen.

Eikö meidän maailmamme olekin vaivattu ja piinattu erilaisilla katastrofeille, tautien puhkeamisilla ja sodille? Kyllä se on vitsausten alaisena. Tämä tapahtuu nyt.

NÄMÄ JATKUVAT KOKEMUKSET KÄYNNISSÄ OLEVIEN VITSAUSTEN JA KATASTROFIEN SUHTEEN ainoastaan todistavat, ETTÄ JEESUS EI KUOLLUT OLLAKSEEN KIROUKSENA MEILLE. MIKÄLI SE OLISI OLLUT TOTTA, NIIN SITTEN ME EMME OLISI ENÄÄ SILMINNÄKIJÄTODISTANEET JA KÄRSINEET JUMALAN SÄÄTÄMISTÄ KIROUKSISTA!

Tämä osoittaa ainoastaan siihen tosiasiaan, että kaikki apostolien väitteet koskien Jeesuksen kuolemaa heidän niin sanotussa Uudessa Testamentissa (kirjoissa Matteuksesta Juudakseen) ovat olleet räikeitä valheita. He ovat kaikki todellisia VÄÄRIÄ PROFEETTOJA KAIKEN TÄMÄN AIKAA.

 Koska me olemme antaneet ja sallineet itsemme pudota apostolien petokseen koskien Jumalaa ja Jeesusta, niin voidaan nyt ymmärtää, että todellinen syy kaiken tämän aikaa minkä takia Jumala hylkäsi meidät (ihmiskunnan) kärsimään kaikista näistä vitsauksista, katastrofeista ja väkivallasta tai kirouksista on johtunut siitä, että me olemme seuranneet apostolien tekemiä vääriä opetuksia Jumalasta ja saattoivat meidät ylistämään väärää jumalaa, jonka he itse tekivät.

Tarkastiko tai korjasiko Maestro Evangelista Jumalan käskyjä, kun hän sanoi, että Jumala ei enää vaadi uhrilahjoja?

Kuka käski Maestro Evangelistaa tekemään kyseiset tarkistukset?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule Minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua." - Se ei ole Maestro Evangelista, joka juuri sanoi tuon. Kyseessä on Jumala, joka käski häntä sanomaan asiat meille.

Kuinka me tiedämme, että Jumala ei enää vaadi uhrauksia?

"Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä," Jesaja 66:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations" Isaiah 66:3 NIV

Suora suomennos:

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:3

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan" - Jumala Itse tekee Asian selväksi, että Hän ei enää hyväksy eläinuhreja. Me voimme vahvistaa sen, että minkä Maestro Evangelista puhuu, on todella Jumalalta, koska hän on näyttänyt sen meille Jumalan sanan kautta Raamatun kirjoituksista. Maestro on kyennyt tekemään tämän, ei pilkkomalla ja analysoiden tutkimalla Raamatun kirjoituksia, vaan sen kautta, mitä Jumala on ilmoittanut hänelle.

Meidän nykyisenä aikanamme ihmiset eivät uhraa eläimiä, vaan enemminkin antavat rahalahjoituksia, ongelma on, että Jumala teki sen jo selväksi, että Hän ei enää vaadi ylistyksen taloa, koska nyt kaikki voivat kutsua Hänen nimeään suoraan, sillä sen on jo ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses mainituilla webbisivuilla. Miksi Hän tarvitsisi kyseisiä rahalahjoituksia- uhrauksia?

Kuten on kirjoitettu seuraavassa:

"Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä Kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti." Psalmi 145:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever. 2Every day I will praise you and extol your name for ever and ever." Psalm 145: 1-2 NIV

Suora suomennos:

"Minä ylistän sinua, minun Jumalani ja Kuninkaani; Minä ylistäen kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti." Psalmi 145:1-2

"Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti." - me voimme lukea, että Jumalan Nimeä on ylistettävä joka päivä. Kun se on kirjoitettu ´joka päivä´, niin siitä loogisesti seuraa, että sinun ei tarvitse mennä enää ylistyksen taloihin määränäsi kunnioittaa ja ylistää Jumalaa. Se tarkoittaa, että sinulla on aito ja tosi tuntemus koskien Hänen Nimeään, koska sinä kuuntelit ja otit opiksesi Jumalan sanasta kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, kun kyseessä on Hänen Nimensä ja siten sinulla on henkilökohtainen suhde Hänen (Jumalan) kanssaan.

Ja myös tässä:

"Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat." Psalmi 145:17-18

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD is righteous in all his ways and loving toward all he has made. The LORD is near to all who call on him, to all who call on him in truth." Psalm 145:17-18 NIV

Suora suomennos:

"HERRA on oikeamielinen kaikissa hänen teissään ja rakastaa kaikkea tekemäänsä. HERRA on lähellä kaikkia, jotka kutsuvat häntä, kaikkia niitä, jotka kutsuvat häntä totuudessa." Psalmi 145:17-18

"HERRA on lähellä kaikkia, jotka kutsuvat häntä, kaikkia niitä, jotka kutsuvat häntä totuudessa." - Tämä jae ainoastaan todistaa ettei sinun tarvitse enää ylistää Jumalaa kirkossa tai temppelissä, nyt kun tunnet Hänen Nimensä. Se hetki, jolloin opit tuntemaan Jumalan Nimen (silloin kun tottelit Jumalan Sanaa kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun) Maestro Evangelistalta, niin sinulla on jo suora ja henkilökohtainen ystävyyssuhde Jumalan kanssa.

Kuinka me tiedämme, että Jumalan liitto ei ole kuolemanjälkeisessä, vaan täällä maan päällä?

