JUMALAN KÄSKYT
Julkaistu 22. Elokuuta, 2005

 

  Vanhan Testamentin viimeinen profetia koskee seuraavaa:

 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Remember the law of my servant Moses,

the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel.
Malachi 4:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Muistakaa Minun palvelijani Mooseksen laki, säädökset ja lait, jotka Minä annoin hänelle Horeb-vuorella koko Israelia varten." Malakia 4:4

 

  Jumala antoi Lait/Käskyt Moosekselle, kaikkien tiedettäväksi ja ymmärrettäväksi, että nämä annetut säädökset ja lait ovat meidän omaksi parhaaksemme.

 

 

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

 

  Mitä Käskyihin on kirjattu:

 

"Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.
Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin.
Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Älä tapa.
Älä tee huorin.
Älä varasta.
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.'
" 5. Mooseksen kirja 5:7-21

 

  Nämä ovat Jumalan antamat Kymmenen Käskyä, koska:

 

"Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on johdattajamme,

Herra on meidän kuninkaamme; hän pelastaa meidät." Jesaja 33:22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For the LORD is our judge,
the LORD is our lawgiver,
the LORD is our king;
it is he who will save us.
Isaiah 33:22 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sillä HERRA on meidän tuomarimme,

HERRA on meidän lainantajamme,

HERRA on meidän kuninkaamme,

se on Hän, joka meidät pelastaa."

Jesaja 33:22

 

  Jumala on todella meidän Lainantajamme/laatijamme, ei kukaan toinen. Tottelevaisina Käskyille, me tulemme pelastumaan.

 

 

JUMALAN KÄSKYJEN RIKKOMINEN


 

  Mitä Jeesus teki Jumalan Suurille Käskyille?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied:"'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

  Jumalan viha paloi suurena Jeesusta kohtaan; hän oli vaihtanut Jumalan Käskyt kahteen omaansa. Kuinka hän todella rikkoi Käskyt?

 

  Oppiaksemme ensin tietämään, kuinka Jumala kohtelee Hänen kansaansa/ihmisiään, mikäli he tottelevat Hänen Käskyjään.

 

"mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni."

5. Moos. 5:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"but showing love to a thousand generations of those
who love me and keep my commandments."
Deuteronomy 5:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"mutta osoitan rakkauteni niille tuhansille sukupolville, jotka Minua rakastavat ja pitävät Minun käskyni kunniassa." 5. Moos. 5:10

 

 

  Jeesuksen olisi täytynyt totella Jumalan Käskyjä. Mitä käskyä erityisesti?

 

"Älä turhaan lausu (väärinkäytä) Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu(väärinkäyttää)." 5. Moos. 5:11

 

  Tämä Käsky on annettu, jotta me emme häpäisisi Jumalan Nimeä. Jumala haluaa meidän antavan kunnioitusta Hänen Nimelleen. Toinen käskyn rikkomus:

 

 

SAPATTI

 

  Lukekaamme Jumalan Käsky, joka koskee Sapattia, Pyhäpäivää, Lepopäivää:

 

"Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt." 5. Moos. 5:12

 

  Kuinka tärkeä on Sapatti?

 

"Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta. Ja kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan, niin minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäviksi oikeuteni: se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä.  Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät (tein heidät pyhiksi)." Hesekiel 20:9-12

 

  Sapatti on Jumalan antama siunaus Hänen kansalleen. Mitä Jeesus teki Sapatille?

 

"Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä". Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?" Luukas 13:14-16

 

  Hän rikkoi Sapattikäskyä; hän oli uhmannut ja pilkkasi Jumalan Käskyä. Mitä muuta Jeesus teki Sapatin Päivänä?

 

"Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?"  Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän." Luukas 14:1-6

 

    Tämä on Jeesuksen käyttämä väite, jolla hän epäkunnioitti ja asetti kyseenalaiseksi Sapattilain, Jumalan Käskyn.

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Jeesus voi ja olisi voinut parantaa ensimmäisestä kuudenteen päivään viikon aikana. Miksi Jeesuksen täytyi parantaa ihmisiä Sapattina, seitsemäntenä päivänä? Eikö hän voinut odottaa yhden päivän ja näin totella Jumalan Käskyä Sapatin noudattamisesta?

 

  Jos Jeesus olisi ollut todella tottelevainen Jumalaa kohtaan, hänen olisi täytynyt opettaa seuraavalla tavalla:

 

"Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt.  Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin." 5. Moos. 5:12-14

 

  Todellakin, Jeesus rikkoi Sapattikäskyn. Enää emme voi sitä kiistää. Sapatin päivänä, sinä päivänä ei ole lupa tehdä mitään työtä.