"Halleluja! Ylistä, minun sieluni, Herraa. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän. Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin." Psalmi 146:1-4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Praise the LORD. Praise the LORD, O my soul. 2I will praise the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. 3Do not put your trust in princes, in mortal men, who cannot save. 4When their spirit departs, they return to the ground; on that very day their plans come to nothing." Psalm 146:1-4 NIV

Suora suomennos:

"Ylistä HERRAA. Ylistä HERRAA, Oi minun sieluni. Minä tulen ylistämään HERRAA  koko elämäni; minä laulan ylistystä minun Jumalalleni niin kauan kuin elän. Älkää asettako luottamustanne prinsseihin, kuoleviin miehiin, jotka eivät pysty pelastamaan. Kun heidän sielunsa erkanee ruumiista, he palaavat maahan; tuona kyseisenä päivänä heidän suunnitelmansa tulevat tyhjiksi." Psalmi 146:1-4

"minä laulan ylistystä minun Jumalalleni niin kauan kuin elän." - Niin kauan kuin me elämme tämän maan päällä, meillä on todellinen suhde Jumalan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen, ei ole enää huolenaihe.

"Kun heidän sielunsa erkanee ruumiista, he palaavat maahan; tuona kyseisenä päivänä heidän suunnitelmansa tulevat tyhjiksi." - Tämä kirjoitettu jae Jumalalta ainoastaan osoittaa, että meidän "huolenaiheemme" tai etuoikeus elämämme aikana tulisi olla elämästä nauttiminen. Sitten kun me kuolemme, meidän aivotoimintamme päättyy ja kaikki muukin loppuu. Kuka tahansa elävä henkilö puhuu kuoleman jälkeisestä kokemuksesta (tai kuolemanläheisestä kokemuksesta) ainoastaan osoittaa kaksi asiaa: Hän valehtelee tai puhuu oman mielensä harhakuvitelmia. Tämä todistaa vielä lisää, että apostolien opetus kuolemanjälkeisestä elämästä ei ole totta.

Lukeaksesi profeetan kuin Mooseksen ilmestyksen koskien tätä aihetta, klikkaa tätä linkkiä:
http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/taivas-on-jumalan-asuinpaikka-1.11.2013-osa1

Ja vielä lisäksi, se perusfakta, että koska Jumalan profeetta kuin Mooses on nyt täällä ja on ilmoittanut Jumalan Nimen, me voimme nyt todella ymmärtää, että Jumala todella kirjoitti Hänen lakinsa meidän sydämiimme ja mieliimme niin että me emme koskaan enää unohda sitä:

Kuinka Jumala teki sen?

Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi seuraavassa:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - Jumalan rikkaan yltäkylläisten Raamatun kirjoituksiin kirjoitettujen sanojen myötä, Jumala teki meille helpoksi ja selkeän yksinkertaiseksi tuntea ja ymmärtää omalla ymmärryksellämme Hänen sanojensa ja Hänen lakiensa suhteen, että ovatko ne oikeat vai eivät. Jumala tahtoo meidän ainoastaan kuuntelevan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, koska mitä tahansa hän näyttää meille Raamatun kirjoituksista on Jumalalta ja mitä Jumala on käskenyt häntä meille näyttämään. Me voimme vahvistaa, että sen minkä hän sanoo, on Jumalalta, koska hän näyttää sen toteen Raamatun kirjoitusten kautta.

Tämä osoittaa ainoastaan sen, että profeetta kuin Mooses on Jumalan elävä liitto meidän aikanamme. Onko tämä totta?

Luemme seuraavaan:

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name. "
Isaiah 49:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni(antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

Kenelle tämä profeetta tulee puhumaan?

Niille saarille joilta hän tulee ja asuu, ja hän sitten hän puhuu kaukaisille kansakunnille.

Tämä profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee kaukaisilta Saarilta.

"Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut" - sillä hänestä on profetoitu jo aikaisemmin edeltäneiden profeettojen kautta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

"syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni" - Tämä tarkoittaa sitä, että hänen tehtävänsä tarkoitus ja merkitys olla Jumalan puhemies meidän aikanamme, voidaan osoittaa olevan hänen nimessään aivan kuten oli Jumalan muiden profeettojen kohdalla aikaisemmin.

Me opimme sen myöhemmin.

Jatkaaksemme:

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Tämä symbolisoi Jumalan sanaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suussa.

"talletti minut viineensä." - Tämä on profeetta kuin Mooses. Uskonnot eivät ole koskaan tienneet, että Jumala on vielä lähettävä Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen meidän aikanamme. Tästä syystä kaikki uskonnot ja heidän oppineensa hölmistyneiksi ja  mykistyneiksi, sillä kaikki heidän tutkimuksensa ja opetuksensa koskien Jumalaa tullaan havaitsemaan täysin turhaksi ja valheelliseksi. Heidät tullaan paljastamaan olleensa täysin vailla Jumalan auktoriteettia jo alusta lähtien.

Luemme, mitä Jumala sanoi niiden kirjanoppineiden luotettavuudesta, jotka kirjoittivat ja käänsivät Jumalan Sanaa:

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

"Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." - Tällä Jumalalta tulevalla lausunnolla koskien kirjanoppineita, meidän ei tulisi milloinkaan luottaa totuutena siihen mitä he ovat kirjoittaneet koskien Hänen Nimeään, perustuen Jumalan valaan Jeremia 44:24-26.

Koska kirjanoppineiden valheelliset kirjoitukset ovat perustana tämän päivän teologeille (koskien heidän ymmärrystään Jumalan sanasta), mitä heille tulee nyt tapahtumaan?

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

Suora suomennos:

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja." - Me olemme ajatelleet ja pitäneet teologeja viisaina heidän syvälle ulotetun tietämyksensä ja tuntemuksensa suhteen Jumalan sanasta. Kuitenkin näillä Jumalan ilmoituksilla tai paljastuksilla Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, he ovat asetetut häpeään, koska heidän tietämyksensä on saatu ja tullut kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä nimiä Jumalalle.

Lukekaamme uudelleen Jesaja 49 ja nyt jakeet 3 ja 4, koskien sitä mitä Jumala sanoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle:

Mitä Jumala sanoi hänelle?

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:3-4

Tästä syystä, aina siitä lähtien kun Maestro Evangelista aloitti tämän tehtävänsä Jumalalta, hän ei ole koskaan pyytänyt mitään palautuksena tai vastalahjana. Jumala tulee antamaan kaiken mitä hän tarvitsee.

"Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni." - Jumala kutsui Maestro Evangelistaa Raamatun kirjoitusten kautta nimellä ISRAEL. Jumala teki pakanan tai muukalaisen olemaan Hänen uusi Israel (Sakarja 13:9).

Koska Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, niin se osoittaa, että Jumala on johdonmukainen Hänen sanansa suhteen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

Ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi, että Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta Hänen loistonsa tai kirkkautensa on tuleva näkymään, niin lukekaamme mitä tulee tapahtumaan koko maailmalle, kun profeetta kuin Mooses nousee esiin maailmanlaajuiselle näyttämölle ja ilmoittaa Jumalan Nimen kaikille maailman kansoille:

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi" Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people.I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11-13 (NIV)

Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne" Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole niitä ainoita, joita Jumala tulee tarkastelemaan ja kutsumaan Hänen kansanaan Israelina. Myös muut kansat tulevat kuulumaan Israelin Huoneeseen.

Jumala sanoi, että hän tulee katsomaan muut kansat kuuluviksi Hänen kansaansa Israeliin. Nyt me voimme todella ymmärtää, mitä Jumala tarkoitti kun Hän sanoi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta Hän tulee näyttämään Hänen kirkkautensa, koska sitten kun maailman ihmiset kuulevat ja lukevat profeetan kuin Mooseksen ilmestykset koskien Hänen suurta Nimeään, he tulevat kaikki kutsumaan Jumalan Nimeä (Sakarja 13:9). Ei ole merkitystä mihin kansallisuuteen he kuuluvat, he tulevat kaikki olemaan nyt Jumalan tarkastelun alaisuudessa Hänen kansansa Israel!

Luemme seuraavat Jumalan sanat koskien Hänen "Uutta Liittoaan":

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua" - Tämä "Israelin Huone", josta Jumala puhuu, ei tarkoita ainoastaan Juutalaisia, vaan myös ihmisiä muista kansoista.

Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi koskien Hänen profeettaansa kuin Moosesta Jesaja 49 jakeessa 5:

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni" Jesaja 49:5

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani" Jesaja 49:5

Ja koska hän on valittu henkilö, Jumala sanoo:

"hän sanoo: On liian vähäistä sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob
and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles,
that you may bring my salvation to the ends of the earth."
Isaiah 49:6 (NIV)

Suora suomennos:

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti." Jesaja 49:6

"On liian vähäistä sinulle" - Profeetan työ ei ole niin raskasta suorittaa, koska hän ainoastaan roistaa ja toimittaa Jumalan sanoman maailman ihmisille, uskoivat he häntä tai eivät.

"joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat" - Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tuo myös Jumalan sanoman siitä, kuinka Juutalaiset voivat palata Jumalan tykö.

"pakanain valkeudeksi" - Hän on se yksi, joka tuo toivon kaikille ihmisille; johdattaa heidät Jumalan tykö julistamalla Jumalan Nimen; ja maailman ihmisille, jotta he kutsuisivat Jumalan Nimeä, että Jumala katsoisi heidät kuuluviksi Hänen kansaansa ISRAELIIN. Ei enää Juutalaisia, ei enää Pakanoita.

"että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" - Profeetan kuin Mooseksen tehtävä on tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi ja tunnustetuksi koko maailmalle.

Kuinka ihmiset voivat tulla todella Jumalan pelastamiksi?

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

Sitten kun maailman ihmiset kutsuvat Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut profeetta kuin Mooses (Opettaja Evangelista Raamatun kirjoitusten kautta), niin Jumala antaa kaikki meidän väärien jumalien ylistämisen kautta tekemät syntimme anteeksi ja tulee katsomaan meidät kaikki kuuluviksi Hänen kansaansa Israeliin.

Me olemme nyt lukeneet Jumalan Nimen tuntemisen tärkeyden, jotta me voisimme tulla tarkastelluiksi Jumalan taholta Hänen kansakseen Israel, ja tulla pelastetuiksi meidän synneistämme. Me voimme nyt täysin kunnioittaa ja uskoa siihen, kuinka Jumala on juuri tällä aikaa tekemässä Hänen uutta liittoaan meidän kanssamme:

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." - Todella, aidolla Jumalan Nimen tietämyksellä ja tuntemuksella sekä hyväksymisellä on pääsy tehty mahdolliseksi kenelle tahansa ja mihin aikaan tahansa Internetissä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kautta, enää ei ihminen opeta naapuriaan tuntemaan Jumala.

Jatkakaamme lukemistamme Jesaja 49 jakeesta 7:

"Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämän sanoo HERRA - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, HERRAN takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

"hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama" - monet ihmiset eivät tule helpolla hyväksymään profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestyksiä koskien Jeesusta. Uskonnot ovat niin syvään aivopesseet ihmiset luuloon, että Jeesus on aito Jumalan Poika, ja Jumala. Kuitenkin, sitten kun he lukevat kaikki artikkelit webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, niin he tulevat huomaamaan, että julkaistut artikkelit puhuvat totuuden Jumalasta ja Jeesuksesta.

Henkilö, joka puhuu vastoin mitä Maestro Evangelista on ilmoittanut webbisivuillaan osoittaa ainoastaan sen, että hän ei ole lukenut kaikkia webbisivuilla olevia artikkeleita. Mikäli he olisivat lukeneet kaikki ilmestykset lukuisista artikkeleista, he eivät olisi vastustaneet tätä ilmestystä.

Maestro Evangelista sanoo, että Jumala ei lähettänyt häntä vakuuttamaan ihmisiä. Hänen tehtävänsä, profeettana kuin Mooses, on ainoastaan ilmoittaa se, mitä Jumala on käskenyt hänen selittää meille Raamatusta. On täysin meistä kiinni hyväksymmekö sen vai emme. Me emme tilivelvollisia hänelle.