 

  Maestro sanoo, vaikka härkä putoaisi kaivoon, niin sinun ei pidä tehdä mitään asialle. Jätä asia silleen, sillä se on laki. Eikä sellaista tapahdu (härän putoamista kaivoon) kun olet turvannut kaikki eläimesi omasta puolestasi jo päivää aikaisemmin. Kaikkien täytyisi levätä Sapatin päivänä. Maestro sanoo, kun on mainittu "kaikki", niin se tarkoittaa koko maailman lepoa.

 

  Kuinka sinä voit levätä ja olla rauhassa, kun naapurisi ja muut ihmiset eivät lepää?

 

 Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli rikkonut käskyt ja vähentänyt ne kahteen?

 

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Johannes 9:16

 

  Tämä on Jeesuksen todellinen luonne ja tunnusmerkki kansansa silmissä hänen elinaikanaan, kun on kyseessä Jumalan Käskyt.

 

  Ihmisten mielipiteet olivat jakautuneita Jeesuksen todellisen olemuksen suhteen, koska hän on se, joka toi hajaannusta kansansa keskuuteen. Hänen voitaisiin katsoa tuoneen jotain uutta, mutta todellisuudessa se on täysi vastakohta Jumalan Käskyille.

 

  Tämä on Jeesuksen petos, harhaan johtaminen.

 

  Juutalaisille lepopäivä on Lauantai; Kristityille Sunnuntai ja Muslimeille perjantai. Tuon takia, maailma ei ole rauhallinen.

 

  Mitä Jeesus toi meille ja maailmalle?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

 

  Jeesus toi hajotusta ja eripuraa - joka kerta kun hän meni esille kansansa eteen, epäjärjestys syntyi välittömästi. Jeesus oli rikkonut Sapatin.

 

  Mitkä olivat seuraamukset Jeesuksen rikkoessa Sapatin, ja kun ihmiset pian seurasivat häntä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä hedelmiä." Aamos 8:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit.
Amos 8:1 (NIV)

 

Ja vielä toinen käännös, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Amos 8:1 (King James Version)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo Herra JUMALA ja näytti minulle: Ja katso, korillinen kesän hedelmiä."

Aamos 8:1

 

"kesä" - taloudellisten kriisien aika

 

  Mitä Jumala kertoi tapahtuvan Hänen kansalleen, jos he rikkovat Sapatin?

 

"Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse. Ja sinä päivänä palatsin laulut muuttuvat valitukseksi, sanoo Herra, Herra. Paljon on oleva ruumiita, joka paikkaan heitettyjä. Hiljaa!" Aamos 8:2-3

 

Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

And he said, Amos, what seest thou? And I said a basket of summer fruit. Then said the LORD unto me, the end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them anymore. And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence.
Amos 8:2-3 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja hän sanoi, Aamos, mitä sinä näet? Ja minä vastasin, korillisen kesän hedelmiä. Sitten HERRA sanoi minulle, loppu on tulossa minun kansalleni Israelille; Minä en enää kulje säästäen heidän ohitseen. Ja laulut temppelissä tulevat olemaan ulvontaa sinä päivänä, sanoi Herra JUMALA: Siellä tulee olemaan paljon ruumiita joka puolella; he heittävät niitä ulos hiljaisuuden vallitessa." Aamos 8:2-3

 

"Minä en enää kulje säästäen heidän ohitseen" - Maestro Evangelista sanoo, Jumala on hylännyt heidät. Sinä näet mitä on tapahtunut Israelissa ja Palestiinassa. Siellä ei ole ollut rauhaa, eikä ole rauhaa nykyisenkään sukupolven aikana.

 

  Mitä Jumala teki heille?