Asia on selkeästi ilmoitettu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että kyseessä on Jumala, joka tulee kutsumaan meidät vastuuseen ja tilille, mikäli me valitsemme olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittaa.

Ajallaan, hän tulee olemaan kaikkien tunnustama.

Milloin?

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat" Jesaja 49:8

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances," Isaiah 49:8 (NIV)

Suora suomennos:

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttamaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

"Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille" - On täysin profeetan kuin Mooseksen kautta, kun Jumala on ilmoittanut Hänen Nimensä. Mikäli me kuuntelemme häntä, me voimme oppia tuntemaan Jumalan Nimen ja kutsua sitä turvaksemme ja näin olla liitossa Jumalan kanssa!

"palauttamaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," - Miksi palauttamaan maa ennalleen? Sen sanoman kautta, jonka hän tuo Jumalalta, se tulee johdattamaan ihmiskunnan tekemään meidän nykyisen Maamme mahtavaksi Eedenin Puutarhaksi.

Kuten kirjoitettu seuraavassa:

"Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.' Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will say, "This land that was laid waste has become like the Garden of Eden;

the cities that were lying in ruins, desolate and destroyed are now fortified and inhabited." 36Then the nations around you that remain will know that I the LORD have rebuilt what was destroyed and have replanted what was desolate. I the LORD have spoken and I will do it.'"

Ezekiel 36:35-36 NIV

Suora suomennos:

"Ja he sanovat, "Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi; kaupungit, jotka olivat raunioina, ränsistyneinä ja tuhottuina, ovat nyt täydennettyjä ja asuttuja. Sitten kansakunnat sinun ympärilläsi, jotka ovat jäljellä, tulevat tietämään, että Minä, HERRA, olen jälleen rakentanut sen, joka oli tuhottu ja olen istuttanut sen, mikä oli ränsistynyt. Mikä HERRA, Olen puhunut ja Minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

"Ja he sanovat, "Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi;" - Se on totta, Jumala antaa meille mahdollisuuden, että meidän nykyinen maailmamme tulee olemaan yksi suuri Eedenin Puutarha. Meidän täytyy ainoastaan kuulla ja ottaa opiksemme Hänen sanoistaan, jotka Hän lähetti Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan meille.

Koskien Eedenin Puutarhaa, uskonnoista Kristinusko ja Islam vääryydellä saarnaavat sen olevan paikka kuolemanjälkeisessä elämässä, ja sitä he kutsuvat kyseiseksi "paratiisiksi".

Kuten olemme lukeneet Hesekiel 36:35, Jumala ei koskaan viittaa Eedenin Puutarhaan kuin se olisi päämäärä kuolemanjälkeisessä tilassa/elämässä. Jumala selkeästi osoittaa sen olevan mallikuvaus siitä, mitä tämän maailman ihmiset, tässä nykyisessä elämässä tulevat saavuttamaan sitten kun he seuraavat Hänen Käskyjään ja perussäännöksiään, että kuinka me voimme pelastaa meidän planeettamme. Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tulee selittämään tämän näkökohdan hänen ilmestyksissään.

On aivan selvää, että uskonnot ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien kuolemanjälkeistä elämää!

Kuka on syyllinen opetukseen koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa tuonpuoleisessa tai kuolemanjälkeisessä elämässä?

Luemme seuraavaan:

"Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas." Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." Luukas 23:38-39

"Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas." Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." - Tästä me luemme tapahtumasta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. Tämän selonteon kirjoittajan Luukkaan mukaan, yksi ristiinnaulituista tuomituista rikollisista Jeesuksen vierellä moitti häntä, että jos hän olisi Kristus tai profetoitu Daavidin jälkeläinen, niin hänen tulisi kyetä pelastamaan itsensä ja toiset hänen kanssaan olijat.

"Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." Luukas 23:40-41

"Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." - Tämä on se kohta, jota uskonnot sijoittavat heidän väitteisiinsä, että Jeesus ei ole tehnyt mitään tai yhtään vääryyttä.

                      Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Luukas 23:42

"muista minua, kun tulet valtakuntaasi." - Tämä on se, mitä uskonnot käyttävät todistaakseen, että Jeesuksen kuningaskunta ei ole tästä maailmasta. Mitä Jeesus sanoi?

"Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman (sinä tulet olemaan) minun kanssani paratiisissa." Luukas 23:43

"minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa." - Me voimme nähdä nyt, että oikea ja aito syyllinen koskien tätä valheellista opetusta paratiisista kuolemanjälkeisessä elämässä, oli Jeesus itse! Aivan loppuun saakka elämäänsä, Jeesus petti yhä ihmisiä koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa tuonpuoleisessa elämässä. Se ei ole totta, perustuen Jumalan asettamaan lausuntoon Hesekiel 36:35-36!

Koska tämän kyseisen lausunnon ovat tehneet evankeliumien kirjoittajat, niin siitä seuraa, että he ovat myös syyllisiä ihmisten pettämiseen.

Ja mikä on pahinta tässä, on se, että tämä valheellinen opetus koskien Eedenin Puutarhaa (tuonpuoleisessa elämässä) on se, mitä myös Muslimit uskovat olevan ja siitä syystä jotkut heistä jopa tappavat ja kuolevat sen puolesta.

Me olemme lukeneet Jumalan sanan, että tämä nykyinen saastutettu ja runneltu maailma tulee olemaan Eedenin Puutarha sitten kun ihmiset palaavat Hänen tykönsä ja tottelevat Hänen käskyjään (joka on ottaa kuuleviin korviinsa ne sant, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun - 5. Mooseksen kirja 18:18-19). Se on väistämätöntä ja kiistämätöntä, että Jumala tekee tai saattaa meidät kaikki nyt ymmärtämään, että USKONNOT OVAT tehneet VÄÄRÄN OPETUKSEN ja OVAT PETTÄNEET IHMISKUNNAN!

Saattaakseen meidät ymmärtämään vielä paremmin, että Jeesus oli väärässä siinä, kun hän saarnasi koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa kuolemanjälkeisessä elämässä (yksi syy, että hän joutui julmasti tapetuksi), niin lukekaamme sanat, jotka Jumala on käskenyt Opettaja Evangelistan lukea meille, minkä takia Hän (Jumala) hylkäsi Jeesuksen kuolemaan erittäin tuskallisen ja nöyryyttävän kuoleman:

Mitä Jumala sanoi koskien tulevaa voideltua yksilöä tai Kristusta, kenen oli määrä olla Juutalaisten Kuningas, ja minkä takia hän joutuisi kärsimään ihmisten hakkaamisista ja pahoinpitelyistä?

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12 (NIV)

Suora suomennos:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on sinun omaa lihaa ja vertasi ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. ".2. Samuel 7:12

Tämä on Daavidille annettu lupaus - suora jälkeläinen tai "SEURAAJA" on tuleva hänen verilinjastaan. Tämä on se Kristus tai voideltu yksilö. On selvää, että Jumala puhuu Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta koskien hänen (Daavidin) jälkeläistä, hänen omaa lihaa ja vertaan!

Mikä tulee olemaan jälkeläisen työ?

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever..." II Samuel 7:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin/huoneen minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

Tämä Daavidin jälkeläinen tulee saamaan erityisen tehtävän Jumalalta ja se on rakentaa Huone Hänen Nimelleen. Kun hän kykenee saattamaan tehtävän päätökseen, niin Jumala tulee vakiinnuttamaan hänen (Daavidin jälkeläisen) valtakuntansa kattaen koko Israelin ikuisesti. Tämä on syy sille, minkä vuoksi Jeesus oli kutsuttu nimellä "Juutalaisten Kuningas".

Ensimmäinen valittu täyttämään kyseinen tehtävä oli Kuningas Salomo. Hän kuitenkin epäonnistui täyttämään sen ja tehtävä tuli siten siirretyksi toiselle Daavidin jälkeläiselle, Jeesukselle. Jatkaaksemme:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani." - Luukas 1:31-32 me voimme lukea, että tämä profetia oli siirretty Jeesukselle. On erittäin selvää tässä kappaleessa, että Jumala ei puhu todella ensisyntyisestä pojasta, vaan tulevasta Daavidin jälkeläisestä. Siten ollen, Jeesus ei ole kirjaimellinen Jumalan Poika kuten apostolit väittävät.

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". - Matteus 27:25-26 me voimme lukea, että Jeesus (profetoitu Daavidin jälkeläinen) joutui ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi sekä telottamaksi. Siten ollen, perustuen Jumalan sanoihin, voidaan sanoa varmuudella, että syy minkä takia Hän hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman, ei ollut ihmiskunnan syntien takia (kuten apostolit väittävät kirjoituksissaan), vaan oli seurausta hänen omista väärinteoistaan. Yksi hänen rikoksistaan oli väärän opin opettaminen koskien kuolemanjälkeistä elämää Eedenin Puutarhassa. Tämä ei ole linjassa sen kanssa mitä Jumala puhui Hesekiel 36:35-36!

Tämä tarkoittaa sitä, että rikollinen (Jeesuksen vierellä), joka sanoi, että Jeesus ei ollut tehnyt mitään väärää on myös virheellisesti sanottu. (Lähdeviittaus: Luukas 23:41-42)

Mikäli yksikään sanoo, että Jeesus ei kuollut hänen omien syntisten tekojensa takia (huolimatta Jumalan omasta säädöksestä koskien Jeesuksen hakkaamista ja ruoskimista ihmisten kautta), on kuin leimaisi Jumalan valehtelijaksi, sen perusteella, mitä on säädetty profetiassa 2. Samuel 7:14.

Ketä sinä uskoisit kun kyseessä on Jumalan sana?

Uskoisitko sinä apostolien väitettä (joilla ei ollut auktoriteettia Jumalalta kirjoittaa yhtään mitään koskien Jumalan sanaa), minkä takia Jeesus kuolemansa?

Vai Pyhää Itsensä Jumalan sanaa (että miksi Jeesus - Daavidin jälkeläinen tullaan hakkaamaan ja ruoskimaan), jonka on ilmoittanut meille profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Hän (Jumala) on laittanut Hänen sanansa?

Sinulla on "vapaa tahto". Valinta on sinun!

Palaamme Jesaja 49:9:

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina." Jesaja 49:9-10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free!' "They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill." Isaiah 49:9-10 (NIV)

Suora suomennos:

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ "He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. " Jesaja 49:9-10

"vankeudessa olijoille," - koska me olemme uskontojen kautta sidottuja ja vangittuja.

"pimeydessä oleville" - jokainen meistä on ollut uskontojen pettämä. Me olemme eläneet heidän valheellisten opetustensa alaisuudessa, joka johti meidät  elämään, kokemaan ja olemaan todistajina väkivallan ja kärsimysten jatkuvassa kierrossa!

"He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. " - Tämä tulee olemaan yltäkylläisyyden aikaa, jolloin ihmiset ovat vapautettuja uskontojen valheellisesta ja petollisesta opetuksesta. Ihmiset eivät enää asetu sotimaan, sillä ei ole enää uskontoja, jotka pakottavat heidät tekemään niin. Jokainen tulee kääntymään viljelyyn ja kasvitalouteen kasvattamaan hedelmiä ja vihanneksia. Todella, meidän maailmamme tulee olemaan kuin Eedenin Puutarha jälleen kerran.

Sekä:

"Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water." Isaiah 49:10 (NIV)

Suora suomennos:

" Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. " Jesaja 49:10

"tulee… johtamaan heidät vesilähteiden äärelle." - Kuka on aito ja todellinen elävän veden lähde?

Luemme seuraavaan:

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the LORD, the spring of living water." Jeremiah 17:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

"Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." - Israelin Jumala on aito elävän veden lähde.