 

"Kuulkaa tämä, te jotka poljette köyhiä ja tahdotte tehdä lopun maan nöyristä, sanoen: "Milloin loppuu uusikuu, että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata jyväaitan, pienentää eefa-mitan ja suurentaa painon ja pettää väärällä vaa'alla, että saamme ostaa vaivaiset rahasta ja köyhän kenkäparista ja myydä akanoita jyvinä?" Herra on vannonut hänen kauttansa, joka on Jaakobin kunnia: Totisesti, minä en ikinä unhota yhtäkään heidän tekoansa. Eikö senkaltaisesta maa jo vapise ja kaikki sen asukkaat murehdi? Eikö se nouse kaikkinensa niin kuin Niili, kuohu ja alene niin kuin Egyptin virta? Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää. Minä muutan teidän (uskonnolliset) juhlanne murheeksi ja kaikki teidän laulunne valitusvirsiksi. Minä panen kaikkien lanteille säkkipuvun ja teen kaljuksi jokaisen pään. Ja minä saatan teidät suremaan, niin kuin ainokaista poikaa surraan, ja se päättyy, niin kuin päättyy katkera päivä. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät janoon kauniit neitsyet ja nuorukaiset, ne, jotka vannovat sen nimeen, joka on Samarian syntivelka, ja sanovat: "Niin totta kuin sinun jumalasi elää, Daan, ja niin totta kuin elävät Beerseban menot (jumala)!" - He kaatuvat eivätkä enää nouse. "Aamos 8:4-14

 

  Heidän malttamattomuutensa tähden Sapatin suhteen, he tulevat janoamaan Jumalan Sanaa.

 

 Kuinka tärkeä on Sapatti?

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu israelilaisille ja sano: (Ehdottomasti) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (pidättäytyi työnteosta ja lepäsi)." Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." 2. Moos. 31:12-18

 

  Sen takia, että Jeesus uhmasi ja pilkkasi Jumalan käskyjä, erityisesti Nimeä ja Sapattia, niin on enemmän kuin paljon syitä hänen kärsimälleen rangaistukselle.

  Sapatti, merkkinä ikuisesta liitosta Jumalan ja ihmisen välillä; ja merkkinä siitä kuinka tärkeä Sapatti on meille kaikille, on, että Jumala noudatti sitä ensimmäisenä.

 

  Minkä kutsun Jumala on antanut kaikille ihmisille? Mikä maa/kansa seuraa tarkasti Sapattia, jos Jumala ei enää ole aikaisemman kansansa kanssa?

 

"Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: "Niin sinut surmatkoon Herra, Herra!" Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen. Joka maassa itsensä siunaa, siunaa itsensä totisen Jumalan nimeen, ja joka maassa vannoo, vannoo totisen Jumalan nimeen; sillä entiset ahdistukset ovat unhotetut ja peitossa minun silmiltäni. Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." Jesaja 65:15-24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You will leave your name for my chosen ones to use in their curses; the Sovereign Lord will put you to death but to his servants he will give another name. Whoever invokes a blessing in the land will do so by the one true God; whoever takes an oath in the land will swear by the one true God. For the past troubles will be forgotten and hidden from my eyes. New Heavens and a New Earth "See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people; the sound of weeping and of crying will be heard in it no more. "Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years; the one who dies at a hundred will be thought a mere child; the one who fails to reach a hundred will be considered accursed. They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the work of their hands. They will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear." Isaiah 65:15-24 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Te jätätte teidän nimenne minun valituilleni kuin kirouksena; Ylivertainen HERRA saattaa teidän kuolemaan, mutta hänen palvelijoilleen hän antaa toisen nimen. Kuka ikinä lausuu siunauksen siinä maassa, tekee sen totuuden Jumalan nimessä; hän, joka ottaa valan siinä maassa, vannoo sen totuuden Jumalan nimessä. Menneet murheet ovat unohdettuja ja silmiltä piilotettuja. "Katsokaa, Minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Aikaisempia asioita ei enää muisteta, eivätkä ne enää tule mieleen. Siis olkaa onnellisia ja riemuitkaa ikuisesti siitä mitä Minä teen, sillä Minä synnytän Jerusalemin riemuksi ja ihmiset sen iloksi. Minä riemuitsen Jerusalemista ja ilahdun minun ihmisistäni; itkua ja valitusta siellä ei enää kuulla. "Koskaan enää siellä ei tule olemaan pienokaista, joka elää vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä, joka ei elä päiviään täyteen; hän joka kuolee sata vuotiaan, pidetään enemmänkin nuorukaisena; hän, joka ei saavuta sataa elinvuotta, pidetään kirottuna. He rakentavat taloja ja asuvat niissä itse; he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja toisten asuttavaksi, tai istuta kasveja ja toiset syövät ne. Sillä niin kuin on puiden elinpäivät, niin tulevat olemaan myös minun kansani elinpäivät; minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä. He eivät tee työtänsä turhaan tai synnytä lapsia tuomittuina epäonnistumisiin; sillä he ovat HERRAN siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan. Ennen kuin he pyytävät, Minä vastaan; kun he vielä puhuvat, Minä heitä kuulen." Jesaja 65:15-24

 

  Kaikki valtiot/kansat tulevat Jumalan uuteen kaupunkiin, "Uuteen Jerusalemiin" - se ei ole enää Jumalan aikaisemmille ihmisille/kansalle.

 

  Mitä Jumalan uudelle kaupungille annetaan?


"Minä riemuitsen Jerusalemista ja ilahdun minun ihmisistäni; itkua ja valitusta siellä ei enää kuulla" Jesaja 65:19

 

"Jerusalem" - Jumala siunaa Uuden Jerusalemin.

 

  Miksi tai miten Sapatti on "merkkinä" Jumalalta? Luemme sen uudelleen.

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu israelilaisille ja sano: (Ehdottomasti) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (pidättäytyi työnteosta ja lepäsi)." Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." 2. Moos. 31:12-18

 

  Sapatti - Se on merkki, että me todella tiedämme Jumalan, kun me tiedämme Hänen Nimensä ja noudatamme Sapattikäskyä.

 

  Uskonnot lepäävät toisina päivinä ja yhä kutsuvat Jeesusta apuun; miestä, joka rikkoi Sapatin. Luuletko, että Jumala on iloinen siitä?

 

  Jos Sapatti tulee löytymään "saarilta", niin silloin se voisi tarkoittaa, että juutalaiset eivät enää ole Jumalan kansaa?

 

  Sen jälkeen kun Jumala on jättänyt kansansa, ketkä tulevat olemaan Jumalan uusia ihmisiä/kansa?

 

 

JUMALAN UUSI KANSA/IHMISET

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

"paimen" - me tiedämme jo, että tämä on Jeesus.

 

"lampaat" - Jeesuksen apostolit.

 

"pienimmät" - uskonnot.

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

  Heitä tulee kohtaamaan tuho säädettynä aikana. Mitä tapahtuu kolmannekselle, keitä he ovat?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Jumala tunnustaa heidät, kun he kutsuvat Häntä Hänen oikealla Nimellään. He ovat sama kansa/ihmiset, jotka noudattavat todellista Sapattia, koska he tuntevat tosi Jumalan Nimen. Toisin kuin aiemmat Jumalan ihmiset, vaikka heillä oli Sapatti, he eivät tienneet Hänen Nimeään.

 

   Tuleeko Jumalan Nimi tunnetuksi maailman kansojen keskuudessa?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

  Koska ihmiset ovat Jumalan Sanan janoisia, niin mikä on Jumalan viesti meille?

 

"Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei
ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä
." Jesaja 55:1-2

 

  Jumalan Sana - opetus, jota luet, on Maestro Eraño Evangelistalta täysin ilmaiseksi! Uskonnot yhä vieläkin pyytävät lahjoituksia ja monia asioita vastapalveluksena.

 

"Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot (Minun luotettava rakkauteni luvattuna Daavidille)." Jesaja 55:3

 

Maestro Eraño Evangelista on "profeetta", joka täyttää profetiat ja hän on "Daavidin avaimen" kantaja.

 

"Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.  Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä." Jesaja 54:4-13

 

  Mitä Jumala haluaa meidän huomioivan?

 

"Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus (sitä mikä on oikein), sillä
minun autuuteni on lähellä ja minun vanhurskauteni ilmestyy. Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa! Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti kansastansa", älköönkä kuohittu sanoko: "Minä olen kuiva puu". Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi
." Jesaja 56:1-8

 

  Jumalan Nimi ja Sapatti - todellinen merkki kuulumisesta Jumalan kansaan!

 

"minun huoneeni" - Israelin Huone, se tulee olemaan uusi kansa, Jumalan opetukset ja Nimi tulevat olemaan Hänen ihmistensä sydämissä ja mielissä, jotka ovat "saarilla".

 

Jumalan profetioiden täyttymyksen mukaisesti, seisommeko me paikoillamme tekemättä mitään?

 

"Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuuna,
ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi: "Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa?" Katso, paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne."
Jesaja 58:1-3

 

  Tämä on sanoma, jonka Jumala on antanut meille Hänen profeettansa, Maestro Evangelistan kautta, että tämän sanoman kautta kaikki ihmiset liittyisivät yhteen ja tulisivat Jumalan tykö vastaanottamaan Siunauksia, eikä enää Kirousta.

 

 

Jeesuksen Neuvonantaja