Tämä tarkoittaa sitä, että sitten kun me kuuntelemme Hänen aito ja tosi sanaansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, (Maestro Evangelista) tuo ja on ilmoittanut koskien Hänen suurta Nimeään webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info me emme enää koskaan tule olemaan janoisia Hänen sanojensa suhteen tai kaipuussa.

Lukekaamme uudelleen, mitä Jumala sanoi Jesaja 49:1 koskien Hänen profeettaansa kuin Moosesta:

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name."
Isaiah 49:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni (antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

"syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni (antanut nimelle merkityksen)." - Tämä viittaa ja osoittaa sitä, että profeetan kuin Mooseksen nimi on mainittu Raamatun kirjoituksessa jo ennen hänen syntymäänsä.

Miksi tämä on tärkeää?

Luemme minkä takia Moosekselle oli annettu hänen nimensä kun hän syntyi:

"Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä." 2. Moos. 2:10

"antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä" - me voimme lukea, että Mooseksen nimi tarkoittaa, "Olen vetänyt hänet vedestä."

Kun Jumala kutsui Mooseksen olemaan Hänen palvelijansa, niin minkä tehtävän Jumala antoi hänelle:

"Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

Nimenomainen Mooseksen tehtävä oli tuoda hänen kanssaisraelilaisensa pois Egyptistä.

Kysymys: Mikäli Jumala ei olisi erottanut vesiä Punaisella merellä, niin olisivatko Israelilaiset päässeet turvallisesti pakenemaan heidän orjuudestaan Egyptistä?

Vastaus: He eivät olisi kyenneet tekemään sitä.

Silloin kun Jumala jakoi meren vedet ja johdatti Israelilaiset pois Egyptistä, Jumala oli näyttänyt Israelilaisille, että Mooses on Hänen aito profeettansa. Mooseksen nimen merkitys ja tarkoitus on "Minä vedin hänet ulos tai ylös vedestä" ja näin siitä tuli johdonmukainen hänen tehtävänsä suhteen (Jumalalta) Israelilaisten pelastajana

Miten on Jeesuksen suhteen?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

Merkitys ja tarkoitus nimelle Jeesus on, "hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä." Tämä oli hänen tehtävänsä; tämän tehtävän hänelle oli antanut Jumala. Hän on oleva se yksi, joka tulee opettamaan hänen kansaansa, että kuinka ja millä tavalla he kykenevät tavoittamaan pelastuksen Jumalalta.

Keitä ovat hänen kansaansa kuuluvat ihmiset? Oliko hänet lähetetty kaikkia ihmisiä varten?

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

Jeesus oli lähetetty erityisesti ja yksilöllisesti Israelin kansaa varten. Häntä ei ollut lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten. Siten ollen, uskonnot ovat johdattaneet maailman ihmisiä harhaan, kun ovat uskoneet, että Jeesus olisi pelastanut heidät.

Jeesus kuoli hänen omien syntiensä takia; teeskentelemällä ja saattamalla ihmiset uskomaan, että hän on "Jumalan Poika" ja hän perusti oman kirkon. Hän ei seurannut Jumalaa ja siksi hän joutui kirotuksi. (Lue linkki: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html  ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014)

Pelastiko hän hänen kansansa? Tiesivätkö hänen kansaansa kuuluvat, että hän oli juuri se mies, joka tulisi pelastamaan heidät?

Mitä ihmiset sanoivat hänestä kun hän kuoli?

"Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava (pelastava) Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:21

Totta, hänen kansaansa kuuluvat toivoivat, että hän pelastaisi heidät. Jeesus kuoli ilman, että olisi tehnyt Jumalan Nimen tunnetuksi heille ja he eivät saaneet pelastusta heidän synneistään. Hän, Jeesus epäonnistui täyttämään hänen nimensä "Jeesus" merkityksen.

Jeesukselta täyttämättä jäänyttä tehtävää (joka on pelastaa hänen kansansa Israel heidän synneistään) tulee jatkamaan profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

Klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi täyden ilmestyksen: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesus-puhuu-jumalan-tosi-sanansaattajan-tulosta--2.7.2013-osa-1-

Oliko Opettaja Eraño M. Evangelistan nimen merkitys mainittu aiemmin Raamatun kirjoituksissa?

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa (oikeamielisesti). Ja hänen silmänsä olivat (ovat) niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä (häneen) oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself." Revelation 19:11-12 (NIV)

"silmänsä ovat niin kuin tulen liekit," - kukaan ei kykene mitätöimään Jumalan Sanaa, jonka hän toimittaa maailman ihmisille.

"ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,"- ainoastaan Maestro Evangelista voi ja kykenee paljastamaan sekä selittämään hänen auktoriteettinsa Jumalan Sanasta, (Pyhästä Raamatusta) maailman ihmisille.

"ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God."

Revelation 19:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

"hänen nimensä on Jumalan Sana." - tämän miehen nimi, jolle Jumala on antanut auktoriteetin koskien Hänen ilmestyksiään, on Eraño M. Evangelista. Hänen nimensä tarkoitus tai merkitys on Englanniksi the "evangelist of the new era" or "new age evangelist!".  Ja Suomeksi  "evangelista uudelle ajanjaksolle" tai "uuden aikakauden evankelista". Hän on modernin ajan Jumalan puhemies! Hän on se mies, josta Jumala mainitsi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 jonka suuhun Jumala on laittava Hänen sanansa ja lähettää puhumaan ja ilmoittamaan Hänen pyhän Nimensä!

Maestro Evangelistan tehtävä on kaikkinensa saattaa meidät ymmärtämään Jumalan sana, jonka hän kykenee tekemään, siitä syystä, että Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa ja Hän tulee opettamaan mitä tulee näyttää meille kirjoitusten kautta!

Ja:

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja." - Tämä vahvistaa sen, että hän on kyseinen mies, johon on viitattu Jesajan kirjassa 9:1-10. Hänen suunsa Jumala on tehnyt teräväksi miekaksi. Hän on se, jonka Jumala lähetti toimittamaan maailman ihmisille Hänen aidon sanomansa. Tämä vahvistaa sen, että hänen nimensä on mainittu ennen hänen syntymäänsä.

Millä auktoriteetilla hän tekee tämän?

"Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten kuningas ja herrain herra." Ilmestyskirja 19:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." Revelation 19:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi: KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti toimia Jumalan puhemiehenä meidän nykyisen sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka on antanut Maestro Evangelistalle Jumala, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

Jumala sanoi, että kaikkien ihmisten tulisi kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien Hänen suurta Nimeään. Kaikki maailman johtajat ja kuninkaat ovat nyt ohjattuja kiireesti kuulemaan hänen Raamattu ilmestyksiä.

Vielä lisäksi, jos maailman johtajat ja kuninkaat ovat käskettyjä Jumalan taholta ottamaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen sanoma tarkasti kuuleviin korviin ja opiksi, niin siitä seuraa, että niin kutsutut uskonnolliset saarnaajat ovat automaattisesti ilman auktoriteettia, huolimatta mitä he puhuvat Jumalasta.

Mikäli uskontojen johtajat eivät hyväksy tätä, niin se ainoastaan tarkoittaa sitä, että he tekevät itsensä näyttämään voimakkaammilta kuin maansa kuningas tai presidentti ja siten he uhmaavat Jumalaa.

Mitä muuta on myös mainittu miehestä, jota tullaan kutsumaan tai tuntemaan nimellä "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA."

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi (tunniksi) pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli (tarkoitus), ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle." Ilmestyskirja 17:12-13

Maiden johtajat ja uskonnot, kuten Kristityt, Muslimit ja muut uskonlahkot ja kultit - vaikka ne ovat erilaisia ja ristiriidassa toistensa kanssa; he peläten kunnioittavat ja ovat yhdistyneitä Jeesuksen nimen alaisuuteen, joka on myös Peto, kuten on mainittu ilmestyskirjassa:

Ystävällisesti lue tämä linkki oppiaksesi, kuinka Jeesuksesta tuli symbolinen Peto Ilmestyskirjan luvussa 13:

http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/peto-pyhassa-raamatussa

Jatkaaksemme:

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

Suora suomennos:

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa vastaan, mutta Karitsa tulee voittamaan heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

"Karitsa" - mies, jonka Jumala on valinnut. Se symbolisoi profeetan kuin Mooseksen uskollisuutta sen seuraamisessa, mitä Jumala on käskenyt hänen ilmoittaa meille Raamatun kautta. On vielä tuleva aika, jolloin uskonnot asettuvat häntä vastaan ja eivät hyväksy Jumalan Sanan ilmestyksiä, jonka profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista antaa maailman ihmisille.

He tulevat epäonnistumaan hankkeessaan, koska ilmestykset, jotka Maestro Evangelista antaa, on Jumalan Sanaa. He eivät kykene voittamaan aitoa Jumalan Sanaa ja totuutta koskien Jumalaa.

"mutta Karitsa tulee voittamaan heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas" - tämä on se auktoriteetti, jonka Maestro Evangelista sai Jumalalta. Hän on ainoastaan mies, ihminen, mutta Jumala antoi hänelle tehtävän täytettäväksi, eikä Jumala salli hänen epäonnistuvan.

Olemalla symbolinen "Karitsa", keskeisin sanoma on, että hän on mies, jolle Jumala antoi auktoriteetin selittää Ilmestyskirjan. Hänelle yksin on Jumala antanut tuntemuksen ja viisauden purkaa ja palauttaa ymmärrettäväksi jokainen Ilmestyskirjaan kirjoitettu sana.

"ja hänen kanssaan" - hän tulee saamaan ihmisiä auttamaan tehtävässään, minkälaisia ihmisiä he ovat?

"kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." - ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet hänen ilmestyksiään alusta lähtien ja ovat pysyneet hänen kanssaan todistaakseen tästä "päivästä".

Siten ollen mies, jonka nimi on Jumalan Sana - (profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelista, omaa Jumalan sanan hänen suussaan. Hän on se sama mies, joka on ilmoitettu Ilmestyskirja 17:14, jolla on kumppaneita, jotka auttavat häntä toimittamaan hänen tehtävänsä Jumalalle.

"KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." - on se auktoriteetti, jonka Jumala on antanut Maestro Eraño Evangelistalle, niin että kaikki ihmiset voisivat kuulla hänen Raamattu-ilmestyksensä.

Muistakaamme se, että Mooseksen aikana Jumalalla oli Hänen liittonsa, Hänen lakinsa ja perussäännöksensä, jotka oli kirjoittanut profeetta Mooses. Ja nyt kuitenkin, ongelmana hänen kirjoittamien lakiensa suhteen voi olla, että lukijat saattoivat käsittää ja käsitellä kyseisiä lakeja heidän omien tulkintojensa mukaisesti. Siten, me voimme nyt ymmärtää minkä takia Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan kuin Mooseksen suuhun, niin että ihmisillä voisi olla yhtenäinen ja johdonmukainen ymmärrys. Ihmiset eivät tule enää tekemään heidän omia tulkintojaan siitä, mitä Jumala on puhunut aikaisemmin Raamatun kirjoituksissa.

Mooseksen aikana, kyseessä oli Mooses, joka puhui Israelilaisille Jumalan puolesta. Koska Jumala sanoi, että tuleva profeetta on "kuin Mooses", niin Jumala tarkoittaa, että kuuntelemalla profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä, on yhtä kuin  luuntelisi Häntä (Jumalaa). Jumala on yhteydessä meihin Hänen tosi ja aidon sanoman kautta. Tämä on selitys sille, minkä takia Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle kunniatittelin "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra"! (Ilmestyskirja 19:11-16, Ilmestyskirja 17:14)

Me todistamme nyt Jumalan lupausta koskien uutta liittoa, joka saa täyttymyksensä meidän aikanamme Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan esiin tulemisella. Jumala tulee jopa saattamaan sen tapahtumaan selkeästi meidän omien silmiemme edessä.

Lukekaamme tulevan Jumalan profeetan tai sanansaattajan tulosta:

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä. Me olemme itse todistaneet sen omin silmin. Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien tulevaa profeettaa, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Moos. 18:18-19).

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias."" - tuntematta Jumalan Tosi Nimeä, mikä tahansa laki tai käsky, joka on sopijapuolten osalta allekirjoittamaton, ei ole sitova.

Me olemme onnekkaita, että Jumalan Nimi tulee ilmoitetuksi nyt meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan, profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Eraño Martin Evangelistan kautta.

Sen kautta, mitä Jumala sanoi koskien tulevaa liiton sanansaattajaa, joka on myös profeetta kuin Mooses, Jumala haluaa meidän havainnoivan, että ei yksikään teologi, saarnaaja tai yksilöihminen omaa oikeutta puhua sanaakaan Hänen liitostaan!

Niin kutsutussa Uudessa Testamentissa olevat apostolien opetukset koskien Jeesuksen niin kutsuttua jumalisuutta, sovitustyötä ja ylösnousemusta on nyt myös paljastettu olevan valhetta, keksittyä ja sepitettyä tarinaa ja tämän meille on ilmoittanut profeetta kuin Mooses Jumalan sanojen kautta Raamatun kirjoituksista, joten mitä uskottavuutta nuo uskonnolliset saarnaajat vielä omaavat?

Tämä voimakas Raamattuilmestys on merkki siitä, että Jumalan "Profeetta" on nyt keskuudessamme ja kun me jatkamme lukemistamme, se on kirjoitettuna:

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maailman ihmiset tulevat näkemään profeetan kuin Mooseksen elävänä tekemässä tunnetuksi näitä ilmestyksiä koskien Jumalan Nimeä.

Huomioi, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua tehdäkseen hänen ilmestyksensä ja erityisesti koskien Jumalan Nimeä. Kun hän esittelee ja kuvailee sen profetiat ja siihen kirjoitetut puheet ja sanonnat, hän on helposti kaikkien ymmärrettävissä. Ne monet ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetuksiaan, he eivät kykene mitätöimään niitä. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todellakin Jumalalta.

Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - ensimmäistä kertaa me voimme ymmärtää minkä takia häneen on viitattu ja mainittu kyseisellä tavalla, luemme siitä:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Ne, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset tulevat oppimaan Aidon ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka tullaan puhdistamaan kuin tulessa. He ovat myös ne ihmiset, jotka tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä ja Jumala tunnustaa heidät Hänen kansakseen.

Tämä Profeetta on se mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Mikäli me kuuntelemme Jumalan opetuksia, jotka hän antaa meille, me tulemme lopulta täyteen ja lopulliseen ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

Mitä profeetta tulee tekemään?

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver." Malachi 3:3 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean..." Malakia 3:3

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Tämä Profeetta löytää ihmisiä, jotka avustavat häntä hänen tehtävässään levittää Jumalan opetuksia, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

Ja lisäksi - tämä Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin paljon ihmisiä jo palvelee Jumalaa, mutta ongelma on siinä, että he saarnaavat väärästä jumalasta - ilman, että he sitä itse tietävät, sillä he ovat myös uskontonsa pettämät. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestro Evangelistaa, hyväksyvät totuuden, jonka hän tuo ja valitsevat palvella aidon Jumalan Nimeä, he tulevat olemaan osa näitä "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistetut kuin Kulta ja Hopea.

Tämä voisi tarkoittaa, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta on juuri se yksi ja ainoa ennalta maailmaan lähetetty profeetta. Ja nyt on ainoastaan Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, kun me olemme nähneet, oppineet ja ymmärtäneet aidon tarkoituksen Pyhän Raamatun profetioille. Hän on se ainoa yksilö, jolla on hallussaan Lupaus Jumalalta.

Kun muut tai jotkut eivät välitä tai ota tosissaan profeettaa, mitä Jumala sanoo siitä?

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän (profeetta) minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

Heidät tullaan katsomaan olevan tilivelvollisia ja vastuullisia Jumalalle, koska profeetan kuin Mooseksen sanoma on Jumalan Sana, eikä hänen omaansa.

Nyt kun aito profeetta kuin Mooses on ilmoittanut Jumalan tosi sanoman koskien Hänen suurta Nimeään webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, olevien artikkeleiden kautta, on ohjeistettava, että maailman ihmiset vakuuttaisivat heidän johtajansa hakemaan neuvoa ja ohjetta profeetalta kuin Moosekselta, Maestro Eraño Martin Evangelistalta, niin että (viimeisenä profeettana) voisi antaa heille Jumalan Sanan siitä, kuinka saada ratkaistuksi nyt olevat ongelmat.

Jumalan uusi liitto, on toisenlainen kuin se ensimmäinen liitto Mooseksen aikana, joka on ainoastaan kirjoitetussa muodossa.

Tällä kertaa, meidän nykyisenä aikakautenamme, uusi Jumalan liitto on nyt tehty eläväksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan persoonassa. Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että meidän tulee ainoastaan ottaa kuuleviin korviimme, eli opiksemme ne sanat, jotka Hän on käskenyt (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) julistaa meille Hänen Nimessään. Sitten kun me teemme niin, me tulemme olemaan yksi Israelin kansa Jumalan alaisuudessa, eläen Hänen siunaamassaan rauhassa, yltäkylläisyydessä ja oikeamielisyydessä.

Hyväksyi lukija ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattu-ilmestyksiä tässä artikkelissa ja www.thename.ph ja www.thenameonline.info tai ei, niin se ei ole enää meidän huolenaiheemme.

Se, mikä on tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi sanoa, ettei profeettojen Jumala Raamatussa näyttänyt meille kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtenäisyyden. Jumala on nyt näyttänyt meille kaiken tarvittavan Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Sinä, lukija olet vastuussa ja tilivelvollinen Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19). Meidän tehtävämme on selkeän yksiselitteisesti informoida kaikkia Jumalan aidosta sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista tuo.